Panostaja Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.11.2020-31.10.2021

 

Panostaja Oyj Tilinpäätöstiedote 14.12.2021 klo 10.00


Sijoitussalkun uudistaminen etenee

Elokuu-lokakuu 2021 (3 kk) lyhyesti:

  • Liikevaihto kasvoi kahdessa neljästä sijoituskohteesta. Kokonaisuutena konsernin liikevaihto kasvoi 2 % ja oli 35,4 milj. euroa (34,8 milj. euroa).
  • Liikevoitto parani kahdessa neljästä sijoituskohteesta. Koko konsernin liikevoitto parani vertailukaudesta ollen 3,0 milj. euroa (2,7 milj. euroa).
  • Granon katsauskauden liikevaihto heikkeni 2 % edellisvuoden vertailukaudesta. Liikevoitto oli 3,8 milj. euroa (3,2 milj. euroa).
  • Tulos/osake (laimentamaton) oli 3,7 senttiä (-4,7 senttiä).
  • Panostaja allekirjoitti katsauskauden jälkeen 9.11.2021 sopimuksen Carrot Palvelut Group Oy:n osakkeiden kaupasta yhtiön henkilöomistajille. Kaupan seurauksena Panostajan omistus laskee Carrot Palvelut Group Oy:ssa 19 %:iin. Carrot-segmentti on tilinpäätöksessä esitetty lopetettuna liiketoimintona.

Marraskuu 2020-lokakuu 2021 (12 kk) lyhyesti:

  • Liikevaihto kasvoi kahdessa neljästä sijoituskohteesta. Kokonaisuutena konsernin liikevaihto pysyi samalla tasolla ja oli 133,0 milj. euroa (132,9 milj. euroa).
  • Liikevoitto parani kahdessa neljästä sijoituskohteesta. Koko konsernin liikevoitto laski vertailukaudesta ollen 2,0 milj. euroa (4,1 milj. euroa).
  • Granon katsauskauden liikevaihto heikkeni 2 % edellisvuoden vertailukaudesta. Liikevoitto oli 5,6 milj. euroa (4,8 milj. euroa).
  • Tulos/osake (laimentamaton) oli -3,2 senttiä (-8,3 senttiä).
  • Panostaja allekirjoitti katsauskauden jälkeen 9.11.2021 sopimuksen Carrot Palvelut Group Oy:n osakkeiden kaupasta yhtiön henkilöomistajille. Kaupan seurauksena Panostajan omistus laskee Carrot Palvelut Group Oy:ssa 19 %:iin. Carrot-segmentti on tilinpäätöksessä esitetty lopetettuna liiketoimintona.

Voitonjakoehdotus: Hallitus ehdottaa 7.2.2022 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.10.2021 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,03 euroa osakkeelta, yhteensä 1,6 milj. euroa perustuen Yhtiön rekisteröityyn kokonaisosakemäärään ehdotuksen tekohetkellä.


Toimitusjohtaja Tapio Tommila:

  
”Päätimme aktiivisen yrityskauppavuoden marraskuun alussa toteutettuun järjestelyyn, jonka myötä Panostajan omistusosuus Carrot Palveluissa laski alle 20 prosenttiin. Samalla luovuimme yhtiön vetovastuusta. Carrotin osalta yhteinen taipaleemme on ollut haastava, ja yhtiö etenee kohti uutta henkilöosakkeiden johdolla. Tilikaudella sijoitussalkkumme uudistaminen on muutoinkin edennyt laajasti myydessämme omistuksemme Helakeskuksesta helmikuussa, Heatmastersista kesäkuussa ja Spectra Yhtiöistä heinäkuussa. Irtaantumiset tukevat merkittävästi portfoliomme aktiivista kehittämistavoitetta selkeyttäen omaa sijoituskohteiden salkkuamme sekä vapauttaen lisäkapasiteettia nykyisten sijoituskohteiden kehittämiseen ja uusien sijoitusten tekemiseen.

Tilikauden 2021 viimeisellä vuosineljänneksellä etenimme sijoituskohteidemme liiketoiminnassa oikeaan suuntaan kuitenkin edelleen osin haastavana jatkuneessa markkinaympäristössä. Sijoituskohteiden yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 2 % ja liikevoitto lähes 11 % viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden ollen 3,0 milj. euroa (2,7 milj. euroa). Merkittävin liikevaihdon kasvu toteutui edelleen Hyggassa, jossa ostopalveluliiketoiminta toi merkittävää kasvua. Merkittävin tulosparannus katsauskaudella toteutui Granossa, jossa liikevoitto kasvoi 0,6 milj. euroa hyvän kulurakenteen kontrollin ansiosta liikevaihdon lievästä laskusta huolimatta.

Vaikka tilikausi oli kokonaisuudessaan sijoituskohteillemme tuloksellisesti haastava, olemme kaikissa kohteissamme edistäneet yhdessä johdon kanssa määrittelemäämme strategiaa kasvun ja arvonluonnin kiihdyttämiseksi. Grano etenee vaikuttavimman viestinnän tuottaja -strategiassaan digitaalisten ja sisällöllisten lisäarvopalveluiden painoarvon sekä asiakkaan kokonaisratkaisujen jatkaessa kasvuaan tuotetarjoomuksessa, sekä perinteisten tuotantotoimintojen kustannustehokkuuden merkittävässä parantamisessa. Grano avaa ensi vuonna Pohjoismaiden suurimman painoalan osaamiskeskittymän Vantaalle. Uusinta tekniikkaa edustava tehdas parantaa sekä tuotannon kustannustehokkuutta merkittävästi että tukee Granon tavoitetta olla oman alansa ympäristövastuullisin toimija – uusi moderni tehdas pienentää merkittävästi materiaalihukkaa ja tehostaa energiankäyttöä.

Oscar Software jatkaa määrätietoista etenemistään vahvasta ERP-toimittajasta laajasti pilvipohjaiseksi SaaS-ohjelmistoyhtiöksi. Oscar Software on keskittynyt vahvistamaan etenkin myynnin, alustakehityksen ja projektitoimituksen organisaatiotaan, mikä päättyneellä tilikaudella näkyi kannattavuuskehityksen haasteina, mutta antaa eteenpäin edellytyksiä kiihdyttää kannattavaa kasvua etenkin jatkuvalaskutteisen vahvasti skaalautuvan liiketoiminnan osalta.

Hyggan liiketoiminta otti tilikaudella kasvuloikan ostopalveluliiketoiminnan käynnistämisen myötä ja lisenssiliiketoiminnassa kansainvälisen kasvun perustusten rakentaminen jatkui. Myös Gugguun liikevaihto on jatkanut vahvaa kasvua ja toimenpiteet kasvun rakentamiseksi lähimarkkinoilla ovat edenneet. CoreHW kärsi alhaisista asiakasvolyymeistä lähes koko tilikauden, mutta samalla yhtiö hyödynsi vapaita resurssejaan laajemmin strategisesti tärkeän oman tuoteliiketoiminnan edistämiseen. Tilikauden loppupuolelle jatkuneet matkustusrajoitukset osaltaan hidastivat näiden yhtiöiden uusien avausten tekemistä.

Yrityskauppamarkkinan aktiivisuus on jatkunut katsauskaudella edelleen korkealla tasolla. Sekä myytäviä yrityksiä että myös aktiivisesti yritysostokohteita kartoittavia ostajia on markkinassa paljon. Vuosi 2021 tulee olemaan Suomessa kokonaisuutena aktiivinen yrityskauppavuosi.

Panostaja on tilikaudella 2021 edennyt määrätietoisesti strategiassaan sijoitussalkun uudistamiseksi ja kohdentamiseksi entistä voimakkaammin toimialoille, joilla arvonluontimahdollisuuksia tukee kasvava asiakastarve ja Panostajan entistäkin vahvempi toimialaosaamisen rakentaminen ja osaamisen synergia sijoituskohteiden välillä – painopisteemme suuntautuu uudella tilikaudella entistä vahvemmin ohjelmisto- ja palveluliiketoimintaan sekä sijoitustoiminnassamme että nykyisten sijoituskohteidemme strategioissa. Näen tilikauden viimeisen neljänneksen suorituksen hyvänä ponnistuspohjana sijoituskohteidemme vahvaan etenemiseen alkaneella tilikaudella, sekä jatkaa sijoitussalkkumme uudistamista strategian mukaisesti uusin sijoituksin.”


Keskeiset luvut

M€

Q4Q412 kk12 kk
 8/21-
10/21
8/20-
10/20
11/20-
10/21
11/19-
10/20
Liikevaihto, milj. euroa35,434,8133,0132,9
Liikevoitto, milj. euroa3,02,72,04,1
Tulos ennen veroja, milj. euroa2,72,00,01,8
Tilikauden tulos, milj. euroa3,6-1,5-1,0-3,4
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, €0,04-0,05-0,03-0,08
Oma pääoma / osake, €0,750,820,750,82
Liiketoiminnan kassavirta, milj. euroa-1,94,53,228,6


Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin

M€
Q4Q412 kk12 kk


Liikevaihto
8/21-
10/21
8/20-
10/20
11/20-
10/21
11/19-
10/20
Grano 28,629,0107,9109,9
Hygga2,21,18,14,1
CoreHW1,81,96,18,1
Oscar Software2,92,811,011,0
Muut 0,00,00,00,0
Eliminoinnit 0,00,0-0,1-0,2
Konserni yhteensä 35,434,8133,0132,9


Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin

M€
Q4Q412 kk12 kk


Liikevoitto
8/21-
10/21
8/20-
10/20
11/20-
10/21
11/19-
10/20
Grano 3,83,25,64,8
Hygga0,2-0,2-0,2-0,3
CoreHW-0,20,1-1,40,5
Oscar Software0,00,20,31,1
Muut -0,8-0,6-2,2-2,0
Konserni yhteensä 3,02,72,04,1

Panostaja-konsernin liiketoiminta raportoidaan katsauskaudella viidessä segmentissä, jotka ovat Grano, Hygga, CoreHW, Oscar Software sekä Muut (emoyhtiö ja osakkuusyhtiöt). Katsauskauden jälkeen myyty Carrot-segmentti on esitetty lopetettuna liiketoimintana.

Katsauskaudelta raportoi yksi osakkuusyhtiö Gugguu Group Oy. Panostaja luopui tilikaudella Spectra Yhtiöt Oy:n omistuksesta. Raportoitavien osakkuusyhtiöiden tulosvaikutus katsauskaudella oli 0,2 milj. euroa (0,2 milj. euroa), joka esitetään omalla rivillään konsernin tuloslaskelmassa.  

Gugguun Panostajasta poikkeava tilikausi päättyi katsauskauden aikana maaliskuussa. Tilikaudella Gugguun liikevaihto kasvoi 18% ollen 4,6 milj. euroa (3,9 milj. euroa) ja liikevoitto kasvoi 0,4 milj. euroon (0,1 milj. euroa).

Covid-19 vaikutukset

Koronapandemian vuoksi valtio- ja aluetasolla asetetut laajat rajoitukset ovat vaikuttaneet yritysten ja kuluttajien taloudelliseen käyttäytymiseen merkittävästi sekä aiheuttaneet yleistä epävarmuutta tuotteiden ja palveluiden kysyntätilanteen kehittymisestä. Pandemian aiheuttamat kysynnän ja tarjonnan häiriöt ovat aiheuttaneet useiden raaka-aineiden ja komponenttien saatavuus- ja hinnoitteluepävarmuuksia. Panostaja sijoituskohteineen varmistaa henkilöstönsä terveysturvallisuutta erilaisin järjestelyin, kuten pandemiatilanteeseen soveltuvin etätyötavoin ja tapaamisrajoituksin. Tämän lisäksi yhtiöt ovat vastanneet laskeneeseen kysyntään kustannussopeutustoimin sekä tehneet toimenpiteitä keskeisten materiaalihankintojen turvaamiseksi. Yhtiöissä on myös tehty laajasti toimia rahoituksen turvaamiseksi. Koronapandemia vaikutti tilikaudella edelleen Panostajan sijoituskohteiden liikevaihdon kehitykseen muun muassa kysynnän vähyytenä, asiakasneuvotteluiden ja ostopäätösten hitautena, sekä yleisen markkinatilanteen kehitykseen liittyvän epävarmuuden luoman varovaisuuden vuoksi.

        

Näkymät tilikaudelle 2022 

Yrityskauppamarkkinalla on edelleen tarjolla paljon uusia kohteita ja markkina on siten aktiivinen. Omistusjärjestelyjen ja kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen tarve pk-yrityksissä säilyy, mutta markkinoiden suuri likviditeetin määrä ja myyjien kohonneet hintaodotukset tekevät toimintaympäristöstä kuitenkin haastavamman yritysostojen toteuttamiselle. Jatkamme edelleen strategiamme mukaisesti uusien mahdollisten sijoituskohteiden kartoittamista, ja myös irtaantumisten mahdollisuuksia arvioidaan osana sijoituskohteiden omistajastrategioita.  

Eri sijoituskohteiden kysyntätilanteen arvioidaan kehittyvän lyhyellä aikavälillä seuraavasti: 

•        Oscar Softwaren kysyntätilanne säilyy hyvänä.  

•        Hyggan, Granon ja CoreHW:n kysyntätilanne säilyy tyydyttävänä.

Yllä esitetty kysyntätilanne sisältää epävarmuutta mahdollisen COVID-19 pandemian vaikeutumisen osalta. Tämä voi vaikuttaa etenkin Granon ja Hyggan tulevaan kehitykseen ja siten muuttaa merkittävästi ja nopeasti yllä esitettyä arviota.


Panostaja Oyj

Hallitus

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Tapio Tommila, 040 527 6311


Panostaja Oyj

Tapio Tommila
toimitusjohtaja


Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena omistajana suomalaisia kasvuyrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa konsernin omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita.

Panostajalla on neljä enemmistöomistuksessa olevaa sijoituskohdetta. Grano Oy on Suomen monipuolisin sisältöpalvelujen osaaja. Hygga Oy on terveydenhuoltopalveluita sekä terveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmää tarjoava yritys. CoreHW tarjoaa korkean lisäarvon RF IC -suunnittelupalveluita. Oscar Software tarjoaa toiminnanohjausjärjestelmiä sekä taloushallinnon palveluita.

Liite


 

Liitteet

Download