Panostaja Oyj:n puolivuosikatsaus 1.11.2020-30.4.2021

 

Panostaja Oyj:n puolivuosikatsaus Q2 1.11.2020-30.4.2021

Panostaja Oyj         Puolivuosikatsaus           3.6.2021        klo 10.00

 

Pandemiatilanteen helpottuminen heijastuu näkymissä

 

1.2.2021-30.4.2021 (3 kk)

 • Liikevaihto kasvoi kahdessa kuudesta sijoituskohteesta. Kokonaisuutena konsernin liikevaihto heikkeni 7 % ja oli 36,3 milj. euroa (39,1 milj. euroa).
 • Liikevoitto parani yhdessä kuudesta sijoituskohteesta. Koko konsernin liikevoitto laski vertailukaudesta ollen -0,5 milj. euroa (0,9 milj. euroa).
 • Granon katsauskauden liikevaihto heikkeni 6 % edellisvuoden vertailukaudesta. Liikevoitto oli 0,8 milj. euroa (1,2 milj. euroa).
 • Tulos/osake (laimentamaton) oli -4,1 senttiä (-1,3 senttiä).
 • Katsauskaudella Panostaja solmi sopimuksen Suomen Helakeskus Oy:n osakekannan myynnistä HTF Group Oy:lle. Kaupasta kirjattiin Panostaja-konsernille noin 1,0 miljoonan euron myyntitappio.

1.11.2020-30.4.2021 (6 kk)

 • Liikevaihto kasvoi kahdessa kuudesta sijoituskohteesta. Kokonaisuutena konsernin liikevaihto heikkeni 9 % ja oli 73,0 milj. euroa (80,0 milj. euroa).
 • Liikevoitto parani kahdessa kuudesta sijoituskohteesta. Koko konsernin liikevoitto laski vertailukaudesta ollen -1,8 milj. euroa (0,3 milj. euroa).
 • Granon katsauskauden liikevaihto heikkeni 6 % edellisvuoden vertailukaudesta. Liikevoitto oli 0,7 milj. euroa (0,8 milj. euroa).
 • Tulos/osake (laimentamaton) oli -7,5 senttiä (-3,2 senttiä).

 

Toimitusjohtaja Tapio Tommila: 
  
”Kolmen kuukauden katsauskaudella sijoituskohteiden yhteenlaskettu liikevaihto heikkeni 7 prosenttia vertailukaudesta. Koronapandemian vaikutukset näkyivät edelleen sijoituskohteiden toimintaympäristössä ja liikevaihdon lasku jatkui erityisesti Carrotissa ja CoreHW:ssa. Myös Granon liikevaihto jäi vielä 6 prosenttia vertailukautta heikommaksi. Hyggan liikevaihdon kasvu puolestaan jatkui vahvana Helsingin ostopalvelutoiminnan myötä. Liikevaihdon laskun myötä katsauskauden liikevoitto heikkeni vertailukaudesta ollen -0,5 milj. euroa (0,9 milj. euroa).

Panostajan osakkuusyhtiö Gugguun poikkeava tilikausi 2021 päättyi katsauskauden aikana maaliskuussa. Päättyneen tilikauden aikana Gugguu kasvatti liikevaihtoaan 4,6 milj. euroon ja jatkoi aktiivista kehitystyötään kansainvälistymisen eteen. Yhtiössä muun muassa kehitettiin kansainvälistä verkkokauppaa ja avattiin kohdemaihin paikalliset verkkosivut. Gugguu teki vuoden aikana myös kansainvälisen markkinatutkimuksen ja tulosten myötä aloitti aktiivisen digi- sekä vaikuttajamarkkinoinnin kohdemaihin sekä Suomeen. Tuotekategorioita myös laajennettiin entisestään.

Yrityskauppamarkkinan aktiivisuus on jatkunut katsauskaudella hyvällä tasolla ja uusien kohteiden tarjonta on ollut vilkasta. Katsauskaudella toteutimme koko Suomen Helakeskus Oy:n osakekannan myynnin HTF Group Oy:lle. Panostaja oli Suomen Helakeskuksen omistajana pitkään ja nyt toteutettu irtaantuminen on strategiamme mukainen ja se tukee portfoliomme aktiivista kehittämistavoitetta.

Jo vuoden kestäneen koronapandemian vaikutukset jatkuivat päättyneellä katsauskaudella. Katsauskauden jälkeen pandemiatilanteen helpottaminen on näkynyt kasvaneen aktiviteettina ja näkymien parantumisena muun muassa Granossa.”

 

Taloudellinen kehitys 1.11.2020-30.4.2021

M€Q2Q26 kk6 kk12 kk
 2/21-
4/21
2/20-
4/20
11/20-
4/21
11/19-
4/20
11/19-
10/20
Liikevaihto, milj. euroa36,339,173,080,0151,4
Liikevoitto, milj. euroa-0,50,9-1,80,30,3
Tulos ennen veroja, milj. euroa-1,10,3-3,1-0,8-2,2
Tilikauden tulos, milj. euroa-2,4-0,4-4,9-1,7-3,4
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, €-0,04-0,01-0,08-0,03-0,08
Oma pääoma / osake, €0,710,880,710,880,82
Liiketoiminnan kassavirta, milj. euroa4,816,15,617,623,6

 

COVID 19 vaikutukset

Koronapandemian vaikutukset Panostajan ja sen sijoituskohteiden liiketoimintaan alkoivat maaliskuun 2020 puolivälissä, kun pandemia ja sen leviämisen estämiseksi tehdyt sulkutoimet ja rajoitukset leikkasivat kysyntää ja aiheuttivat yleistä epävarmuutta. Sekä globaalit että Suomen talouskasvua kuvaavat ennusteet laskivat merkittävästi pandemian puhjettua. Panostaja sijoituskohteineen ryhtyi heti pandemian alkaessa toimiin henkilöstönsä turvaamiseksi erilaisin järjestelyin.Tapaamisrajoitukset ja etätyöt otettiin käyttöön mahdollisuuksien mukaan. Tämän lisäksi yhtiöt ovat vastanneet laskeneeseen kysyntään säästöillä ja lomautuksilla. Yhtiöissä on myös tehty laajasti toimia rahoituksen turvaamiseksi. Edelleen katsauskaudella koronapandemia vaikutti Panostajan sijoituskohteiden liikevaihdon kehitykseen muun muassa kysynnän vähyytenä, neuvotteluiden ja päätösten hitautena sekä yleisen epävarmuuden luoman varovaisuuden vuoksi.

Panostaja testaa aineettomat ja aineelliset hyödykkeet arvonalentumisen varalta, kun on viitteitä siitä, että niiden arvo saattaa olla alentunut. Liikearvo ja muut taloudelliselta vaikutusajaltaan rajoittamattomat aineettomat hyödykkeet testataan arvonalentumisen varalta vähintään vuosittain. Arvonalentumistestausta varten liikearvo ja vaikutusajaltaan rajoittamattomat aineettomat hyödykkeet kohdistetaan rahavirtaa tuottaville yksiköille. Rahavirtaa tuottavien yksiköiden kerrytettävissä oleva rahamäärä perustuu käyttöarvolaskelmiin. Näiden laskelmien laatiminen edellyttää arvioiden käyttämistä. Panostaja on tunnistanut riskin arvonalentumiselle tietyissä sijoituskohteissaan ja laatinut arviot näiden tulevista näkymistä. Arvonalentumiskirjaukselle ei ole tällä hetkellä arvion mukaan ollut tarvetta. Asiaa tullaan kuitenkin seuraamaan tarkasti ja arvioimaan uudelleen tilikauden aikana.

Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin
M€
Q2Q26 kk6 kk12 kk


Liikevaihto
2/21-
4/21
2/20-
4/20
11/20-
4/21
11/19-
4/20
11/19-
10/20
Grano 26,928,554,257,8109,9
Hygga2,11,04,02,14,1
Heatmasters1,31,12,22,24,0
CoreHW1,42,33,14,78,1
Carrot1,83,43,97,814,5
Oscar Software2,82,95,65,611,0
Muut 0,00,00,00,00,0
Eliminoinnit 0,00,0-0,1-0,1-0,2
Konserni yhteensä 36,339,173,080,0151,4

 

Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin
M€
Q2Q26 kk6 kk12 kk


Liikevoitto
2/21-
4/21
2/20-
4/20
11/20-
4/21
11/19-
4/20
11/19-
10/20
Grano 0,81,20,70,84,8
Hygga-0,1-0,1-0,4-0,1-0,3
Heatmasters0,20,10,20,20,3
CoreHW-0,60,2-1,00,60,5
Carrot-0,3-0,2-0,5-0,6-4,0
Oscar Software0,10,30,40,51,1
Muut -0,7-0,5-1,3-1,1-2,0
Konserni yhteensä -0,50,9-1,80,30,3

Panostaja-konsernin liiketoiminta raportoidaan katsauskaudella kuudessa segmentissä, jotka ovat Grano, Heatmasters, Hygga, CoreHW, Carrot, Oscar Software sekä Muut (emoyhtiö ja osakkuusyhtiöt).

Katsauskaudelta raportoi kaksi osakkuusyhtiötä, Gugguu Group Oy ja Spectra Yhtiöt Oy. Raportoitavien osakkuusyhtiöiden tulosvaikutus katsauskaudella oli 0,1 milj. euroa (0,1 milj. euroa), joka esitetään omalla rivillään konsernin tuloslaskelmassa. Gugguun Panostajasta poikkeava tilikausi päättyi katsauskauden aikana maaliskuussa. Tilikaudella Gugguun liikevaihto kasvoi 18% ollen 4,6 milj. euroa (3,9 milj. euroa) ja liikevoitto kasvoi 0,4 milj. euroon (0,1 milj. euroa).

 

Näkymät tilikaudelle 2021 

Yrityskauppamarkkinalla on edelleen tarjolla paljon uusia kohteita ja markkina on siten aktiivinen. Omistusjärjestelyjen ja kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen tarve pk-yrityksissä säilyy, mutta markkinoiden suuri likviditeetin määrä ja myyjien kohonneet hintaodotukset tekevät kuitenkin toimintaympäristöstä haastavamman yritysostojen toteuttamiselle. Jatkamme edelleen strategiamme mukaisesti uusien mahdollisten sijoituskohteiden kartoittamista ja myös irtaantumisten mahdollisuuksia arvioidaan osana sijoituskohteiden omistajastrategioita.  
  
Eri sijoituskohteiden kysyntätilanteen arvioidaan kehittyvän lyhyellä aikavälillä seuraavasti: 

 • Oscar Softwaren kysyntätilanne säilyy hyvänä.  
 • Hyggan ja Heatmastersin kysyntätilanne säilyy tyydyttävänä ja Granon kysyntätilanne palautuu tyydyttäväksi (aiemmin heikko) yleisen pandemiatilanteen helpottaessa. CoreHW lyhyen aikavälin kysyntätilanne putoaa tyydyttäväksi johtuen kauppojen kotiutumisen hitaudesta vaikka itse markkinakysyntä säilyy aiemmalla hyvällä tasolla.
 • Carrotin kysyntätilanne säilyy heikkona.

Panostaja Oyj

Hallitus


Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Tapio Tommila, 040 527 6311

Panostaja Oyj
Tapio Tommila
toimitusjohtaja


Puolivuosikatsaus sekä muuta sijoittajatietoa on saatavissa osoitteessa www.panostaja.fi/sijoittajille.


Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena omistajana suomalaisia kasvuyrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa konsernin omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita.

Panostajalla on kuusi enemmistöomistuksessa olevaa sijoituskohdetta. Grano on Suomen monipuolisin sisältöpalvelujen osaaja. Heatmasters Group tarjoaa metallien lämpökäsittelypalveluja Suomessa ja kansainvälisesti sekä valmistaa, kehittää ja markkinoi lämpökäsittelyteknologiaa. Hygga on terveydenhuoltopalveluita sekä terveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmää tarjoava yritys. CoreHW tarjoaa korkean lisäarvon RF IC -suunnittelupalveluita. Carrot tarjoaa henkilöstövuokraus-, rekrytointi- ja ulkoistuspalveluita. Oscar Software tarjoaa toiminnanohjausjärjestelmiä sekä taloushallinnon palveluita.

 

Liite


 

Liitteet

Download