Vastuullisuus on Panostajan strategian ydintä 

Kasvunkumppanina Panostaja auttaa sijoituskohteitaan kehittämään vastuullista ja kestävää liiketoimintaa ja ottamaan konkreettisia askeleita yritysvastuussa.

Panostaja haluaa olla rakentamassa kestäviä ja elinvoimaisia yhtiöitä, jotka ovat osaltaan kehittämässä yhteiskuntaa ja tulevaisuutta paremmaksi. Panostajan strategian ydintä on vastuullisen ja kestävän liiketoiminnan kehittäminen ja yhtiö näkee, että vastuullisuuden on oltava myös jokaisen sijoituskohteen strategian ytimessä. Vastuullisella liiketoimintamallilla on merkittävä rooli sijoituskohteiden arvonluonnissa. Tulevaisuudessa sen merkitys korostuu entisestään, kun myös asiakkaiden kestävyysvaatimukset muovaavat liiketoimintamalleja.

– Kasvun kumppanina haluamme vaikuttaa siihen, että sijoituskohteissamme rakentuu konkreettisia yritysvastuun kehitysaskeleita Panostajan omistusaikana. Luomme yhdessä yhtiöille vastuullisen liiketoimintastrategian, joka edistää arvonluontia ja takaa edellytykset kestävään kasvuun ja kannattavuuteen. Kestävyysteemat ovat vahvasti esillä esimerkiksi uusien sijoituskohteiden analysoinnissa ja koko hankintaprosessissa, Panostajan kehitysjohtaja Minna Telanne.

Panostaja on luonut sijoituskohteilleen vuoden 2023 aikana kattavan työkirjan kestävän liiketoiminnan prosessin läpiviemiseen eli siihen, miten uudenlainen toimintamalli tulee osaksi yhtiöiden strategiaa ja johtamista. Kyseessä on pitkäjänteinen prosessi, jossa yhtiöt etenevät eri tahdissa. Myös teemat ja painopisteet vaihtelevat yhtiöittäin, koska vastuullinen liiketoiminta rakentuu jokaisen yhtiön strategiasta käsin.

– Merkittävä osa-alue alkuvaiheessa kaikille on olennaisuusanalyysin tekeminen: toimintaympäristön analysointi ja merkittävien sidosryhmien tunnistaminen. Tämän analyysin kautta tarkentuu yhtiökohtaisesti, mikä on olennaista ja mitkä ovat keskeiset painopistealueet – kuten myös tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit. Panostaja on vahvasti tukemassa ja auttamassa yhtiöitä muutoksissa, Telanne sanoo.

 

Panostaja sitoutunut PRI-periaatteisiin

EU-direktiivi tuo tietyt raportointivaatimukset Panostajalle pörssiyhtiönä, joten Panostaja on kehittänyt raportointivalmiutta ja julkaisee emoyhtiön kestävyysraportin vuoden 2024 aikana. Panostaja myös auttaa sijoituskohteitaan tarvittaessa kestävyysraportin tekemisessä. Tällä hetkellä suurin osa Panostajan sijoituskohteista on kuitenkin vielä niin pieniä, ettei lainsäädännöllistä velvoitetta raportoinnille ole.

– Kannustamme kuitenkin jokaista yhtiötä laatimaan oma kestävyyskertomus ja eettinen ohjeisto, joilla on vahva merkitys asiakkaille ja muille merkittäville sidosryhmille.Autamme näiden raporttien laatimisessa, Telanne sanoo.

Panostaja on allekirjoittanut vuonna 2022 sopimuksen, jolla se sitoutuu YK:n vastuullisen sijoittamisen PRI-periaatteisiin (Principles for Responsible Investment). PRI-periaatteet käsittelevät ympäristöasioiden, sosiaalisten asioiden ja yhtiöiden hallintotapaan liittyvien asioiden huomioonottamista sijoittamisessa. Panostaja on kehittänyt myös omia prosessejaan näiden periaatteiden pohjalta.

Yhtiö valittiin lisäksi toukokuussa 2023 Finsifin jäseneksi. Finsif edistää vastuullisuusnäkökulmien integrointia sijoitustoimintaan ja sen visiona on nostaa suomalaiset sijoittajat vastuullisen sijoittamisen edelläkävijöiksi huomioiden ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät seikat varainhoidossa ja sijoituspäätöksiä tehtäessä. Vastuullisuustyö sekä Panostajan että sen sijoituskohteiden osalta jatkuu vahvana myös vuonna 2024.

 

Tähän Panostaja uskoo:

  1. Vastuullisuuden merkitys yhteiskunnassa tulee kasvamaan voimakkaasti
  2. Vastuullisuus on kilpailutekijä ja luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia
  3. Vahva vastuullisuus on osa yrityksen arvonluontia

 

Painopistealueet vastuullisen ja kestävän liiketoiminnan rakentamisessa:

  1. Taloudellinen vastuu ja arvonluonti
  2. Sosiaalinen vastuu ja elinvoimaisuus
  3. Hyvä hallinto ja johtaminen
  4. Vastuu ympäristöstä

 

Panostaja sijoituskohteita ovat ohjelmisto- ja palvelualan yritykset, joiden liikevaihto on 5–50 miljoonaa euroa, yrityksillä on merkittävä kasvupotentiaali, ennustettava kassavirta, osaava johto ja jo vastuullinen liiketoimintamalli.

 

Lue lisää vastuullisuudesta:

Vastuullinen, kestävä ja vaikuttava liiketoiminta

Aktiivinen omistajuus on kuin perhe, joka tukee elämänkäänteissä

Panostaja aktiivisena omistajana – mitä se tarkoittaa?