Panostaja Oyj:n puolivuosikatsaus Q2 1.11.2022-30.4.2023

 

Panostaja Oyj      Pörssitiedote, Puolivuosikatsaus        2.6.2023    klo 10.00


Panostaja Oyj:n puolivuosikatsaus
1.11.2022-30.4.2023

Kasvua ja hyvää kannattavuuskehitystä ensimmäisellä puolivuotiskaudella

Helmikuu 2023–huhtikuu 2023 (3 kk) lyhyesti:

 • Liikevaihto kasvoi kolmessa neljästä sijoituskohteesta. Kokonaisuutena konsernin liikevaihto parani 6 % ja oli 35,0 milj. euroa (33,0 milj. euroa).
 • Liikevoitto parani kahdessa sijoituskohteessa neljästä. Koko konsernin liikevoitto heikkeni vertailukaudesta ollen 0,1 milj. euroa (7,9 milj. euroa). Vertailukauden liikevoitto sisältää 9,4 milj. euron SokoPro-myyntivoiton.
 • Vertailukelpoinen liikevoitto parani kolmessa sijoituskohteessa neljästä (Grano oikaistuna SokoPro-myynnin vaikutuksilla).
 • Granon katsauskauden liikevaihto kasvoi 7 % vertailukaudesta. Liikevoitto oli 0,8 milj. euroa (8,6 milj. euroa). Vertailukauden liikevoittoon sisältyy SokoPro-myyntivoitto 9,4 milj. euroa.
 • Tulos/osake (laimentamaton) oli -1,1 senttiä (7,2 senttiä).

Marraskuu 2022–huhtikuu 2023 (6 kk) lyhyesti:

 • Liikevaihto kasvoi kolmessa neljästä sijoituskohteesta. Kokonaisuutena konsernin liikevaihto kasvoi 2,5 % ja oli 70,5 milj. euroa (68,8 milj. euroa).
 • Liikevoitto parani kahdessa sijoituskohteessa neljästä. Koko konsernin liikevoitto heikkeni vertailukaudesta ollen 0,2 milj. euroa (7,0 milj. euroa). Vertailukauden liikevoitto sisältää 9,4 milj. euron SokoPro-myyntivoiton.
 • Vertailukelpoinen liikevoitto parani kolmessa sijoituskohteessa neljästä (Grano oikaistuna SokoPro-myynnin vaikutuksilla).
 • Granon katsauskauden liikevaihto kasvoi 2,4 % vertailukaudesta. Liikevoitto oli 1,6 milj. euroa (9,0 milj. euroa sisältäen SokoPro-myyntivoiton 9,4 milj. euroa). Katsauskauden liikevaihto kasvoi 5,4 % SokoPro-myynnillä oikaistuun vertailukauden liikevaihtoon nähden.
 • Tulos/osake (laimentamaton) oli -2,5 senttiä (5,9 senttiä).

Toimitusjohtaja Tapio Tommila:

”Tilikauden ensimmäinen vuosipuolisko eteni sijoituskohteissamme kokonaisuutena pääosin positiivisesti ja olemme pystyneet viemään toimintaamme kohti tavoitteita laajalla rintamalla. Painotuksemme tällä tilikaudella on selvästi ollut liiketoiminnan kannattavuuden parantamisessa ja olemme onnistuneet viemään kannattavuusparannuksia eteenpäin kaikissa sijoituskohteissamme – erityisen merkittävästi Granossa myyntikatetoimenpiteiden edetessä kohti tavoitteita. Granossa myös kasvu on ollut hyvällä tasolla, ja kysyntätilanne on säilynyt kokonaisuudessaan edelleen vakaana.

Hyggassa olemme tehneet valtavasti töitä klinikkatoiminnan kannattavuuden nostamiseksi toimialan henkilöstösaatavuushaasteiden paineessa, ja uuden toimitusjohtajan johdolla jatkettu työ on alkanut tuottaa hyviä tuloksia. Oscar Softwaressa olemme jatkuvalaskutteisen ohjelmistoliiketoiminnan kasvattamisen ja täyteen ohjelmistoalustan pilvisiirtymään tähtäävien investointien lisäksi keskittyneet hyvän kannattavuustason varmistamiseen. Eteneminen on ollut hyvää, mutta maaliskuussa tapahtunut valitettava tietoturvahyökkäys osaan Oscar Softwaren järjestelmistä aiheutti kertaluonteisia kustannuksia ja uusien projektien viivästymistä. Olen kuitenkin ylpeä Oscar Softwaren tiimistä, joka venyi hankalassa tilanteessa hienosti ja minimoi haitat asiakkaillemme. Jatkamme luonnollisesti toimenpiteitämme tietoturvan jatkuvaan parantamiseen niin Oscar Softwaressa kuin kaikissa sijoituskohteissamme. CoreHW:ssa suunnittelupalveluiden asiakasprojektiaktiviteetti säilyi korkealla tasolla, mutta projektikannattavuutemme kärsi jonkin verran tiettyjen teknisesti haastavien projektien etenemisen hitaudesta johtuen.

CoreHW:ssa toteutimme katsauskaudella merkittävän lisäpanostuksen yhtiön oman tuoteliiketoiminnan kehitykseen ja kaupallistamiseen, kun sisätilapaikannusratkaisuiden tuotekehitys- ja kaupallistamistoimien vahvistamiseksi tehtiin yhteensä lähes 4 miljoonan euron lisärahoituskokonaisuus. Selkeä tavoitteemme on saavuttaa komponenttituotteille merkittäviä myyntivolyymeja seuraavan tilikauden aikana.

Vaikka yrityskauppamarkkinoilla toteutuneiden kauppojen määrä on laskenut huipputasoilta, on markkinassa erilaisia keskusteluja käynnissä melko aktiivisesti ja uusia hankkeita käynnistetään. Edelleen kuitenkin myyjien korkeat hintaodotukset paikoin jarruttavat kauppojen toteutumista. Jatkamme osaltamme aktiivista uusien yritysostomahdollisuuksien kartoittamista kohdetoimialoillamme.”

 

Taloudellinen kehitys 1.11.2022-30.4.2023

Avainluvut
M€ 
Q2Q26 KK6 KK12 kk
 2/23-
4/23
2/22-
4/22
11/22-
4/23
11/21-
4/22
11/21-
10/22
Liikevaihto, milj. euroa 35,033,070,568,8137,9
Liikevoitto, milj. euroa 0,17,90,27,05,2
Tulos ennen veroja, milj. euroa -0,47,4-0,96,03,2
Tilikauden tulos, milj. euroa -0,57,4-1,26,53,9
Jakautuminen:      
     Emoyhtiön osakkeenomistajille -0,63,8-1,33,11,3
     Määräysvallattomille 0,03,60,23,42,6
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, € -0,010,07-0,030,060,03
Korolliset nettovelat 39,735,939,735,942,3
Nettovelkaantumisaste % 71,756,971,756,972,8
Omavaraisuusaste % 37,441,037,441,039,1
Oma pääoma / osake, € 0,650,790,650,790,71

 

Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin
M€
Q2Q26 KK6 KK12 kk


Liikevaihto
2/23-
4/23
2/22-
4/22
11/22-
4/23
11/21-
4/22
11/21-
10/22
Grano 27,826,156,355,0111,5
Hygga2,12,03,94,07,3
CoreHW2,32,14,54,18,0
Oscar Software2,92,95,95,811,2
Muut 0,00,00,00,00,0
Eliminoinnit 0,00,0-0,1-0,1-0,1
Konserni yhteensä 35,033,070,568,8137,9

 

Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin
M€
Q2Q26 KK6 KK12 kk


Liikevoitto
2/23-
4/23
2/22-
4/22
11/22-
4/23
11/21-
4/22
11/21-
10/22
Grano 0,88,61,69,08,7
Hygga0,0-0,1-0,2-0,3-0,4
CoreHW-0,10,0-0,2-0,2-0,5
Oscar Software-0,1-0,20,1-0,3-0,5
Muut -0,5-0,5-1,1-1,1-2,2
Konserni yhteensä 0,17,90,27,05,2


Panostaja-konsernin liiketoiminta raportoidaan katsauskaudella viidessä segmentissä, jotka ovat Grano, Hygga, CoreHW, Oscar Software sekä Muut (emoyhtiö ja osakkuusyhtiöt).

Katsauskaudelta raportoi yksi osakkuusyhtiö Gugguu Group Oy. Raportoitavien osakkuusyhtiöiden tulosvaikutus katsauskaudella oli -0,1 milj. euroa (-0,1 milj. euroa), joka esitetään omalla rivillään konsernin tuloslaskelmassa.  Gugguun liikevaihdon ja liikevoiton kehitystä on tarkemmin kommentoitu sijoituskohteet -osiossa.

Näkymät tilikaudelle 2023 

Yrityskauppamarkkinalla on edelleen tarjolla uusia kohteita ja markkina on siten aktiivinen. Omistusjärjestelyjen ja kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen tarve pk-yrityksissä säilyy, mutta markkinoiden suurena säilyvä likviditeetin määrä ja viiveellä talousnäkymien muutosta seuraavat myyjien korkeat hintaodotukset tekevät toimintaympäristöstä kuitenkin haastavan yritysostojen toteuttamiselle. Jatkamme edelleen strategiamme mukaisesti uusien mahdollisten sijoituskohteiden kartoittamista, ja myös irtaantumisten mahdollisuuksia arvioidaan osana sijoituskohteiden omistajastrategioita.      

Eri sijoituskohteiden kysyntätilanteen arvioidaan kehittyvän lyhyellä aikavälillä seuraavasti:   

 • Oscar Softwaren ja CoreHW:n kysyntätilanne alenee tyydyttäväksi.   
 • Granon ja Hyggan kysyntätilanne säilyy tyydyttävänä.  

Yllä esitetty kysyntätilanne sisältää epävarmuutta geopoliittisen ja makrotaloudellisen tilanteen mahdollisesti aiheuttamien vaikeasti ennakoitavien talousvaikutusten osalta. Ukrainan sodan ja siihen liittyvien talouspakotteiden ja geopoliittisten jännitteiden vaikutukset lisäävät yleistä taloudellista epävarmuutta Suomessa ja globaalisti, millä voi olla negatiivisia vaikutuksia sijoituskohteiden kysyntätilanteeseen tai materiaalien saatavuuteen ja siten materiaalihintoihin ja toimituskykyyn. Voimistuva ja pitkittyvä inflaatio voi vaikuttaa merkittävän negatiivisesti kuluttajien ostovoimaan ja yritysten investointihalukkuuteen, mikä voi heikentää sijoituskohteidemme kysyntätilannetta yllä esitetystä arviosta. 


Panostaja Oyj

Hallitus


Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Tapio Tommila, 040 527 6311

Panostaja Oyj
Tapio Tommila
toimitusjohtaja

 

Puolivuosikatsaus on tämän tiedotteen liitteenä. Puolivuosikatsaus sekä muuta sijoittajatietoa on saatavissa osoitteessa www.panostaja.fi/sijoittajille.

 

Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena omistajana kasvavia palvelu- ja ohjelmistoalojen yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa konsernin omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita.

Panostajalla on neljä enemmistöomistuksessa olevaa sijoituskohdetta. Grano Oy on Suomen monipuolisin sisältöpalvelujen osaaja. Hygga Oy on terveydenhuoltopalveluita sekä terveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmää tarjoava yritys. CoreHW tarjoaa korkean lisäarvon RF IC -suunnittelupalveluita. Oscar Software tarjoaa toiminnanohjausjärjestelmiä sekä taloushallinnon palveluita.

 

Liite


 

Liitteet

Download