Panostaja Oyj:n liiketoimintakatsaus Q3 1.11.2022-31.7.2023

 

Panostaja Oyj        Liiketoimintakatsaus Q3     1.9.2023      klo 10.00


Panostaja Oyj:n liiketoimintakatsaus Q3 1.11.2022-31.7.2023

Markkinaympäristön heikentyminen korostaa kannattavuustoimia


Toukokuu 2023-heinäkuu 2023 (3 kk) lyhyesti:

  • Liikevaihto kasvoi kolmessa neljästä sijoituskohteesta. Kokonaisuutena konsernin liikevaihto heikkeni -3 % ja oli 31,5 milj. euroa (32,4 milj. euroa).
  • Liikevoitto parani kolmessa sijoituskohteessa neljästä. Koko konsernin liikevoitto parani vertailukaudesta ollen -0,5 milj. euroa (-1,2 milj. euroa).
  • Granon katsauskauden liikevaihto heikkeni -7 % vertailukaudesta. Liikevoitto oli 0,2 milj. euroa (0,3 milj. euroa).
  • Tulos/osake (laimentamaton) oli -1,5 senttiä (-2,3 senttiä).

Marraskuu 2022-heinäkuu 2023 (9 kk) lyhyesti:

  • Liikevaihto kasvoi kolmessa neljästä sijoituskohteesta. Kokonaisuutena konsernin liikevaihto kasvoi 1 % ja oli 102,0 milj. euroa (101,1 milj. euroa).
  • Liikevoitto parani kolmessa sijoituskohteessa neljästä. Koko konsernin liikevoitto heikkeni vertailukaudesta ollen -0,3 milj. euroa (5,8 milj. euroa). Vertailukauden liikevoitto sisältää 9,4 milj. euron SokoPro-myyntivoiton.
  • Vertailukelpoinen liikevaihto ja liikevoitto paranivat kaikissa sijoituskohteissa (Grano oikaistuna SokoPro-myynnin vaikutuksilla).
  • Granon katsauskauden liikevaihto heikkeni 0,7 % vertailukaudesta. Liikevoitto oli 1,8 milj. euroa (9,2 milj. euroa). SokoPro-myynnillä oikaistuna katsauskauden liikevaihto kasvoi 1,3 % ja liikevoitto parani 2,8 miljoonaa euroa vertailukauteen nähden.
  • Tulos/osake (laimentamaton) oli -4,0 senttiä (3,7senttiä).

Toimitusjohtaja Tapio Tommila:

”Tilikauden kolmannella vuosineljänneksellä havaitsimme toimintaympäristömme kehityksessä merkkejä taloudellisen aktiviteetin hidastumisesta ja asiakkaiden hankintapäätösten varovaisuuden kasvamisesta. Olemme koko tilikauden painottaneet kannattavuutta edistävien toimenpiteiden eteenpäinviemistä sijoituskohteissamme varautuaksemme kysyntätilanteen muutoksiin ja varmistaaksemme vaadittavat joustot arvonluontisuunnitelmiemme toteuttamiselle pitkällä aikavälillä.

Suurimmassa sijoituskohteessamme Granossa markkinatilanne vaikeutui hyvin edenneen ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen kesällä. Myyntikatetasojen tervehdyttämistoimenpiteiden ansiosta pystyimme puolustamaan liiketoimintamme kannattavuutta, mutta kilpailukykymme turvaamiseksi epävarmassa markkinatilanteessa aloitimme katsauskauden jälkeen yhtiössä muutosneuvottelut.

Markkinaympäristö on osaltaan näyttäytynyt jonkin verran aiempaa haastavampana myös muissa sijoituskohteissamme, kun investointipäätöksiä tehdään yhtiöissä aiempaa varovaisemmin ja kuluttajien ostovoima on heikentynyt. Oscar Softwaressa olemme pystyneet koko ajan kasvattamaan jatkuvalaskutteista ohjelmistoliiketoimintaamme, mutta uusprojektiaktiviteetin tavoiteltua hitaamman kehittymisen myötä olemme joutuneet sopeuttamaan kustannuksiamme strategian toteuttamisen edellytysten turvaamiseksi. Hyggan kysyntätilanne on säilynyt vakaana pysyvän ohjelmistoliiketoiminnan ja ostopalveluliiketoiminnan edustaessa suurta osaa yhtiön kokonaistoiminnasta, vaikka privaattiliiketoiminta jonkin verran kärsiikin kuluttajien ostovoiman supistumisesta. Hyggassa tuottavuustoimemme ovat olleet menestyksekkäitä ja tuloskäänne on hyvä. CoreHW:ssa suunnittelupalveluiden aktiviteetti on jatkunut korkeana, mutta asiakkaiden investointipäätöksenteon varovaisuus alkaa markkinoilla näkyä.

Kannattavuuden turvaamiseen tähtäävillä toimilla olemme pyrkineet luomaan edellytykset toteuttaa sijoituskohteidemme strategiaa parhaalla mahdollisella tavalla, ja niihin olemme jatkaneet määrätietoisia panostuksia: Oscar Softwaren pilvisiirtymä, CoreHW:n tuoteliiketoiminta, ja Hyggan ohjelmistoliiketoiminta ovat muun muassa kaikki edenneet tilikaudella hyvin.

Yrityskauppamarkkinoilla toteutuneiden kauppojen määrä on laskenut viime vuosien korkeilta tasoilta selvästi. Jatkamme osaltamme aktiivista uusien yritysostomahdollisuuksien kartoittamista kohdetoimialoillamme.”


Taloudellinen kehitys 1.11.2022-31.7.2023

AVAINLUVUT  
M€   
Q3Q39 KK9 KK12 kk
 5/23-
7/23
5/22-
7/22
11/22-
7/23
11/21-
7/22
11/21-
10/22
Liikevaihto, milj. euroa 31,532,4102,0101,1137,9
Liikevoitto, milj. euroa -0,5-1,2-0,35,85,2
Tulos ennen veroja, milj. euroa -1,1-1,6-2,04,43,2
Tilikauden tulos, milj. euroa -1,1-1,6-2,24,93,9
Jakautuminen:      
     Emoyhtiön osakkeenomistajille -0,8-1,2-2,11,91,3
     Määräysvallattomille -0,3-0,4-0,13,02,6
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, € -0,01-0,02-0,040,040,03
Korolliset nettovelat 42,737,542,737,542,3
Nettovelkaantumisaste % 78,563,778,563,772,8
Omavaraisuusaste % 39,641,939,641,939,1
Oma pääoma / osake, € 0,640,720,640,720,71


Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin
M€
Q3Q39 KK9 KK12 kk


Liikevaihto
5/23-
7/23
5/22-
7/22
11/22-
7/23
11/21-
7/22
11/21-
10/22
Grano 24,926,881,281,7111,5
Hygga1,91,75,85,77,3
CoreHW2,01,36,45,48,0
Oscar Software2,72,68,78,411,2
Muut 0,00,00,00,00,0
Eliminoinnit 0,00,0-0,1-0,1-0,1
Konserni yhteensä 31,532,4102,0101,1137,9


Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin
M€
Q3Q39 KK9 KK12 kk


Liikevoitto
5/23-
7/23
5/22-
7/22
11/22-
7/23
11/21-
7/22
11/21-
10/22
Grano 0,20,31,89,28,7
Hygga0,1-0,2-0,1-0,5-0,4
CoreHW-0,3-0,8-0,5-1,0-0,5
Oscar Software0,1-0,10,2-0,4-0,5
Muut -0,5-0,5-1,6-1,6-2,2
Konserni yhteensä -0,5-1,2-0,35,85,2

Panostaja-konsernin liiketoiminta raportoidaan katsauskaudella viidessä segmentissä, jotka ovat Grano, Hygga, CoreHW, Oscar Software sekä Muut (emoyhtiö ja osakkuusyhtiöt).

Katsauskaudelta raportoi yksi osakkuusyhtiö Gugguu Group Oy. Raportoitavien osakkuusyhtiöiden tulosvaikutus katsauskaudella oli -0,1 milj. euroa (0,0 milj. euroa), joka esitetään omalla rivillään konsernin tuloslaskelmassa.  Gugguun liikevaihdon ja liikevoiton kehitystä on tarkemmin kommentoitu sijoituskohteet -osiossa.


Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Panostaja tiedotti 16.8.2023, että yhtiön sijoituskohde Grano aloittaa muutosneuvottelut. Muutosneuvotteluiden kohteena on Grano-konsernin koko henkilöstö, pois lukien tytäryhtiö Grano Diesel. Muutosneuvottelut käynnistetään yhtiön kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi sekä tulevaisuuden toimintakyvyn turvaamiseksi heikentyneessä markkinatilanteessa.

Panostajan sijoituskohteen Hyggan hallitus on nimittänyt 14.8.2023 toimitusjohtajaksi väliaikaisena toimitusjohtajana toimineen Christoffer Nordströmin. Nordström on työskennellyt yhtiön johtotehtävissä vuodesta 2010 lähtien.

Panostaja tiedotti 31.8.2023, että Panostaja Oyj:n uudeksi talous- ja rahoitusjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on nimitetty KTM Heikki Korelin (s. 1986). Hän ottaa talous- ja rahoitusjohtajan tehtävät vastaan viimeistään ensi helmikuussa. Korelin siirtyy tehtävään Patria Oyj:n Vice President, Group Business Control -tehtävästä. Nykyisen talous- ja rahoitusjohtaja Antti Kauppilan siirtyminen toisiin tehtäviin konsernin ulkopuolelle on tiedotettu 5.6.2023.


Näkymät tilikaudelle 2023 

Yrityskauppamarkkinalla on edelleen tarjolla uusia kohteita ja markkina on siten aktiivinen. Omistusjärjestelyjen ja kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen tarve pk-yrityksissä säilyy, mutta markkinoiden suurena säilyvä likviditeetin määrä ja viiveellä talousnäkymien muutosta seuraavat myyjien korkeat hintaodotukset tekevät toimintaympäristöstä kuitenkin haastavan yritysostojen toteuttamiselle. Jatkamme edelleen strategiamme mukaisesti uusien mahdollisten sijoituskohteiden kartoittamista, ja myös irtaantumisten mahdollisuuksia arvioidaan osana sijoituskohteiden omistajastrategioita.      

Eri sijoituskohteiden kysyntätilanteen arvioidaan kehittyvän lyhyellä aikavälillä seuraavasti:   

  • Granon, Oscar Softwaren, CoreHW:n ja Hyggan kysyntätilanne säilyy tyydyttävänä.  

Yllä esitetty kysyntätilanne sisältää epävarmuutta geopoliittisen ja makrotaloudellisen tilanteen mahdollisesti aiheuttamien vaikeasti ennakoitavien talousvaikutusten osalta. Ukrainan sodan ja siihen liittyvien talouspakotteiden ja geopoliittisten jännitteiden vaikutukset lisäävät yleistä taloudellista epävarmuutta Suomessa ja globaalisti, millä voi olla negatiivisia vaikutuksia sijoituskohteiden kysyntätilanteeseen tai materiaalien saatavuuteen ja siten materiaalihintoihin ja toimituskykyyn. Voimistuva ja pitkittyvä inflaatio voi vaikuttaa merkittävän negatiivisesti kuluttajien ostovoimaan ja yritysten investointihalukkuuteen, mikä voi heikentää sijoituskohteidemme kysyntätilannetta yllä esitetystä arviosta. 


Panostaja Oyj

Hallitus


Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Tapio Tommila, 040 527 6311


Panostaja Oyj

Tapio Tommila

toimitusjohtaja


Laatimisperiaatteet

Kaikki tässä liiketoimintakatsaustiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat Panostajan ja sijoituskohteiden johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden tilasta ja kehittymisestä. Toteutuvat tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset.   

Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuotisraportointia ja julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot. Tässä liiketoimintakatsauksessa esitettävät taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia. 


Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena omistajana kasvavia palvelu- ja ohjelmistoalojen yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa konsernin omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita.

Panostajalla on neljä enemmistöomistuksessa olevaa sijoituskohdetta. Grano Oy on Suomen monipuolisin sisältöpalvelujen osaaja. Hygga Oy on terveydenhuoltopalveluita sekä terveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmää tarjoava yritys. CoreHW tarjoaa korkean lisäarvon RF IC -suunnittelupalveluita. Oscar Software tarjoaa toiminnanohjausjärjestelmiä sekä taloushallinnon palveluita.


https://panostaja.fi

Liite


 

Liitteet

Download