Panostaja Oyj:n liiketoimintakatsaus Q1 1.11.2023-31.1.2024

 

Panostaja Oyj Liiketoimintakatsaus Q1 14.3.2024 klo 10.00

Panostaja Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.11.2023-31.1.2024


Toimenpiteet kannattavuuden varmistamiseksi jatkuvat


Marraskuu 2023-tammikuu 2024 (3 kk) lyhyesti:

  • Liikevaihto kasvoi yhdessä neljästä sijoituskohteesta. Kokonaisuutena konsernin liikevaihto laski 6,1 % ja oli 33,3 milj. euroa (35,5 milj. euroa).
  • Liikevoitto parani yhdessä sijoituskohteessa neljästä. Koko konsernin liikevoitto heikkeni liikevaihdon laskun myötä vertailukaudesta ollen -0,4 milj. euroa (0,1 milj. euroa).
  • Granon katsauskauden liikevaihto laski 8 % vertailukaudesta. Liikevoitto oli 0,2 milj. euroa (0,8 milj. euroa).
  • Tulos/osake (laimentamaton) oli -1,6 senttiä (-1,5 senttiä).


Toimitusjohtaja Tapio Tommila:

”Tilikauden ensimmäisellä neljänneksellä markkinaympäristö pysyi haastavana ja asiakkaiden varovaisuus hankintapäätösten osalta säilyi korkeana. Yleinen taloudellinen alavire näkyi etenkin suurimman sijoituskohteemme Granon heikohkona kysyntänä vuodenvaihteen alla sekä Oscar Softwaren kauppojen kotiutumisen hitautena uusasiakashankinnassa. Kokonaisuutena katsauskauden liikevaihto laski 6,1 %.

Jatkoimme ensimmäisellä vuosineljänneksellä kannattavuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Grano aloitti tammikuussa muutosneuvottelut yhtiön kannattavuuden parantamiseksi sekä yhtiön pitkän tähtäimen kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Suunnitelluilla rakenne- ja organisaatiomuutoksilla sekä muilla säästötoimilla arvioidaan saavutettavan noin 4,5 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt. Hyggassa klinikkaliiketoiminnan kannattavuuden parantuminen jatkui tuottavuuden lisäämiseen tähtäävien toimien ansiosta, vaikka markkinatilanne privaattiliiketoiminnan osalta säilyi heikohkona. CoreHW:ssa saimme haastavat suunnitteluprojektit päätösvaiheeseen, joka vapauttaa asiantuntijoita muihin suunnitteluhankkeisiin. Oscar Softwaressa asiakkaiden investointipäätösten venyminen näkyi asiantuntijamyynnin heikohkona kehityksenä painaen katsauskauden kannattavuutta, mutta tärkeä jatkuvalaskutteisen ohjelmistoliiketoiminnan kasvu kuitenkin edelleen jatkui. Kokonaisuudessa katsauskauden liikevoitto heikkeni liikevaihdon laskun myötä vertailukaudesta ollen -0,4 milj. euroa (0,1 milj. euroa).

Yrityskauppamarkkinoilla eletään edelleen rauhallista vaihetta ja tarjottavien kohteiden sekä toteutuneiden kauppojen määrä on selvästi tavanomaista alhaisempi. Keskitymme aktiiviseen omaan hankevirran luomiseen ja jatkamme uusien yritysostomahdollisuuksien kartoittamista kohdetoimialoiltamme tavoitteidemme mukaisesti.”


Taloudellinen kehitys 1.11.2023-31.1.2024

Avainluvut
M€
Q1Q112 kk
 11/23-
1/24
11/22-
1/23
11/22-
10/23
Liikevaihto, milj. euroa 33,335,5136,2
Liikevoitto, milj. euroa -0,40,1-1,1
Tulos ennen veroja, milj. euroa -1,1-0,5-4,3
Tilikauden tulos, milj. euroa -1,1-0,7-3,6
Jakautuminen:    
Emoyhtiön osakkeenomistajille -0,9-0,8-2,9
Määräysvallattomille -0,20,1-0,8
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, € -0,02-0,01-0,05
Korolliset nettovelat 38,940,142,4
Nettovelkaantumisaste % 75,369,880,5
Omavaraisuusaste % 36,939,837,5
Oma pääoma / osake, € 0,600,710,62


Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin
M€
Q1Q112 kk
Liikevaihto11/23-
1/24
11/22-
1/23
11/22-
10/23
Grano 26,328,5109,1
Hygga2,01,77,8
CoreHW2,02,27,9
Oscar Software2,93,111,5
Muut 0,00,00,0
Eliminoinnit 0,00,0-0,1
Konserni yhteensä 33,335,5136,2


Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin
M€
Q1Q112 kk
Liikevoitto11/23-
1/24
11/22-
1/23
11/22-
10/23
Grano 0,20,81,9
Hygga0,1-0,2-0,1
CoreHW-0,2-0,1-1,2
Oscar Software0,10,20,4
Muut -0,6-0,6-2,2
Konserni yhteensä -0,40,1-1,1

Panostaja-konsernin liiketoiminta raportoidaan katsauskaudella viidessä segmentissä, jotka ovat Grano, Hygga, CoreHW, Oscar Software sekä Muut (emoyhtiö ja osakkuusyhtiöt).

Katsauskaudelta raportoi yksi osakkuusyhtiö Gugguu Group Oy. Raportoitavien osakkuusyhtiöiden tulosvaikutus katsauskaudella oli -0,0 milj. euroa (-0,0 milj. euroa), joka esitetään omalla rivillään konsernin tuloslaskelmassa. Gugguun liikevaihdon ja liikevoiton kehitystä on tarkemmin kommentoitu sijoituskohteet -osiossa.


Näkymät tilikaudelle 2024

Yrityskauppamarkkinalla on edelleen tarjolla uusia kohteita ja markkina on siten aktiivinen. Omistusjärjestelyjen ja kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen tarve pk-yrityksissä säilyy, mutta markkinoiden suurena säilyvä likviditeetin määrä ja viiveellä talousnäkymien muutosta seuraavat myyjien korkeat hintaodotukset tekevät toimintaympäristöstä kuitenkin haastavan yritysostojen toteuttamiselle. Jatkamme edelleen strategiamme mukaisesti uusien mahdollisten sijoituskohteiden kartoittamista, ja myös irtaantumisten mahdollisuuksia arvioidaan osana sijoituskohteiden omistajastrategioita.

Eri sijoituskohteiden kysyntätilanteen arvioidaan kehittyvän lyhyellä aikavälillä seuraavasti:

  • Granon, Oscar Softwaren, CoreHW:n ja Hyggan kysyntätilanne säilyy tyydyttävänä.

Yllä esitetty kysyntätilanne sisältää epävarmuutta geopoliittisen ja makrotaloudellisen tilanteen mahdollisesti aiheuttamien vaikeasti ennakoitavien talousvaikutusten osalta. Lisäksi vallitsevaan työmarkkinatilanteeseen liittyvät epävarmuudet ovat lisääntyneet. Ukrainan sodan ja siihen liittyvien talouspakotteiden ja geopoliittisten jännitteiden vaikutukset lisäävät yleistä taloudellista epävarmuutta Suomessa ja globaalisti, millä voi olla negatiivisia vaikutuksia sijoituskohteiden kysyntätilanteeseen tai materiaalien saatavuuteen ja siten materiaalihintoihin ja toimituskykyyn. Voimistuva ja pitkittyvä inflaatio voi vaikuttaa merkittävän negatiivisesti kuluttajien ostovoimaan ja yritysten investointihalukkuuteen, mikä voi heikentää sijoituskohteidemme kysyntätilannetta yllä esitetystä arviosta. 


Panostaja Oyj

Hallitus


Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Tapio Tommila, 040 527 6311

Panostaja Oyj
Tapio Tommila
toimitusjohtaja


Kaikki tässä liiketoimintakatsaustiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat Panostajan ja sijoituskohteiden johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden tilasta ja kehittymisestä. Toteutuvat tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset.

Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuotisraportointia ja julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot. Tässä liiketoimintakatsauksessa esitettävät taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia.


Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena omistajana kasvavia palvelu- ja ohjelmistoalojen yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa konsernin omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita.

Panostajalla on neljä enemmistöomistuksessa olevaa sijoituskohdetta. Grano Oy on Suomen monipuolisin sisältöpalvelujen osaaja. Hygga Oy on terveydenhuoltopalveluita sekä terveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmää tarjoava yritys. CoreHW tarjoaa korkean lisäarvon RF IC -suunnittelupalveluita. Oscar Software tarjoaa toiminnanohjausjärjestelmiä sekä taloushallinnon palveluita.

https://panostaja.fi

Liite

  • Panostaja Oyj Pörssitiedote Liiketoimintakatsaus 14.3.2024 Q1

Tietoja julkaisijasta Panostaja Oyj

Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena omistajana kasvavia palvelu- ja ohjelmistoalojen yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa konsernin omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita.

Panostajalla on neljä enemmistöomistuksessa olevaa sijoituskohdetta. Grano Oy on Suomen monipuolisin sisältöpalvelujen osaaja. Hygga Oy on terveydenhuoltopalveluita sekä terveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmää tarjoava yritys. CoreHW tarjoaa korkean lisäarvon RF IC -suunnittelupalveluita. Oscar Software tarjoaa toiminnanohjausjärjestelmiä sekä taloushallinnon palveluita.

Liitteet