Yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Panostaja Oyj ja kotipaikka Tampere.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on harjoittaa ja rahoittaa – joko suoraan tai tytär- tai osakkuusyhtiötä käyttäen- tuotanto-, kehitys- ja tutkimustoimintaa sekä omistaa osittain tai kokonaan muiden liiketoimintaa harjoittavien yhtiöiden osakkeita ja osuuksia sekä erityisesti yhtiöryhmän käyttöön tarkoitettuja toimitiloja ja muuta käyttöomaisuutta. Yhtiö myöntää takauksia ja antaa muita vakuuksia yhtiöryhmään enemmistö- tai vähemmistöosakkuuksina kuuluville yhtiöille näiden luottojen ja muiden sitoumusten vakuudeksi sekä huolehtii näiden yhtiöiden kehittämisestä ja valvonnasta.

3 § Osakkeet

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

6 § Tilintarkastajat

Yhtiössä on vähintään 1 Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja, sekä 1 varatilintarkastaja. Varsinaiseksi tilintarkastajaksi voidaan valita Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, jolloin varatilintarkastajaa ei valita.

Tilintarkastajien toimikausi on tilikausi ja heidän tehtävänsä päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

7 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja, kumpikin erikseen yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

Prokuroista päättää yhtiön hallitus.

8 § Yhtiökokouskutsu ja osallistuminen yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta mutta kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2§:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan ilmoittaa yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä.

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

9 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun loppuun mennessä.

Kokouksessa on:

esitettävä:

1.  tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomus,

2. tilintarkastuskertomus

päätettävä:

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,

4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,

5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,

6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista,

7. hallituksen jäsenten lukumäärästä,

8. tilintarkastajien lukumäärästä,

valittava:

9. hallituksen jäsenet,

10. tilintarkastajat ja tarvittaessa varatilintarkastajat,

käsiteltävä:

11. muut kokouskutsussa erikseen mainitut asiat.

10 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi alkaa 1. päivänä marraskuuta ja päättyy 31. päivänä lokakuuta.