Panostaja Oyj:n liiketoimintakatsaus Q1 1.11.2022-31.1.2023

 

Panostaja Oyj        Liiketoimintakatsaus Q1     15.3.2023      klo 10.00

Panostaja Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.11.2022-31.1.2023

Kannattavuusparannus etenee

Marraskuu 2022-tammikuu 2023 (3 kk) lyhyesti:

  • Konsernin raportoitu liikevaihto laski -0,9 % ja oli 35,5 milj. euroa (35,8 milj. euroa). Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi kolmessa sijoituskohteessa neljästä.
  • Liikevoitto parani kolmessa sijoituskohteessa neljästä. Koko konsernin liikevoitto parani vertailukaudesta ollen 0,1 milj. euroa (-0,9 milj. euroa).
  • Granon katsauskauden liikevaihto laski -1,3 % vertailukaudesta. Liikevoitto oli 0,8 milj. euroa (0,3 milj. euroa). Katsauskauden liikevaihto kasvoi 4,3 % SokoPro-myynnillä oikaistuun vertailukauden liikevaihtoon nähden.
  • Tulos/osake (laimentamaton) oli -1,5 senttiä (-1,3 senttiä).


Toimitusjohtaja Tapio Tommila: 
  

"Lähdimme uuteen tilikauteen selvin tavoittein: painotamme kannattavuusparannustoimenpiteitä kaikissa sijoituskohteissamme ja pyrimme valmistautumaan myös epävarman yleisen taloustilanteen tuomiin mahdollisiin riskeihin. Lisäksi tavoittelemme strategiamme mukaisesti uusien arvonkasvattajien lisäämistä salkkuumme. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä kannattavuutta parantavat toimenpiteemme alkoivat tuottaa hyvin tulosta, ja paransimme suoritustamme merkittävästi etenkin Granossa ja Oscar Softwaressa.

Granossa on strategian ja sen toimeenpanon terävöittämisen ohella tehty valtavasti töitä epätavallisen kustannusinflaatioympäristön tuomien haasteiden hallitsemiseksi ja kannattavuuskehityksen tukemiseksi. Olen tyytyväinen, että määrätietoinen työ alkaa tuottaa tuloksia. Oscar Softwaressa onnistuttiin ensimmäisellä vuosineljänneksellä sekä myyntityössä että asiakastoimitusten tehokkuudessa, ja etenemme oikeaan suuntaan painottaen kannattavaa jatkuvalaskutteisen liiketoiminnan kasvua. CoreHW:n asiakasprojektiaktiviteetti on odotetusti säilynyt korkealla tasolla ja kysyntä CoreHW:n korkean lisäarvon suunnittelupalveluita kohtaan pysyy vilkkaana. Hyggassa jatkettiin sinnikkäästi töitä terveydenhuollon henkilöstön saatavuushaasteiden ratkaisemisessa, ja vaikka tavoitteita ei vielä saavutettu, vuosineljänneksen loppua kohden saatiin myös tuloksia aikaan.

CoreHW:ssa olemme jatkaneet pitkäjänteisiä panostuksia omien teknologioiden ja oman tuoteliiketoiminnan kehittämiseen. Yhtiön Bluetooth-teknologiaan perustuva sisätilapaikannusratkaisuiden komponenttituotekokonaisuus on asiakaspalautteiden perusteella maailman parhaita niin tarkkuudessa kuin luotettavuudessakin. Sisätilapaikannusteknologia on kehittynyt niin luotettavaksi, että asiakkaat ovat alkaneet investoimaan omien ratkaisuidensa tuotekehitykseen ja kaupallistamiseen – CoreHW:n teknologian avulla. Yhtiössä nähdään, että globaali sisätilapaikannusratkaisuiden markkina on nyt lähdössä kovaan kasvuun monilla sovellusalueilla, kuten teollisuudessa, vähittäiskaupassa ja terveydenhuollossa, ja kaupallinen potentiaali tulevina vuosina CoreHW:n tuotteille on merkittävä. Näemme ajoituksen olevan juuri nyt oikea panostaa CoreHW:n tuoteliiketoiminnan kaupallistamisen kiihdyttämiseen, minkä vuoksi olemme sopineet yhteensä lähes 4 miljoonan euron lisärahoituksesta liiketoiminnan tuotekehitys- ja kaupallistamistoimien vahvistamiseksi. Lisärahoitus koostuu Panostajan pääomalainasta sekä Business Finlandin myöntämästä tuotekehityslainasta.

Lisäsijoituksemme CoreHW:n tuoteliiketoiminnan ylös ajon kiihdyttämiseen on hyvä osoitus Panostajan strategiasta olla aktiivinen omistajakumppani kasvaville pk-yrityksille. CoreHW on pitkäjänteisesti koko Panostajan omistusajan panostanut omien teknologioiden kehittämiseen. Olemme yhdessä omistajakumppaniemme kanssa rakentaneet yhtiön arvonluonnin polkua systemaattisesti eteenpäin, ja vahvuutemme tasesijoittajana tuleekin esiin, kun voimme omaehtoisesti vahvistaa yhtiön arvonluontistrategian toteuttamista lisäsijoituksella jo jonkin matkaa alkusijoituksemme jälkeen – kun yhtiön kehitys niin osoittaa ja markkinatilanne on oikea."

 

Taloudellinen kehitys 1.11.2022-31.1.2023

Avainluvut
M€
Q1Q112 kk
 11/22-
1/23
11/21-
1/22
11/21-
10/22
Liikevaihto, milj. euroa 35,535,8137,9
Liikevoitto, milj. euroa 0,1-0,95,2
Tulos ennen veroja, milj. euroa -0,5-1,43,2
Tilikauden tulos, milj. euroa -0,7-0,93,9
Jakautuminen:    
     Emoyhtiön osakkeenomistajille -0,8-0,71,3
     Määräysvallattomille 0,1-0,22,6
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, € -0,01-0,010,03
Korolliset nettovelat 40,159,842,3
Nettovelkaantumisaste % 69,890,972,8
Omavaraisuusaste % 39,838,239,1
Oma pääoma / osake, € 0,690,740,71

 

Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin
M€
Q1Q112 kk
Liikevaihto11/22-
1/23
11/21-
1/22
11/21-
10/22
Grano 28,528,9111,5
Hygga1,72,07,3
CoreHW2,22,08,0
Oscar Software3,12,911,2
Muut 0,00,00,0
Eliminoinnit 0,00,0-0,1
Konserni yhteensä 35,535,8137,9

 

Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin
M€
Q1Q112 kk


Liikevoitto
11/22-
1/23
11/21-
1/22
11/21-
10/22
Grano 0,80,38,7
Hygga-0,2-0,2-0,4
CoreHW-0,1-0,2-0,5
Oscar Software0,2-0,1-0,5
Muut -0,6-0,6-2,2
Konserni yhteensä 0,1-0,95,2

Panostaja-konsernin liiketoiminta raportoidaan katsauskaudella viidessä segmentissä, jotka ovat Grano, Hygga, CoreHW, Oscar Software sekä Muut (emoyhtiö ja osakkuusyhtiöt).  

Katsauskaudelta raportoi yksi osakkuusyhtiö Gugguu Group Oy. Raportoitavien osakkuusyhtiöiden tulosvaikutus katsauskaudella oli -0,0 milj. euroa (0,1 milj. euroa), joka esitetään omalla rivillään konsernin tuloslaskelmassa.   


Näkymät tilikaudelle 202
3

Yrityskauppamarkkinalla on edelleen tarjolla uusia kohteita ja markkina on siten aktiivinen. Omistusjärjestelyjen ja kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen tarve pk-yrityksissä säilyy, mutta markkinoiden suurena säilyvä likviditeetin määrä ja viiveellä talousnäkymien muutosta seuraavat myyjien korkeat hintaodotukset tekevät toimintaympäristöstä kuitenkin haastavan yritysostojen toteuttamiselle. Jatkamme edelleen strategiamme mukaisesti uusien mahdollisten sijoituskohteiden kartoittamista, ja myös irtaantumisten mahdollisuuksia arvioidaan osana sijoituskohteiden omistajastrategioita.    

Eri sijoituskohteiden kysyntätilanteen arvioidaan kehittyvän lyhyellä aikavälillä seuraavasti: 

•        Oscar Softwaren ja CoreHW:n kysyntätilanne säilyy hyvänä. 

•        Granon ja Hyggan kysyntätilanne säilyy tyydyttävänä.


Yllä esitetty kysyntätilanne sisältää epävarmuutta geopoliittisen ja makrotaloudellisen tilanteen mahdollisesti aiheuttamien vaikeasti ennakoitavien talousvaikutusten osalta. Ukrainan sodan ja siihen liittyvien talouspakotteiden ja geopoliittisten jännitteiden vaikutukset lisäävät yleistä taloudellista epävarmuutta Suomessa ja globaalisti, millä voi olla negatiivisia vaikutuksia sijoituskohteiden kysyntätilanteeseen tai materiaalien saatavuuteen ja siten materiaalihintoihin ja toimituskykyyn. Voimistuva ja pitkittyvä inflaatio voi vaikuttaa merkittävän negatiivisesti kuluttajien ostovoimaan ja yritysten investointihalukkuuteen, mikä voi heikentää sijoituskohteidemme kysyntätilannetta yllä esitetystä arviosta. Lisäksi koronapandemian mahdollinen vaikeutuminen uudelleen voi vaikuttaa etenkin Granon ja Hyggan tulevaan kehitykseen ja siten muuttaa merkittävästi ja nopeasti yllä esitettyä arviota.

 

Panostaja Oyj

Hallitus


Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Tapio Tommila, 040 527 6311

Panostaja Oyj
Tapio Tommila
toimitusjohtaja


Kaikki tässä liiketoimintakatsaustiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat Panostajan ja sijoituskohteiden johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden tilasta ja kehittymisestä. Toteutuvat tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset.  

Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuotisraportointia ja julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot. Tässä liiketoimintakatsauksessa esitettävät taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia.  


Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena omistajana
kasvavia palvelu- ja ohjelmistoalojen yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa konsernin omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita.

Panostajalla on neljä enemmistöomistuksessa olevaa sijoituskohdetta. Grano Oy on Suomen monipuolisin sisältöpalvelujen osaaja. Hygga Oy on terveydenhuoltopalveluita sekä terveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmää tarjoava yritys. CoreHW tarjoaa korkean lisäarvon RF IC -suunnittelupalveluita. Oscar Software tarjoaa toiminnanohjausjärjestelmiä sekä taloushallinnon palveluita.

https://panostaja.fi

 

Liite


 

Liitteet

Download