Panostaja Oyj:n puolivuosikatsaus 1.11.2023-30.4.2024

 

Panostaja Oyj        Pörssitiedote, Puolivuosikatsaus     30.5.2024      klo 10.00

Panostaja Oyj:n puolivuosikatsaus 1.11.2023-30.4.2024


Positiivinen kannattavuuskehitys toisella neljänneksellä


Helmikuu 2024-huhtikuu 2024 (3 kk) lyhyesti:

  • Liikevaihto kasvoi kahdessa neljästä sijoituskohteesta. Kokonaisuutena konsernin liikevaihto laski 4 % ja oli 33,7 milj. euroa (35,0 milj. euroa).
  • Liikevoitto parani kolmessa sijoituskohteessa neljästä. Koko konsernin liikevoitto parani vertailukaudesta ollen 0,4 milj. euroa (0,1 milj. euroa).
  • Granon katsauskauden liikevaihto laski 5 % vertailukaudesta. Liikevoitto oli 0,8 milj. euroa (0,8 milj. euroa).
  • Tulos/osake (laimentamaton) oli -6,7 senttiä (-1,1 senttiä). Tulokseen sisältyy noin 3,1 milj. euron lainasaamisen alaskirjaus. 

 

Marraskuu 2023-huhtikuu 2024 (6 kk) lyhyesti: 

  • Liikevaihto kasvoi kahdessa neljästä sijoituskohteesta. Kokonaisuutena konsernin liikevaihto laski 5 % ja oli 67,0 milj. euroa (70,5 milj. euroa).
  • Liikevoitto parani kahdessa sijoituskohteessa neljästä. Koko konsernin liikevoitto heikkeni vertailukaudesta ollen 0,0 milj. euroa (0,2 milj. euroa).
  • Granon katsauskauden liikevaihto laski -6 % vertailukaudesta. Liikevoitto oli 1,0 milj. euroa (1,6 milj. euroa).
  • Tulos/osake (laimentamaton) oli –8,4 senttiä (-2,5 senttiä).

 

Toimitusjohtaja Tapio Tommila:

”Tilikauden ensimmäinen vuosipuolisko oli kokonaisuutena kaksijakoinen. Olemme saaneet edistettyä kehityshankkeitamme laajasti kohdeyhtiöissämme, mutta edelleen asiakkaiden investointipäätöksissä on viivästymisiä, jotka näkyivät osassa kohdeyhtiöitämme odotettua heikompana taloudellisena kehityksenä. Kokonaisuutena tilikauden toisen vuosineljänneksen liikevaihto laski vielä 3,9 %.

Jatkoimme toisella vuosineljänneksellä kannattavuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Granon muutosneuvottelut päättyivät maaliskuussa. Suunnitelluilla rakenne- ja organisaatiomuutoksilla sekä muilla säästötoimilla arvioidaan saavutettavan noin 4,5 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt, josta kuluvan tilikauden kustannussäästön arvioidaan olevan noin 1,5 miljoonaa euroa. Hyggan klinikkaliiketoiminnan kannattavuuden positiivinen kehitys jatkui hieman elpyneen kysyntätilanteen ja tuottavuuden parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden seurauksena. CoreHW:ssa asiakkaiden investointipäätösten pitkittymisen jatkuminen on viivästyttänyt uusien suunnitteluhankkeiden aloitusta, mikä on vaikuttanut katsauskauden liikevaihdon ja kannattavuuden kehitykseen negatiivisesti. Tuoteliiketoiminnassa odotamme ensimmäisiä merkittäviä tilauksia tilikauden lopulla, merkittävien toimitusten kuitenkin todennäköisesti ajoittuessa pääasiallisesti tilikaudelle 2025. Ensimmäisten merkittävien tilausten ennakoimme olevan terveydenhuollon sektorilta Yhdysvalloista, toimijoilta, joilla on jo olemassa olevaa sisätilapaikannukseen soveltuvaa infrastruktuuria. Oscar Softwaressa jatkuvalaskutteisen ohjelmistoliiketoiminnan kasvu jatkui odotusten mukaisesti, mutta asiantuntijatyömyynnin kehitys oli katsauskaudella vaatimatonta haasteiden jatkuessa uusien projektien kotiuttamisen osalta. Kokonaisuudessa katsauskauden liikevoitto parantui vertailukaudesta liikevaihdon lievästä laskusta huolimatta 0,4 milj. euroon (0,1 milj. euroa).

Yrityskauppamarkkinoilla aktiviteettitaso on hieman noussut rauhallisemman ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen. Toteutuneiden yrityskauppojen määrässä mitattuna markkina on kuitenkin vielä pidemmän aikavälin keskiarvon alapuolella. Olemme jatkaneet aktiivisesti uusien yritysostomahdollisuuksien kartoittamista kohdetoimialoiltamme tavoitteidemme mukaisesti.”

 

Taloudellinen kehitys 1.11.2023-30.4.2024

Avainluvut

M€

Q2

Q2

6 kk

6 kk

12 kk

 

2/24-

4/24

2/23-

4/23

11/23- 4/24

 11/22

4/23

11/22-

10/23

Liikevaihto, milj. euroa 

33,7

35,0

67,0

70,5

136,2

Liikevoitto, milj. euroa 

0,4

0,1

0,0

0,2

-1,1

Tulos ennen veroja, milj. euroa 

-3,4

-0,4

-4,5

-0,9

-4,3

Tilikauden tulos, milj. euroa 

-3,5

-0,5

-4,6

-1,2

-3,6

Jakautuminen: 

 

 

 

 

 

     Emoyhtiön osakkeenomistajille 

-3,6

-0,6

-4,4

-1,3

-2,9

     Määräysvallattomille 

0,1

0,0

-0,2

0,2

-0,8

Osakekohtainen tulos, laimentamaton, € 

-0,07

-0,01

-0,08

-0,03

-0,05

Korolliset nettovelat 

40,1

39,7

40,1

39,7

42,4

Nettovelkaantumisaste % 

83,2

71,7

83,2

71,7

80,5

Omavaraisuusaste % 

35,4

37,4

35,4

37,4

37,5

Oma pääoma / osake, € 

0,54

0,65

0,54

0,65

0,62

 

Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin

M€ 

Q2

Q2

6 kk

6 kk

12 kk

 

Liikevaihto

2/24-

4/24

2/23-

4/23

11/23-    4/24

 11/22-

4/23

11/22-

10/23

Grano 

26,5

27,8

52,8

56,3

109,1

Hygga

2,4

2,1

4,4

3,9

7,8

CoreHW

1,8

2,3

3,9

4,5

7,9

Oscar Software

3,1

2,9

6,0

5,9

11,5

Muut 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Eliminoinnit 

0,0

0,0

-0,1

-0,1

-0,1

Konserni yhteensä 

33,7

35,0

67,0

70,5

136,2

 

Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin

M€ 

Q2

Q2

6 kk

6 kk

12 kk

 

Liikevoitto

2/24-

4/24

2/23-

4/23

11/23-   4/24

 11/22-

4/23

11/22-

10/23

Grano 

0,8

0,8

1,0

1,6

1,9

Hygga

0,2

0,0

0,3

-0,2

-0,1

CoreHW

-0,4

-0,1

-0,5

-0,2

-1,2

Oscar Software

0,2

-0,1

0,3

0,1

0,4

Muut 

-0,5

-0,5

-1,1

-1,1

-2,2

Konserni yhteensä 

0,4

0,1

0,0

0,2

-1,1

Panostaja-konsernin liiketoiminta raportoidaan katsauskaudella viidessä segmentissä, jotka ovat Grano, Hygga, CoreHW, Oscar Software sekä Muut (emoyhtiö ja osakkuusyhtiöt).

Katsauskaudelta raportoi yksi osakkuusyhtiö Gugguu Group Oy. Raportoitavien osakkuusyhtiöiden tulosvaikutus katsauskaudella oli -0,0 milj. euroa (-0,0 milj. euroa), joka esitetään omalla rivillään konsernin tuloslaskelmassa.  Gugguun liikevaihdon ja liikevoiton kehitystä on tarkemmin kommentoitu sijoituskohteet -osiossa.


Näkymät tilikaudelle 202
4 

Yrityskauppamarkkinoilla aktiviteettitaso on noussut rauhallisemman ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen. Omistusjärjestelyjen ja kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen tarve pk-yrityksissä on säilynyt, mutta markkinoiden suurena säilyvä likviditeetin määrä ja viiveellä talousnäkymien muutosta seuraavat myyjien korkeat hintaodotukset tekevät toimintaympäristöstä kuitenkin haastavan yritysostojen toteuttamiselle. Jatkamme edelleen strategiamme mukaisesti uusien mahdollisten sijoituskohteiden kartoittamista, ja myös irtaantumisten mahdollisuuksia arvioidaan osana sijoituskohteiden omistajastrategioita.       


Eri sijoituskohteiden kysyntätilanteen arvioidaan kehittyvän lyhyellä aikavälillä seuraavasti:   

  • Granon, Oscar Softwaren, CoreHW:n ja Hyggan kysyntätilanne säilyy tyydyttävänä.  

 
Yllä esitetty kysyntätilanne sisältää epävarmuutta geopoliittisen ja makrotaloudellisen tilanteen mahdollisesti aiheuttamien vaikeasti ennakoitavien talousvaikutusten osalta. Ukrainan sodan ja siihen liittyvien talouspakotteiden ja geopoliittisten jännitteiden vaikutukset lisäävät yleistä taloudellista epävarmuutta Suomessa ja globaalisti, millä voi olla negatiivisia vaikutuksia sijoituskohteiden kysyntätilanteeseen tai materiaalien saatavuuteen ja siten materiaalihintoihin ja toimituskykyyn. Epävarma inflaationäkymä ja yleinen talouden epävarmuus voivat vaikuttaa merkittävän negatiivisesti kuluttajien ostovoimaan ja yritysten investointihalukkuuteen, mikä voi heikentää sijoituskohteidemme kysyntätilannetta yllä esitetystä arviosta. 

 

Panostaja Oyj

Hallitus

 

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Tapio Tommila, 040 527 6311

Panostaja Oyj
Tapio Tommila
toimitusjohtaja

 

Puolivuosikatsaus on tämän tiedotteen liitteenä. Puolivuosikatsaus sekä muuta sijoittajatietoa on saatavissa osoitteessa www.panostaja.fi/sijoittajille.

Tietoja julkaisijasta Panostaja Oyj

Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena omistajana kasvavia palvelu- ja ohjelmistoalojen yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa konsernin omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita.

Panostajalla on neljä enemmistöomistuksessa olevaa sijoituskohdetta. Grano Oy on Suomen monipuolisin sisältöpalvelujen osaaja. Hygga Oy on terveydenhuoltopalveluita sekä terveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmää tarjoava yritys. CoreHW tarjoaa korkean lisäarvon RF IC -suunnittelupalveluita. Oscar Software tarjoaa toiminnanohjausjärjestelmiä sekä taloushallinnon palveluita.

Liitteet