Panostaja Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.11.2022-31.10.2023

 

Panostaja Oyj           Pörssitiedote, Tilinpäätös      15.12.2023 klo 9.00


Toimenpiteet kannattavuuden varmistamiseksi painopisteenä


Elokuu 2023-lokakuu 2023 (3 kk) lyhyesti:

  • Liikevaihto kasvoi kahdessa neljästä sijoituskohteesta. Kokonaisuutena konsernin liikevaihto laski 7,1 % ja oli 34,2 milj. euroa (36,8 milj. euroa).
  • Liikevoitto parani kahdessa sijoituskohteessa neljästä. Koko konsernin liikevoitto heikkeni liikevaihdon laskun myötä vertailukaudesta ollen -0,8 milj. euroa (-0,6 milj. euroa).
  • Granon katsauskauden liikevaihto laski 6,2 % vertailukaudesta. Liikevoitto oli 0,2 milj. euroa (-0,5 milj. euroa). Granon liikevoittoon sisältyy tilikauden lopussa toteutettujen muutosneuvotteluiden tuloksena olleiden uudelleenjärjestelyiden kertaluonteisia kustannuksia 0,4 milj. euroa.
  • Tulos/osake (laimentamaton) oli -1,4 senttiä (-1,1 senttiä).

Marraskuu 2022-lokakuu 2023 (12 kk) lyhyesti:

  • Liikevaihto kasvoi kahdessa neljästä sijoituskohteesta. Kokonaisuutena konsernin liikevaihto laski 1,3 % ja oli 136,2 milj. euroa (137,9 milj. euroa).
  • Liikevoitto parani kahdessa sijoituskohteessa neljästä. Koko konsernin liikevoitto heikkeni vertailukaudesta ollen -1,1 milj. euroa (5,2 milj. euroa). Vertailukauden liikevoitto sisältää 9,4 milj. euron SokoPro-myyntivoiton.
  • Vertailukelpoinen liikevoitto parani kolmessa sijoituskohteessa neljästä (Grano oikaistuna SokoPro-myynnin vaikutuksilla).
  • Granon katsauskauden liikevaihto laski 2,2 % vertailukaudesta. Liikevoitto oli 1,9 milj. euroa (8,7 milj. euroa sisältäen SokoPro-myyntivoiton 9,4 milj. euroa). Katsauskauden liikevaihto laski 0,7 % SokoPro-myynnillä oikaistuun vertailukauden liikevaihtoon nähden.
  • Tulos/osake (laimentamaton) oli -5,5 senttiä (2,5 senttiä).

Voitonjakoehdotus: Hallitus ehdottaa 7.2.2024 pidettävälle yhtiökokoukselle, että 31.10.2023 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

Toimitusjohtaja Tapio Tommila:

”Panostajan tilikausi 2023 eteni kokonaisuutena varsin kaksijakoisesti. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla kysyntätilanteemme oli laajalti vakaa ja liiketoiminta kehittyi sijoituskohteissamme varsin positiivisesti. Toisella vuosipuoliskolla kysyntätilanne alkoi sitä vastoin heiketä vaikuttaen etenkin suurimman sijoituskohteemme Granon liikevaihdon kehitykseen negatiivisesti. Päättyneellä tilikaudella painotuksemme oli alusta lähtien etenkin liiketoiminnan kannattavuuden parantamisessa, ja onnistuimmekin viemään kannattavuustoimenpiteitä eteenpäin laajasti. Toisella vuosipuoliskolla kannattavuuskehitystämme haastoivat kuitenkin Granon heikentynyt kysyntätilanne sekä CoreHW:n selvästi heikentynyt projektikannattavuus, kun merkittäviin asiakashankkeisiin jouduttiin kiinnittämään suunniteltua selvästi enemmän resursseja.

Olemme kuitenkin sijoituskohteissamme tarttuneet haasteisiin määrätietoisesti, ja Granossa toteuttamamme muutosneuvottelut tuovat meille sekä pysyvää kustannustehokkuutta että mahdollisuuden suojella kannattavuuttamme joustavasti myös haastavammassa kysyntätilanteessa. Hyggassa olemme onnistuneet klinikkaliiketoiminnan selvässä kannattavuusparannuksessa, ja Oscar Softwaressa kannattavuutemme on kasvun maltillisuudesta huolimatta kehittynyt oikeaan suuntaan. CoreHW:ssa toteutamme projektikannattavuuden merkittävään parantamiseen tähtäävää hanketta, josta odotamme tuloksia alkaneen tilikauden ensimmäisestä neljänneksestä lähtien.

CoreHW:ssa toteutimme tilikaudella merkittävän lisäpanostuksen yhtiön oman tuoteliiketoiminnan kehitykseen ja kaupallistamiseen, kun sisätilapaikannusratkaisuiden tuotekehitys- ja kaupallistamistoimien vahvistamiseksi tehtiin yhteensä lähes neljän miljoonan euron lisärahoituskokonaisuus. Selkeä tavoitteemme on saavuttaa komponenttituotteille merkittäviä myyntivolyymeja alkaneen tilikauden aikana.

Hallitus ehdottaa, että päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa. Tavoittelemme strategiamme mukaisesti useita uusia sijoituksia kuluvalla strategiakaudella, ja osakkeenomistajiemme kokonaistuoton kannalta on arviomme mukaan tärkeää, että sijoituskapasiteettimme säilyy nykyisessä markkinatilanteessa korkeana. Yrityskauppamarkkinoilla toteutuneiden kauppojen määrä on laskenut viime vuosien korkeilta tasoilta selvästi, mutta hankevirtamme on kuitenkin ollut laadukas. Odotamme että keskusteluita jarruttaneet arvostusodotusten eriäväisyydet alkavat pikkuhiljaa lievetä. Jatkamme osaltamme aktiivista uusien yritysostomahdollisuuksien kartoittamista kohdetoimialoillamme.

Aloitamme uuden tilikautemme selkein tavoittein. Prioriteettimme ovat Granon alkaneen kannattavuusparannuksen jatkaminen ja kiihdyttäminen, sekä kannattava kasvu muissa sijoituskohteissamme. Painotamme jatkuvalaskutteisen ohjelmistoliiketoiminnan kasvua Oscar Softwaressa ja Hyggassa sekä tuoteliiketoiminnan kaupallistamista CoreHW:ssa. Strategiamme mukaisesti tavoittelemme uusien arvonkasvattajien lisäämistä salkkuumme.”


Taloudellinen kehitys 1.11.2022-31.10.2023

Avainluvut
M€  
Q4Q412 kk12 kk
 8/23-
10/23
8/22-
10/22
11/22-
10/23
11/21-
10/22
Liikevaihto, milj. euroa 34,236,8136,2137,9
Liikevoitto, milj. euroa -0,8-0,6-1,15,2
Tulos ennen veroja, milj. euroa -2,3-1,2-4,33,2
Tilikauden tulos, milj. euroa -1,4-1,0-3,63,9
Jakautuminen:     
     Emoyhtiön osakkeenomistajille -0,8-0,6-2,91,3
     Määräysvallattomille -0,7-0,4-0,82,6
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, € -0,014-0,012-0,0550,025
Korolliset nettovelat 42,442,342,442,3
Nettovelkaantumisaste % 80,572,880,572,8
Omavaraisuusaste % 37,539,137,539,1
Oma pääoma / osake, € 0,620,710,620,71


Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin
M€
Q4Q412 kk12 kk


Liikevaihto
8/23-
10/23
8/22-
10/22
11/22-
10/23
11/21-
10/22
Grano 27,929,8109,1111,5
Hygga2,01,77,87,3
CoreHW1,52,67,98,0
Oscar Software2,82,811,511,2
Muut 0,00,00,00,0
Eliminoinnit 0,00,0-0,1-0,1
Konserni yhteensä 34,236,8136,2137,9


Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin
M€
Q4Q412 kk12 kk


Liikevoitto
8/23-
10/23
8/22-
10/22
11/22-
10/23
11/21-
10/22
Grano 0,2-0,51,98,7
Hygga0,00,1-0,1-0,4
CoreHW-0,60,5-1,2-0,5
Oscar Software0,2-0,10,4-0,5
Muut -0,5-0,6-2,2-2,2
Konserni yhteensä -0,8-0,6-1,15,2

Panostaja-konsernin liiketoiminta raportoidaan katsauskaudella viidessä segmentissä, jotka ovat Grano, Hygga, CoreHW, Oscar Software sekä Muut (emoyhtiö ja osakkuusyhtiöt).

Katsauskaudelta raportoi yksi osakkuusyhtiö Gugguu Group Oy. Raportoitavien osakkuusyhtiöiden tulosvaikutus katsauskaudella oli -0,1 milj. euroa (-0,1 milj. euroa), joka esitetään omalla rivillään konsernin tuloslaskelmassa.  Gugguun liikevaihdon ja liikevoiton kehitystä on tarkemmin kommentoitu sijoituskohteet -osiossa.


Näkymät tilikaudelle 2024 

Yrityskauppamarkkinalla on edelleen tarjolla uusia kohteita ja markkina on siten aktiivinen. Omistusjärjestelyjen ja kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen tarve pk-yrityksissä säilyy, mutta markkinoiden suurena säilyvä likviditeetin määrä ja viiveellä talousnäkymien muutosta seuraavat myyjien korkeat hintaodotukset tekevät toimintaympäristöstä kuitenkin haastavan yritysostojen toteuttamiselle. Jatkamme edelleen strategiamme mukaisesti uusien mahdollisten sijoituskohteiden kartoittamista, ja myös irtaantumisten mahdollisuuksia arvioidaan osana sijoituskohteiden omistajastrategioita.       

Eri sijoituskohteiden kysyntätilanteen arvioidaan kehittyvän lyhyellä aikavälillä seuraavasti:   

  • Granon, Oscar Softwaren, CoreHW:n ja Hyggan kysyntätilanne säilyy tyydyttävänä.  

Yllä esitetty kysyntätilanne sisältää epävarmuutta geopoliittisen ja makrotaloudellisen tilanteen mahdollisesti aiheuttamien vaikeasti ennakoitavien talousvaikutusten osalta. Ukrainan sodan ja siihen liittyvien talouspakotteiden ja geopoliittisten jännitteiden vaikutukset lisäävät yleistä taloudellista epävarmuutta Suomessa ja globaalisti, millä voi olla negatiivisia vaikutuksia sijoituskohteiden kysyntätilanteeseen tai materiaalien saatavuuteen ja siten materiaalihintoihin ja toimituskykyyn. Voimistuva ja pitkittyvä inflaatio voi vaikuttaa merkittävän negatiivisesti kuluttajien ostovoimaan ja yritysten investointihalukkuuteen, mikä voi heikentää sijoituskohteidemme kysyntätilannetta yllä esitetystä arviosta. 

Panostaja Oyj

Hallitus

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Tapio Tommila, 040 527 6311


Panostaja Oyj
Tapio Tommila
toimitusjohtaja


Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena omistajana kasvavia palvelu- ja ohjelmistoalojen yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa konsernin omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita.

Panostajalla on neljä enemmistöomistuksessa olevaa sijoituskohdetta. Grano Oy on Suomen monipuolisin sisältöpalvelujen osaaja. Hygga Oy on terveydenhuoltopalveluita sekä terveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmää tarjoava yritys. CoreHW tarjoaa korkean lisäarvon RF IC -suunnittelupalveluita. Oscar Software tarjoaa toiminnanohjausjärjestelmiä sekä taloushallinnon palveluita.

Liite


 

Liitteet

Download