Panostaja Oyj:n puolivuosikatsaus 1.11.2021-30.4.2022

 

Panostaja Oyj:n puolivuosikatsaus Q2 1.11.2021-30.4.2022

Panostaja Oyj      Pörssitiedote, Puolivuosikatsaus        2.6.2022    klo 10.00


Sijoituskapasiteetti vahvistui SokoPro-kaupan myötä


Helmikuu 2022
–Huhtikuu 2022 (3 kk) lyhyesti:

  • Liikevaihto kasvoi kahdessa neljästä sijoituskohteesta. Kokonaisuutena konsernin liikevaihto laski 1 % ja oli 33,0 milj. euroa (33,3 milj. euroa).
  • Liikevoitto parani kahdessa sijoituskohteessa neljästä. Koko konsernin liikevoitto parani vertailukaudesta ollen 7,9 milj. euroa (-0,4 milj. euroa). Katsauskauden liikevoitto sisältää 9,4 milj. euron SokoPro-myyntivoiton.
  • Panostajan sijoituskohde Grano myi SokoPro -liiketoimintansa kansainväliselle iBinder -yhtiölle. Kauppa toteutettiin osakekauppana ja myytävien osakkeiden kauppahinta oli noin 45,5 milj. euroa.
  • Granon katsauskauden liikevaihto laski 3 % vertailukaudesta. Liikevoitto oli 8,6 milj. euroa (0,8 milj. euroa) sisältäen SokoPro-myyntivoiton 9,4 milj. euroa. Katsauskauden liikevaihto kasvoi 2 % SokoPro-myynnillä oikaistuun vertailukauden liikevaihtoon nähden.
  • Tulos/osake (laimentamaton) oli 7,2 senttiä (-4,1 senttiä).

Marraskuu 2021Huhtikuu 2022 (6 kk) lyhyesti:

  • Liikevaihto kasvoi kolmessa neljästä sijoituskohteesta. Kokonaisuutena konsernin liikevaihto kasvoi 2,9 % ja oli 68,8 milj. euroa (66,8 milj. euroa).
  • Liikevoitto parani kolmessa sijoituskohteessa neljästä. Koko konsernin liikevoitto parani vertailukaudesta ollen 7,0 milj. euroa (-1,6 milj. euroa).
  • Granon katsauskauden liikevaihto kasvoi 1 % vertailukaudesta. Liikevoitto oli 9,0 milj. euroa (0,7 milj. euroa) sisältäen SokoPro-myyntivoiton 9,4 milj. euroa.
  • Tulos/osake (laimentamaton) oli 5,9 senttiä (-7,5 senttiä).


Toimitusjohtaja Tapio Tommila:   

"Tilikauden toinen vuosineljännes oli meille kaksijakoinen sisältäen selkeitä onnistumisia ja uudistuneen strategian toimeenpanon etenemistä, mutta jättäen sijoituskohteidemme suorituksessa myös parantamisen varaa. Uudistetun strategiamme kannalta tärkeä SokoPro-kauppa saatettiin menestyksekkäästi päätökseen ja vapautimme merkittävästi sijoituskapasiteettia uusien sijoituskohteiden hankintaan. Strategiamme mukaisesti tavoittelemme useita uusia sijoituksia vuoteen 2024 ulottuvalla strategiakaudellamme.

Rahoitusmarkkinoiden kehitys on alkuvuonna ollut yleisesti haastavaa inflaatiopaineiden sekä niitä seuranneiden rahapolitiikan kiristymisen ja korkotason nousun näkymistä johtuen. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on aiheuttanut yleiseen taloudelliseen kehitykseen merkittävää epävarmuutta etenkin energia-, raaka-aine- ja elintarvikemarkkinoiden mahdollisista häiriöistä johtuen. Kohonneet kysyntätilanteen ja inflaatiopaineiden riskit koskettavat myös sijoituskohteitamme, mutta markkinoilla alkuvuonna nähty osittainen yritysten arvostustasojen maltillistuminen sisältää sijoitustoimintamme kannalta myös varovaisen positiivisia elementtejä tilanteessa, jossa strategiavaiheemme painottuu uusiin sijoituksiin. Yrityskauppamarkkinan näemme säilyneen edelleen aktiivisena ja hyviä sijoituskohteita on kohdetoimialoilla ja -kokoluokassamme tarjolla.

Strategiamme keskiössä oleva toimialafokus rakentuu uuden toimintamallimme ympärille, jossa toimialaosaamista tuova neuvonantajaverkostomme rakentaa Panostajalle sijoitustoiminnan kilpailukykyä ja tuo lisäarvoa sijoituskohteidemme kehittämiseen. Toisen vuosineljänneksen aikana saimme tiimiimme kuusi fokustoimialojemme huippuosaajaa, joilla on laaja kokemus arvonluonnista kohdetoimialoillamme. Ydintiimimme toimii neuvonantajien kanssa tiiviisti uusien sijoituskohteiden kartoittamisessa, arvioinnissa ja arvonluontistrategian rakentamisessa. Saimme työllemme toisella vuosineljänneksellä hyvän liikkeellelähdön, ja meillä on erinomainen ja motivoitunut tiimi yhdessä.

Tuloksellisesti toinen vuosineljännes oli kokonaisuutena meille haastava ja jäimme tavoitteestamme selvästi; Granon liikevaihto jäi matalaksi, kun Ukrainan kriisi aiheutti kysyntätilanteeseen hetkellisesti varovaisuutta ja rakentamisen klusterin aktiviteetti laski selvästi. Heikko liikevaihto painoi Granon kannattavuutta, mutta kysyntätilanteen piristyminen vuosineljänneksen lopussa ja UPM:n lakon päättymisen vaikutus materiaalien saatavuustilanteen helpottumisena antavat positiivisempaa virettä tilikaudella eteenpäin. Oscar Softwaressa tarjouskantamme on edelleen kehittynyt hyvin, mutta työmme kauppojen kotiutumisen nopeuden parantamiseen jatkuu. Hyggan kehitystä painoi edelleen haastava tilanne kliinisen henkilöstön saatavuudessa. CoreHW:n kehitys jatkui odotetun positiivisesti asiakasprojektiaktiviteetin parantuessa. Gugguun tilikausi päättyi maaliskuussa ja raportoimme liikevaihdon 2 %:n kasvun. Gugguussa kansainvälisten markkinoiden avaamisessa edettiin, vaikkakin jonkin verran tavoitteitamme hitaammin.”Taloudellinen kehitys 1.11.2021-30.4.2022

Avainluvut
M€ 
Q2Q26 KK6 KK12 kk
 2/22-
4/22
2/21-
4/21
11/21-
4/22
11/20-
4/21
11/20-
10/21
Liikevaihto, milj. euroa 33,033,368,866,8133,0
Liikevoitto, milj. euroa 7,9-0,47,0-1,62,0
Tulos ennen veroja, milj. euroa 7,4-0,96,0-2,80,0
Tilikauden tulos, milj. euroa 7,4-2,46,5-4,9-1,0
Jakautuminen:      
     Emoyhtiön osakkeenomistajille 3,8-2,23,1-3,9-1,7
     Määräysvallattomille 3,6-0,23,4-1,00,7
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, € 0,07-0,040,06-0,08-0,03
Korolliset nettovelat 35,961,735,961,756,3
Nettovelkaantumisaste % 56,995,956,995,983,1
Omavaraisuusaste % 41,034,141,034,137,2
Oma pääoma / osake, € 0,790,710,790,710,75


Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin
M€
Q2Q26 KK6 KK12 kk

Liikevaihto
2/22-
4/22
2/21-
4/21
11/21-
4/22
11/20-
4/21
11/20-
10/21
Grano 26,126,955,054,2107,9
Hygga2,02,14,04,08,1
CoreHW2,11,44,13,16,1
Oscar Software2,92,85,85,611,0
Muut 0,00,00,00,00,0
Eliminoinnit 0,00,0-0,1-0,1-0,1
Konserni yhteensä 33,033,368,866,8133,0


Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin
M€
Q2Q26 KK6 KK12 kk


Liikevoitto
2/22-
4/22
2/21-
4/21
11/21-
4/22
11/20-
4/21
11/20-
10/21
Grano 8,60,89,00,75,6
Hygga-0,1-0,1-0,3-0,4-0,2
CoreHW0,0-0,6-0,2-1,0-1,4
Oscar Software-0,20,1-0,30,40,3
Muut -0,5-0,7-1,1-1,3-2,2
Konserni yhteensä 7,9-0,47,0-1,62,0

Panostaja-konsernin liiketoiminta raportoidaan katsauskaudella viidessä segmentissä, jotka ovat Grano, Hygga, CoreHW, Oscar Software sekä Muut (emoyhtiö ja osakkuusyhtiöt).

Katsauskaudelta raportoi yksi osakkuusyhtiö Gugguu Group Oy. Raportoitavien osakkuusyhtiöiden tulosvaikutus katsauskaudella oli -0,1 milj. euroa (0,1 milj. euroa), joka esitetään omalla rivillään konsernin tuloslaskelmassa.  

Gugguun Panostajasta poikkeava tilikausi päättyi katsauskauden aikana maaliskuussa. Tilikaudella Gugguun liikevaihto kasvoi 2 % ollen 4,8 milj. euroa (4,6 milj. euroa) ja liikevoitto oli 0,1 milj. euroa (0,4 milj. euroa).


Näkymät tilikaudelle 2022 

Yrityskauppamarkkinalla on edelleen tarjolla paljon uusia kohteita ja markkina on siten aktiivinen. Omistusjärjestelyjen ja kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen tarve pk-yrityksissä säilyy, mutta markkinoiden suuri likviditeetin määrä ja myyjien kohonneet hintaodotukset tekevät toimintaympäristöstä kuitenkin haastavamman yritysostojen toteuttamiselle. Jatkamme edelleen strategiamme mukaisesti uusien mahdollisten sijoituskohteiden kartoittamista, ja myös irtaantumisten mahdollisuuksia arvioidaan osana sijoituskohteiden omistajastrategioita.  

Eri sijoituskohteiden kysyntätilanteen arvioidaan kehittyvän lyhyellä aikavälillä seuraavasti: 

•        Oscar Softwaren kysyntätilanne säilyy hyvänä.  

•        Granon, Hyggan ja CoreHW:n kysyntätilanne säilyy tyydyttävänä.

Yllä esitetty kysyntätilanne sisältää epävarmuutta mahdollisen COVID-19 pandemian vaikeutumisen sekä Ukrainan sodan mahdollisesti aiheuttamien vaikeasti ennakoitavien talousvaikutusten osalta. Koronapandemian vaikeutuminen voi vaikuttaa etenkin Granon ja Hyggan tulevaan kehitykseen ja siten muuttaa merkittävästi ja nopeasti yllä esitettyä arviota. Ukrainan sodan ja siihen liittyvien talouspakotteiden vaikutukset lisäävät yleistä taloudellista epävarmuutta Suomessa ja globaalisti, millä voi olla negatiivisia vaikutuksia sijoituskohteiden kysyntätilanteeseen tai materiaalien saatavuuteen ja siten materiaalihintoihin ja toimituskykyyn.


Panostaja Oyj

Hallitus


Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Tapio Tommila, 040 527 6311

Panostaja Oyj
Tapio Tommila
toimitusjohtaja


Puolivuosikatsaus on tämän tiedotteen liitteenä. Puolivuosikatsaus sekä muuta sijoittajatietoa on saatavissa osoitteessa www.panostaja.fi/sijoittajille.


Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena omistajana kasvavia palvelu- ja ohjelmistoalojen yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa konsernin omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita.

Panostajalla on neljä enemmistöomistuksessa olevaa sijoituskohdetta. Grano Oy on Suomen monipuolisin sisältöpalvelujen osaaja. Hygga Oy on terveydenhuoltopalveluita sekä terveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmää tarjoava yritys. CoreHW tarjoaa korkean lisäarvon RF IC -suunnittelupalveluita. Oscar Software tarjoaa toiminnanohjausjärjestelmiä sekä taloushallinnon palveluita.

Liite


 

Liitteet

Download