Panostaja Oyj:n liiketoimintakatsaus Q3 1.11.2021-31.7.2022

 

Panostaja Oyj:n liiketoimintakatsaus Q3 1.11.2021-31.7.2022

Panostaja Oyj      Pörssitiedote, liiketoimintakatsaus        1.9.2022    klo 10.00

Kasvua osittain haastavassa markkinaympäristössä

Toukokuu 2022-heinäkuu 2022 (3 kk) lyhyesti:

  • Liikevaihto kasvoi kolmessa neljästä sijoituskohteesta. Kokonaisuutena konsernin liikevaihto kasvoi 5,2 % ja oli 32,4 milj. euroa (30,7 milj. euroa).
  • Liikevoitto parani yhdessä sijoituskohteessa neljästä. Koko konsernin liikevoitto heikkeni vertailukaudesta ollen -1,2 milj. euroa (0,6 milj. euroa).
  • Granon katsauskauden liikevaihto kasvoi 6,9 % vertailukaudesta. Liikevoitto oli 0,3 milj. euroa (1,1 milj. euroa). Katsauskauden liikevaihto kasvoi 13,4 % SokoPro-myynnillä oikaistuun vertailukauden liikevaihtoon nähden.
  • Tulos/osake (laimentamaton) oli -2,3 senttiä (0,5 senttiä).
  • Panostaja jakoi katsauskaudella omistajilleen ylimääräisen osingon 0,05 euroa per osake, yhteensä noin 2,6 miljoonaa euroa.

Marraskuu 2021-heinäkuu 2022 (9 kk) lyhyesti:

  • Liikevaihto kasvoi kolmessa neljästä sijoituskohteesta. Kokonaisuutena konsernin liikevaihto kasvoi 3,6 % ja oli 101,1 milj. euroa (97,6 milj. euroa).
  • Koko konsernin liikevoitto parani vertailukaudesta ollen 5,8 milj. euroa (-1,0 milj. euroa).
  • Panostajan sijoituskohde Grano myi SokoPro -liiketoimintansa kansainväliselle iBinder -yhtiölle. Kauppa toteutettiin osakekauppana ja myytävien osakkeiden kauppahinta oli noin 45,5 milj. euroa.
  • Granon katsauskauden liikevaihto kasvoi 3,1 % vertailukaudesta. Liikevoitto oli 9,2 milj. euroa (1,8 milj. euroa) sisältäen SokoPro-myyntivoiton 9,4 milj. euroa. Katsauskauden liikevaihto kasvoi 7,0 % SokoPro-myynnillä oikaistuun vertailukauden liikevaihtoon nähden.
  • Tulos/osake (laimentamaton) oli 3,7 senttiä (-6,9 senttiä).

Toimitusjohtaja Tapio Tommila:   

”Tilikauden kolmas vuosineljännes oli meille etenkin Granon markkinointi- ja sisältöpalveluiden kysynnän elpymisen myötä vahvan kasvun kvartaali. Etenimme kasvuteemoissa myös muissa sijoituskohteissamme, vaikka kaikki onnistumiset eivät vielä vuosineljänneksellä raportoinnissa näkyneetkään. CoreHW:ssa saimme merkittävän suunnittelusopimuksen autoteollisuuden tutkateknologian kehitykseen, missä sopimuksen syntymisen keskeisenä tekijänä oli CoreHW:n oman tuotekehitystyön tuloksena luotu teknologia. Oscar Softwaressa uusia kauppoja on alkanut kotiutua entistä paremmin fokusoitujen myyntiponnisteluiden tuloksena. Hyggan ohjelmistoliiketoiminnassa saavutimme merkittävän voiton Ruotsissa, kun hyviä tuloksia tuottanut Örebron läänin pilottihanke johti sopimukseen Hygga Flow -ratkaisun laajentamisesta neljälle uudelle klinikalle.

Kannattavuuskehitykseen emme kuitenkaan voi kolmannella vuosineljänneksellä olla tyytyväisiä. Myyntikatteen suojeleminen on Granossa materiaalihintojen merkittävästi noustessa ollut asialistan ykkösenä, mutta vielä tehdyt toimet eivät onnistuneet riittävässä määrin poistamaan kustannusnousun vaikutusta tuloksesta. Hygga on merkittävästi kärsinyt kliinisen henkilöstön saatavuushaasteista, eikä yhtiö ole onnistunut rekrytointiponnisteluissaan haastavassa markkinatilanteessa, mikä on näkynyt klinikan ostopalveluliiketoiminnan heikkona kannattavuutena. Tuloksellisesti konsernin vuosineljännestä painaa huomattavasti CoreHW:n heikko tulos, jonka keskeiset ajurit kuitenkin olivat normaalistikin lomakauden myötä matala liikevaihto sekä suuri uusi asiakasprojekti, jota ei vielä kolmannella vuosineljänneksellä päästy tulouttamaan merkittävästä työmäärästä huolimatta. Kannattavuuden parantaminen säilyy kasvuteemojen ohella vahvana fokusalueenamme.

Panostajan hallitus päätti kesäkuussa jakaa osakkeenomistajille ylimääräisen osingon, kun alkuvuonna onnistuimme toteuttamaan merkittävän ja onnistuneen arvonnousun realisoinnin Granossa SokoPro-kaupan myötä. Osingonjakopäätös heijastaa luottamustamme siihen, että olemme hyvässä asemassa toteuttaaksemme uudistettua strategiaamme – nykyisten sijoituskohteidemme arvonluonnin lisäksi tavoitteenamme ovat useat uudet sijoitukset palvelu- ja ohjelmistotoimialojen kasvuyhtiöihin strategiakaudella 2022–2024. Sijoituskapasiteettimme on hyvä, ja uusi toimialafokuksen ympärille rakennettu neuvonantajaverkostomme ja -toimintamallimme on jo alkanut tuottaa lisää aktiviteettia ja laatua hankevirtaamme.

Makrotalouskehityksen epävarmuustekijät koskettavat toimintaympäristöämme nähtävissä olevassa tulevaisuudessa. Etenkin energiakustannusten kasvun ajamat inflaatiopaineet jatkuvat ja vaikuttavat sekä kuluttajien ostovoimaan että yritysten investointihalukkuuteen. Riskit talouskehityksen heikkenemisestä ovat siten kohollaan. Yrityskauppamarkkinan näemme kuitenkin edelleen säilyvän aktiivisena, ja hyviä sijoituskohteita on kohdetoimialoillamme tarjolla.”

Taloudellinen kehitys 1.11.2021-31.7.2022

Avainluvut
M€
Q3Q39 KK9 KK12 kk
 5/22-
7/22
5/21-
7/21
11/21-
7/22
11/20-
7/21
11/20-
10/21
Liikevaihto, milj. euroa 32,430,7101,197,6133,0
Liikevoitto, milj. euroa -1,20,65,8-1,02,0
Tulos ennen veroja, milj. euroa -1,60,14,4-2,70,0
Tilikauden tulos, milj. euroa -1,60,44,9-4,5-1,0
Jakautuminen:      
     Emoyhtiön osakkeenomistajille -1,20,31,9-3,6-1,7
     Määräysvallattomille -0,40,13,0-0,90,7
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, € -0,020,010,04-0,07-0,03
Korolliset nettovelat 37,560,337,560,356,3
Nettovelkaantumisaste % 63,793,763,793,783,1
Omavaraisuusaste % 41,936,941,936,937,2
Oma pääoma / osake, € 0,720,720,720,720,75


Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin
M€
Q3Q39 KK9 KK12 kk


Liikevaihto
5/22-
7/22
5/21-
7/21
11/21-
7/22
11/20-
7/21
11/20-
10/21
Grano 26,825,181,779,3107,9
Hygga1,72,05,76,08,1
CoreHW1,31,25,44,36,1
Oscar Software2,62,58,48,111,0
Muut 0,00,00,00,00,0
Eliminoinnit 0,00,0-0,1-0,1-0,1
Konserni yhteensä 32,430,7101,197,6133,0


Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin
M€
Q3Q39 KK9 KK12 kk


Liikevoitto
5/22-
7/22
5/21-
7/21
11/21-
7/22
11/20-
7/21
11/20-
10/21
Grano 0,31,19,21,85,6
Hygga-0,20,0-0,5-0,4-0,2
CoreHW-0,8-0,3-1,0-1,2-1,4
Oscar Software-0,1-0,1-0,40,30,3
Muut -0,5-0,1-1,6-1,4-2,2
Konserni yhteensä -1,20,65,8-1,02,0

Panostaja-konsernin liiketoiminta raportoidaan katsauskaudella viidessä segmentissä, jotka ovat Grano, Hygga, CoreHW, Oscar Software sekä Muut (emoyhtiö ja osakkuusyhtiöt).

Katsauskaudelta raportoi yksi osakkuusyhtiö Gugguu Group Oy. Raportoitavien osakkuusyhtiöiden tulosvaikutus katsauskaudella oli 0,0 milj. euroa (0,1 milj. euroa), joka esitetään omalla rivillään konsernin tuloslaskelmassa.  

Gugguun Panostajasta poikkeava tilikausi päättyi katsauskauden aikana maaliskuussa. Tilikaudella Gugguun liikevaihto kasvoi 2 % ollen 4,8 milj. euroa (4,6 milj. euroa) ja liikevoitto oli 0,1 milj. euroa (0,4 milj. euroa).

Näkymät tilikaudelle 2022 

Yrityskauppamarkkinalla on edelleen tarjolla paljon uusia kohteita ja markkina on siten aktiivinen. Omistusjärjestelyjen ja kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen tarve pk-yrityksissä säilyy, mutta markkinoiden suuri likviditeetin määrä ja myyjien kohonneet hintaodotukset tekevät toimintaympäristöstä kuitenkin haastavamman yritysostojen toteuttamiselle. Jatkamme edelleen strategiamme mukaisesti uusien mahdollisten sijoituskohteiden kartoittamista, ja myös irtaantumisten mahdollisuuksia arvioidaan osana sijoituskohteiden omistajastrategioita.  

Eri sijoituskohteiden kysyntätilanteen arvioidaan kehittyvän lyhyellä aikavälillä seuraavasti: 

•        Oscar Softwaren kysyntätilanne säilyy hyvänä.  

•        Granon, Hyggan ja CoreHW:n kysyntätilanne säilyy tyydyttävänä.


Yllä esitetty kysyntätilanne sisältää epävarmuutta geopoliittisen ja makrotaloudellisen tilanteen mahdollisesti aiheuttamien vaikeasti ennakoitavien talousvaikutusten osalta. Ukrainan sodan ja siihen liittyvien talouspakotteiden ja geopoliittisten jännitteiden vaikutukset lisäävät yleistä taloudellista epävarmuutta Suomessa ja globaalisti, millä voi olla negatiivisia vaikutuksia sijoituskohteiden kysyntätilanteeseen tai materiaalien saatavuuteen ja siten materiaalihintoihin ja toimituskykyyn. Voimistuva ja pitkittyvä inflaatio voi vaikuttaa merkittävän negatiivisesti kuluttajien ostovoimaan ja yritysten investointihalukkuuteen, mikä voi heikentää sijoituskohteidemme kysyntätilannetta yllä esitetystä arviosta. Lisäksi koronapandemian mahdollinen vaikeutuminen uudelleen voi vaikuttaa etenkin Granon ja Hyggan tulevaan kehitykseen ja siten muuttaa merkittävästi ja nopeasti yllä esitettyä arviota.

Panostaja Oyj

Hallitus

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Tapio Tommila, 040 527 6311

Panostaja Oyj
Tapio Tommila
toimitusjohtaja

Liiketoimintakatsaus on tämän tiedotteen liitteenä. Liiketoimintakatsaus sekä muuta sijoittajatietoa on saatavissa osoitteessa www.panostaja.fi/sijoittajille.

Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena omistajana kasvavia palvelu- ja ohjelmistoalojen yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa konsernin omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita.

Panostajalla on neljä enemmistöomistuksessa olevaa sijoituskohdetta. Grano Oy on Suomen monipuolisin sisältöpalvelujen osaaja. Hygga Oy on terveydenhuoltopalveluita sekä terveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmää tarjoava yritys. CoreHW tarjoaa korkean lisäarvon RF IC -suunnittelupalveluita. Oscar Software tarjoaa toiminnanohjausjärjestelmiä sekä taloushallinnon palveluita.

Liite


 

Liitteet

Download