Panostaja Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.11.2021-31.10.2022

 

Panostaja Oyj Pörssitiedote, Tilinpäätös        15.12.2022 klo 10.00


Kasvu jatkui, mutta kannattavuuskehitys jäi tavoitteista


Elokuu
2022-lokakuu 2022 (3 kk) lyhyesti:

  • Liikevaihto kasvoi kahdessa neljästä sijoituskohteesta. Kokonaisuutena konsernin liikevaihto kasvoi 4,0 % ja oli 36,8 milj. euroa (35,4 milj. euroa).
  • Liikevoitto parani yhdessä sijoituskohteessa neljästä. Koko konsernin liikevoitto heikkeni vertailukaudesta ollen -0,6 milj. euroa (3,0 milj. euroa).
  • Granon katsauskauden liikevaihto kasvoi 4,2 % vertailukaudesta. Liikevoitto oli -0,5 milj. euroa (3,8 milj. euroa). Katsauskauden liikevaihto kasvoi 9,9 % SokoPro-myynnillä oikaistuun vertailukauden liikevaihtoon nähden. Raportoitu liikevoitto sisältää sisäisen toiminnanohjauksen järjestelmäkehityksen uudelleenjärjestelyihin liittyvän 1,5 milj. euron aktivoitujen kehityskustannusten alaskirjauksen vaikutuksen.
  • Tulos/osake (laimentamaton) oli -1,1 senttiä (3,7 senttiä).

Marraskuu 2021-lokakuu 2022 (12 kk) lyhyesti:

  • Liikevaihto kasvoi kolmessa neljästä sijoituskohteesta. Kokonaisuutena konsernin liikevaihto kasvoi 3,7 % ja oli 137,9 milj. euroa (133,0 milj. euroa).
  • Liikevoitto parani kahdessa sijoituskohteessa neljästä. Koko konsernin liikevoitto parani vertailukaudesta ollen 5,2 milj. euroa (2,0 milj. euroa). Panostajan sijoituskohde Grano myi SokoPro -liiketoimintansa kansainväliselle iBinder -yhtiölle. Kauppa toteutettiin osakekauppana ja myytävien osakkeiden kauppahinta oli noin 45,5 milj. euroa.
  • Granon katsauskauden liikevaihto kasvoi 3,4 % vertailukaudesta. Liikevoitto oli 8,7 milj. euroa (5,6 milj. euroa) sisältäen SokoPro-myyntivoiton 9,4 milj. euroa. Katsauskauden liikevaihto kasvoi 7,7 % SokoPro-myynnillä oikaistuun vertailukauden liikevaihtoon nähden.
  • Tulos/osake (laimentamaton) oli 2,5 senttiä (-3,2 senttiä).


Voitonjakoehdotus:
Hallitus ehdottaa 7.2.2023 pidettävälle yhtiökokoukselle, että 31.10.2022 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osakkeenomistajille osinkoa 0,03 euroa osakkeelta, yhteensä 1,6 milj. euroa perustuen Yhtiön rekisteröityyn kokonaisosakemäärään ehdotuksen tekohetkellä.


Toimitusjohtaja Tapio Tommila: 
  

"Panostajan tilikausi 2022 sisälsi meille selkeitä onnistumisia, joista merkittävimpänä menestystarinaksi nousseen SokoPro-liiketoiminnan myynti. Toisaalta tilikausi sisälsi myös haasteita, jotka painoivat sijoituskohteidemme kannattavuuskehitystä selvästi tavoitteidemme alapuolelle. Tilikauden alussa päivitimme strategiaamme, jonka mukaisesti keskitymme jatkossa sijoituksiin palvelu- ja ohjelmistotoimialoille tavoitteenamme rakentaa pääomasijoitustoimialan paras osaamisen keskittymä näiden kohdetoimialojen ympärille. Kiinteäksi osaksi ydintiimiämme liittyneen neuvonantajaverkostomme toiminta on päässyt täyteen vauhtiin, ja teemme yhdessä aktiivisesti töitä etenkin uusien sijoituskohteiden kartoittamisessa ja arvonluontisuunnitelmien arvioinnissa.

Yrityskauppamarkkina on tilikaudella edelleen näyttäytynyt aktiivisena. Hankevirrassamme on ollut paljon laadukkaita kohteita kohdetoimialoiltamme. Sijoitustoiminnassamme olemme toisaalta säilyttäneet maltin arvostustasojen suhteen, vaikka se onkin kilpaillussa markkinassa tarkoittanut joidenkin muutoin kiinnostavien keskustelujen päättymistä. Kokonaisuutena näemme nykyisen toimintaympäristön varovaisen positiivisena tilanteessamme, jossa tavoittelemme strategiakaudellamme useita uusia sijoituksia; yleinen arvostustasojen maltillistuminen yhdessä toimialafokuksemme kanssa antaa sijoitustoiminnallemme hyvän pohjan. Toisaalta vieraan pääoman rahoituksen saatavuus tulee epävarmassa taloustilanteessa vaikeutumaan, ja listaamattomien yhtiöiden myyjien hintaodotukset eivät yleensä seuraa listatun markkinan kehitystä viiveettä. Nämäkin toimintaympäristöhaasteet huomioon ottaen koen, että strateginen valintamme toimialakeskittymisestä palvelee meitä hyvin – toimialaosaamisella voimme rakentaa luotettavasti rahoitettavia hankkeita ja vastata kohteidemme kehitystarpeisiin entistäkin paremmin.

Tilikauden viimeinen vuosineljännes oli meille kokonaisuudessaan edelleen tuloksellisesti haastava, vaikka Granossa aloimme nähdä hinnoittelutoimenpiteiden positiivisia vaikutuksia ja CoreHW:n vuosineljännes oli erittäin hyvä. Hyvän suunnittelupalveluiden aktiviteetin ja tuloksellisuuden lisäksi CoreHW:ssa jatkettiin investointeja omien tuotteiden kehittämiseen ja kaupallistamiseen, ja sisätilapaikannusratkaisuihin suunnattu tuoteperhe kerää koko ajan enemmän markkinakiinnostusta. Hyggassa terveydenhuollon resurssipula vaivasi meitä edelleen ja resurssihaasteiden ratkaiseminen vaatii jatkuvaa sinnikästä työtä. Toisaalta Hyggan ohjelmistoliiketoiminnassa uusia asiakashankkeita on runsaasti ja näkymä näyttäytyy hyvänä, vaikka julkisen terveydenhuollon hankkeet sisältävätkin ajoitusepävarmuuksia ja vaativat pitkäjänteistä työtä. Oscar Softwaressa kasvu- ja kehitysinvestointimme ovat haastaneet tuloksellisuutta, kun kasvutavoitteista on jääty selvästi. Toimialalla markkinatilanne näyttäytyy kuitenkin hyvänä, ja painopisteemme on myynnin tuloksellisuudessa ja toiminnan tehokkuudessa.

Lähdemme uuteen tilikauteen kokonaisuutena selvin tavoittein: painotamme kannattavuusparannustoimenpiteitä kaikissa sijoituskohteissamme ja pyrimme valmistautumaan myös epävarman yleisen taloustilanteen tuomiin mahdollisiin riskeihin. Tavoittelemme myös strategiamme mukaisesti uusien arvonkasvattajien lisäämistä salkkuumme."

        

Avainluvut
M€
Q4Q412 kk12 kk
 8/22-
10/22
8/21-
10/21
11/21-
10/22
11/20-
10/21
Liikevaihto, milj. euroa 36,835,4137,9133,0
Liikevoitto, milj. euroa -0,63,05,22,0
Tulos ennen veroja, milj. euroa -1,22,73,20,0
Tilikauden tulos, milj. euroa -1,03,63,9-1,0
Jakautuminen:     
     Emoyhtiön osakkeenomistajille -0,61,91,3-1,7
     Määräysvallattomille -0,41,62,60,7
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, € -0,010,040,03-0,03
Korolliset nettovelat 42,356,342,356,3
Nettovelkaantumisaste % 72,883,172,883,1
Omavaraisuusaste % 39,137,239,137,2
Oma pääoma / osake, € 0,710,750,710,75


Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin
M€
Q4Q412 kk12 kk
Liikevaihto8/22-
10/22
8/21-
10/21
11/21-
10/22
11/20-
10/21
Grano 29,828,6111,5107,9
Hygga1,72,27,38,1
CoreHW2,61,88,06,1
Oscar Software2,82,911,211,0
Muut 0,00,00,00,0
Eliminoinnit 0,00,0-0,1-0,1
Konserni yhteensä 36,835,4137,9133,0


Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin
M€
     

Liikevoitto
8/22-
10/22
8/21-
10/21
11/21-
10/22
11/20-
10/21
 
Grano -0,53,88,75,6 
Hygga0,10,2-0,4-0,2 
CoreHW0,5-0,2-0,5-1,4 
Oscar Software-0,10,0-0,50,3 
Muut -0,6-0,8-2,2-2,2 
Konserni yhteensä -0,63,05,22,0 

Panostaja-konsernin liiketoiminta raportoidaan katsauskaudella viidessä segmentissä, jotka ovat Grano, Hygga, CoreHW, Oscar Software sekä Muut (emoyhtiö ja osakkuusyhtiöt).

Katsauskaudelta raportoi yksi osakkuusyhtiö Gugguu Group Oy. Raportoitavien osakkuusyhtiöiden tulosvaikutus katsauskaudella oli 0,0 milj. euroa (0,2 milj. euroa), joka esitetään omalla rivillään konsernin tuloslaskelmassa.  

Gugguun Panostajasta poikkeava tilikausi päättyi katsauskauden aikana maaliskuussa. Tilikaudella Gugguun liikevaihto kasvoi 2 % ollen 4,8 milj. euroa ja liikevoitto oli 0,1 milj. euroa.


Näkymät tilikaudelle 2023 

Yrityskauppamarkkinalla on edelleen tarjolla uusia kohteita ja markkina on siten aktiivinen. Omistusjärjestelyjen ja kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen tarve pk-yrityksissä säilyy, mutta markkinoiden suurena säilyvä likviditeetin määrä ja viiveellä talousnäkymien muutosta seuraavat myyjien korkeat hintaodotukset tekevät toimintaympäristöstä kuitenkin haastavan yritysostojen toteuttamiselle. Jatkamme edelleen strategiamme mukaisesti uusien mahdollisten sijoituskohteiden kartoittamista, ja myös irtaantumisten mahdollisuuksia arvioidaan osana sijoituskohteiden omistajastrategioita.    

Eri sijoituskohteiden kysyntätilanteen arvioidaan kehittyvän lyhyellä aikavälillä seuraavasti: 

• Oscar Softwaren kysyntätilanne säilyy hyvänä. CoreHW:n kysyntätilanne nousee hyväksi. 

• Granon ja Hyggan kysyntätilanne säilyy tyydyttävänä.

Yllä esitetty kysyntätilanne sisältää epävarmuutta geopoliittisen ja makrotaloudellisen tilanteen mahdollisesti aiheuttamien vaikeasti ennakoitavien talousvaikutusten osalta. Ukrainan sodan ja siihen liittyvien talouspakotteiden ja geopoliittisten jännitteiden vaikutukset lisäävät yleistä taloudellista epävarmuutta Suomessa ja globaalisti, millä voi olla negatiivisia vaikutuksia sijoituskohteiden kysyntätilanteeseen tai materiaalien saatavuuteen ja siten materiaalihintoihin ja toimituskykyyn. Voimistuva ja pitkittyvä inflaatio voi vaikuttaa merkittävän negatiivisesti kuluttajien ostovoimaan ja yritysten investointihalukkuuteen, mikä voi heikentää sijoituskohteidemme kysyntätilannetta yllä esitetystä arviosta. Lisäksi koronapandemian mahdollinen vaikeutuminen uudelleen voi vaikuttaa etenkin Granon ja Hyggan tulevaan kehitykseen ja siten muuttaa merkittävästi ja nopeasti yllä esitettyä arviota.


Panostaja Oyj

Hallitus

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Tapio Tommila, 040 527 6311


Panostaja Oyj
Tapio Tommila
toimitusjohtaja


Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena omistajana kasvavia palvelu- ja ohjelmistoalojen yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa konsernin omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita.

Panostajalla on neljä enemmistöomistuksessa olevaa sijoituskohdetta. Grano Oy on Suomen monipuolisin sisältöpalvelujen osaaja. Hygga Oy on terveydenhuoltopalveluita sekä terveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmää tarjoava yritys. CoreHW tarjoaa korkean lisäarvon RF IC -suunnittelupalveluita. Oscar Software tarjoaa toiminnanohjausjärjestelmiä sekä taloushallinnon palveluita.

Liite


 

Liitteet

Download