Tiedonantopolitiikka

Tiedonantopolitiikassa määritellään toimintaperiaatteet ja -tavat, joiden mukaisesti Panostaja Oyj viestii pääomamarkkinoiden kanssa. Tiedonantopolitiikan hyväksyy yhtiön hallitus.

Keskeiset tiedonantoperiaatteet

Panostaja-konsernin emoyhtiön, Panostaja Oyj:n, kotipaikka on Tampere, ja yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Panostaja noudattaa viestinnässään Suomen lainsäädäntöä, markkinoiden väärinkäyttöasetusta, Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja Finanssivalvonnan ohjeita sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Panostaja viestii aktiivisesti kaikille sidosryhmilleen. Panostaja viestii arvojensa mukaisesti merkityksellisesti, arvovaltaisesti, vilpittömästi ja avoimesti.

Julkistettavat tiedot

Panostaja julkistaa mahdollisimman pian ja johdonmukaisesti kaiken olennaisen konsernin strategiaa ja liiketoimintaa sekä taloudellista asemaa koskevan tiedon, jotta yhtiön osakkeen arvosta voidaan tehdä perusteltu arvio sekä muut tiedotettavat asiat voimassa olevan sääntelyn ja Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjen mukaisesti.

Tulosvaroitus julkistetaan mahdollisimman pian, mikäli Panostaja arvioi sen tuloksen tai taloudellisen aseman poikkeavan merkittävästi positiivisemmaksi tai negatiivisemmaksi kuin yhtiö on aiemmin julkaissut tai siitä, mitä markkinat odottavat yhtiön aiemmin antamien signaalien perusteella. Tulosvaroituksen antamista ei voida lykätä.

Tiedonantovelvollisuutta täytettäessä ei saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja. Panostaja oikaisee tai täydentää riittävällä tavalla viivytyksettä tiedon, jonka totuudenvastaisuus tai harhaanjohtavuus käy ilmi tiedon esittämisen jälkeen ja jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajille.

Sisäpiirintiedon julkistaminen ja julkistamisen lykkääminen

Panostaja julkistaa suoraan Panostajaa koskevan sisäpiirintiedon mahdollisimman pian pörssitiedotteella niin, että yleisöllä on nopea pääsy kyseiseen tietoon ja että tietoa voidaan arvioida perusteellisesti, asianmukaisesti ja oikea-aikaisesti yleisön keskuudessa. Julkistamisvelvollisuus kohdistuu siten lähtökohtaisesti myös valmisteilla oleviin päätöksiin.

Panostaja voi kuitenkin omalla vastuullaan lykätä julkistamista, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

  • välitön julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi Panostajan oikeutetut edut;
  • lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan; ja
  • kyseisen tiedon säilyminen luottamuksellisena pystytään takaamaan.

Panostajalla on käytössä sisäiset menettelytavat sisäpiirintiedon arviointiin ja julkistamiseen sekä julkistamisen lykkäämisedellytysten ja keston arviointiin ja seurantaan. Panostajan arvioidessa milloin on kyse sisäpiirintiedosta, yhtiö ottaa huomioon päätöksen, seikan tai olosuhteen oletettavissa oleva laajuus tai tärkeys verrattuna yhtiön toimintaan kokonaisuudessaan, tiedon merkityksellisyyttä yhtiön rahoitusvälineiden hintaan ja muut markkinamuuttujat, jotka voivat vaikuttaa yhtiön rahoitusvälineen hintaan.

Panostaja huolehtii lykkäämisedellytysten täyttymisen jatkuvasta seurannasta ja valmiudesta julkistaa tieto välittömästi mahdollisessa tietovuototilanteessa. Panostaja huolehtii myös lykkäämispäätöksen ja sen edellytysten dokumentoinnista ja säilyttämisestä pysyvällä tavalla sekä päivittämisestä mikäli lykkäämisen edellytyksissä tapahtuu muutoksia.

Panostajan hallituksen valtuuttamana toimitusjohtaja seuraa, arvio ja tekee päätökset sisäpiirintiedon julkistamisesta sekä julkistamisen lykkäämisestä.

Panostaja toimittaa Finanssivalvonnalle tiedon julkistamisen lykkäämisestä välittömästi tiedon julkistamisen jälkeen. Selvitys julkistamisen lykkäämisen edellytysten täyttymisestä toimitetaan lisäksi pyydettäessä Finanssivalvonnalle.

Johtohenkilöiden ja heidän lähipiirin liiketoimien julkistaminen

Panostajan johtotehtävissä toimivilla henkilöillä ja heidän lähipiirillään on velvollisuus ilmoittaa sekä Finanssivalvonnalle että Panostajalla kaikki omaan lukuun tekemänsä yhtiön osakkeisiin tai vieraan pääoman ehtoisiin välineisiin tai niihin liittyviin johdannaisiin tai muihin rahoitusvälineisiin liittyvät liiketoimet. Velvollisuus koskee kauppoja, jotka ylittävät 5 000 euron kokonaismäärän kalenterivuoden aikana.

Panostaja julkaisee tiedot johtotehtävissä toimivien ja heidän lähipiirinsä liiketoimista viipymättä ja viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa kaupasta. Julkistaminen tehdään pörssitiedotteella sisäpiirintiedon julkistamista vastaavalla tavalla ja käyttäen tiedoteluokkaa ”Johdon liiketoimet”. Pörssitiedotteet johdon liiketoimia koskevista julkistetuista tiedoista ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilta vähintään viiden vuoden ajan tiedotteen julkistamisesta.

Taloudellisen tiedottamisen aikataulu

Tilinpäätös ja osavuosikatsaukset julkaistaan ennalta ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Aikataulu julkistetaan ennen edellisen tilikauden päättymistä.

Vastuut ja lausunnonantajat

Panostaja Oyj:n viestinnästä ja pörssitiedottamisesta sekä tiedonantopolitiikan noudattamisesta ja mahdollisista poikkeamista vastaa yhtiön toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön viestintä täyttää kaikilta osiltaan ne vaatimukset, joita arvopaperimarkkinalaki, markkinoiden väärinkäyttöasetus, Nasdaq Helsingin säännöt ja yhtiötä valvovat viranomaiset edellyttävät julkisesti noteeratun yhtiön viestinnältä.

Panostajan sijoittajasuhteista vastaa Panostajan talous- ja rahoitusjohtaja. Sijoittaja- ja analyytikkotapaamisiin osallistuvat toimitusjohtaja ja talous- ja rahoitusjohtaja tai jompikumpi heistä sekä tarvittaessa sijoituskohteiden edustajat.

Hallitus hyväksyy merkittävät pörssitiedotteet.

Panostajan toimintaa ja kehitystä koskevia lausuntoja antavat Panostajan toimitusjohtaja ja talous- ja rahoitusjohtaja. Sijoitus- ja kehitysjohtajat sekä sijoituskohteiden johtajat ja asiantuntijat antavat lausuntoja vain oman vastuualueensa piiriin kuuluvista asioista.

Sijoittaja-, analyytikko- ja mediatapaamiset

Panostaja tapaa säännöllisesti pääomamarkkinoiden ja median edustajia ja vastaa heidän kyselyihinsä mahdollisimman nopeasti. Konsernin johto tai muut ennakolta ilmoitetut konsernin edustajat ovat pääsääntöisesti mukana tapaamisissa. Tapaamiset perustuvat Panostajan jo julkaisemiin tai markkinoilla yleisesti saatavilla oleviin tietoihin, eikä niissä tuoda esille uutta, yhtiön rahoitusvälineen hintaan mahdollisesti vaikuttavaa tietoa.

Kieli ja kanavat

Panostajan pääasiallinen ajantasaisen tiedon lähde on yrityksen verkkosivusto, www.panostaja.fi.

Panostajan virallinen raportointikieli on suomi.

Kaikki olennaiset Panostajaa koskevat tiedot julkistetaan suomeksi ja englanniksi Nasdaq Helsingin kautta, keskeisille tiedotusvälineille sekä yhtiön verkkosivuilla. Englanninkielinen käännös pörssitiedotteesta tai -ilmoituksesta julkaistaan saman päivän aikana.

Yhtiö julkaisee vuosikertomuksen suomeksi ja englanniksi.

Julkistamisvelvollisuuden perusteella julkistetut tiedot pidetään vähintään viiden vuoden ajan saatavilla yhtiön verkkosivuilla. Lisäksi tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja osavuosikatsaukset sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä pidetään vähintään 10 vuoden ajan saatavilla.

Huhut, markkinaennusteet ja tietovuodot

Panostaja ei pääsääntöisesti kommentoi mahdollisia julkisuudessa esiintyviä huhuja, osakekurssin kehitystä, kilpailijoiden tai asiakkaiden toimia, yhtiön omistajiin tai omistukseen liittyviä asioita tai analyytikoiden ennusteita ellei se ole välttämätöntä yhtiön osakekurssin vaikuttavien ja/tai selvästi virheellisten tietojen oikaisemiseksi. Kommentoinnista päättää toimitusjohtaja.

Yhtiössä seurataan sisäisesti tapahtumia ja tilanteita, joissa voisi tapahtua tietovuoto. Kaikissa sisäpiirihankkeissa pyritään huolellisesti välttämään tietovuotoja. Mikäli luottamuksellista Panostajaa koskevaa ja yhtiön rahoitusvälineen hintaan huomattavasti vaikuttavaa tietoa vuotaa, yhtiö julkaisee asiasta tiedotteen mahdollisimman pian. Toimitusjohtaja tekee tällöin lopullisen päätöksen tiedon julkaisemisesta.

Markkinanäkymät

Panostajan ja sen sijoituskohteiden tulevaisuudennäkymistä kerrotaan tilinpäätöstiedotteessa ja osavuosikatsauksissa.

Kriisiviestintä

Kriisiviestinnän johtamisesta vastaa Panostajan toimitusjohtaja.

Hiljainen jakso

Panostaja noudattaa kahden viikon hiljaista jaksoa ennen tilinpäätöstiedotteen ja osavuosikatsausten julkistamista, jonka aikana Panostajan edustajat eivät tapaa pääomamarkkinoiden edustajia eivätkä kommentoi Panostajan taloudellista asemaa tai tulevaisuuden näkymiä. Nämä ajat on merkitty Panostajan verkkosivuille.

Sisäpiiriohje

Panostaja noudattaa Nasdaq Helsingin sisäpiiriohjetta sekä omaa sisäistä sisäpiiriohjettaan. Panostajan sisäpiirihallinnon keskeiset menettelytavat on kuvattu tarkemmin yhtiön selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmässä, joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla.