Panostaja Oyj:n liiketoimintakatsaus Q1 1.11.2021-31.1.2022

 

Panostaja Oyj        Liiketoimintakatsaus Q1     15.3.2022      klo 10.00

Strategisen uudistumisen ja uuden menestystarinan vuosineljännespitkäjänteisesti rakennettu SokoPro-liiketoiminta myytiin yli 45 miljoonalla eurolla


Marraskuu 
2021-tammikuu 2022 (3 kk) lyhyesti:

  • Liikevaihto kasvoi kaikissa neljässä sijoituskohteessa. Kokonaisuutena konsernin liikevaihto kasvoi 6,5 % ja oli 35,8 milj. euroa (33,6 milj. euroa).
  • Liikevoitto parani kolmessa sijoituskohteessa neljästä. Koko konsernin liikevoitto parani vertailukaudesta ollen -0,9 milj. euroa (-1,1 milj. euroa).
  • Granon katsauskauden liikevaihto kasvoi 6 % vertailukaudesta. Liikevoitto oli 0,3 milj. euroa (-0,1 milj. euroa).
  • Tulos/osake (laimentamaton) oli -1,3 senttiä (-3,4 senttiä).
  • Panostajan sijoituskohde Grano allekirjoitti sopimuksen SokoPro -liiketoimintansa myynnistä kansainväliselle iBinder -yhtiölle. Kauppa toteutettiin katsauskauden jälkeen helmikuussa 2022 osakekauppana ja myytävien osakkeiden kauppahinta oli noin 45,5 milj. euroa.

Toimitusjohtaja Tapio Tommila:   

”Tilikauden ensimmäisellä vuosineljänneksellä Panostajan uudistuminen eteni jälleen harppauksin. Suurin sijoituskohteemme Grano teki strategisesti tärkeän kaupan pitkäjänteisesti ja menestyksekkäästi kehitetystä SokoPro-liiketoiminnastaan. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä julkistimme myös uudistetun strategiamme vuosille 2022-2024, minkä myötä Panostaja tulee keskittymään sijoituksiin palvelu- ja ohjelmistoalojen yrityksiin ja rakentaa valituille kohdetoimialoille pääomasijoitustoimialan parhaan osaamisen keskittymisen ja neuvonantajaverkoston.

Panostajan uudistetun strategian keskiössä olevalla toimialakeskittymisellä tavoittelemme entistäkin vahvempaa kilpailukykyä sekä sijoituskohteidemme kehittämisessä, että uusissa sijoituksissa. Tavoittelemme strategiakaudella sijoitusportfoliomme kasvattamista useilla uusilla palvelu- ja ohjelmistotoimialojen sijoituksilla, joiden kehittymistä tukevat selkeät kasvutrendit ja jotka sijoittuvat tasapainoisesti portfolioomme hajauttaen suhdanne- ja toimialatrendikohtaisia riskejä. Uudistuneen ja kiinteästi Panostajan ydintiimin osaksi liittyvän neuvonantajaverkostomme rakentaminen on lähtenyt vahvasti liikkeelle, ja olen erittäin innostunut päästessämme uudella toimintamallillamme töihin toisen vuosineljänneksen aikana.

Uudistettu strategiamme nojaa vahvasti myös Panostajan kokemukseen menestystarinoiden rakentamisesta juuri valituilla kohdetoimialoilla. Viimeisin osoitus tästä on ensimmäisellä vuosineljänneksellä julkistettu irtautumisemme Granon SokoPro-liiketoiminnasta. SokoPro hankittiin omistukseemme vuonna 2009 Granon Sokonet Oy:n hankinnan yhteydessä, ja omistusaikanamme pieni CAD-tulostusta tukenut projektipankkiohjelmisto kehitettiin moderniksi pilvipohjaiseksi SaaS-palveluksi, jolla on Suomessa selkeä markkinajohtajuus rakentamisen digitaalisen aineistonhallinnan ratkaisuna. Toteutettu kauppa antaa parhaat mahdolliset edellytykset jatkaa sekä eriytyvän SokoPro-liiketoiminnan vahvaa kehitystä uuden omistajan johdolla, että vahvistaa Granon strategista keskittymistä markkinointiviestinnän lisäarvoa tuottavien kokonaisratkaisuiden palvelutoimittajaksi.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä kaikki sijoituskohteemme kasvattivat liiketoimintaansa, vaikka vuosineljänneksen aikana kiihtynyt omikronvariantin leviäminen toikin jälleen hidasteita kysyntäympäristön normalisoitumiselle ja aiheutti haasteita muun muassa lisääntyneinä poissaoloina. Panostaja-konsernin yli 6 prosentin liikevaihdon kasvu oli hyvä suoritus, ja tärkeää oli kasvuun pääseminen laajasti kaikissa sijoituskohteissa. Sijoituskohteissamme kova työ kasvustrategioiden toteuttamisessa kuitenkin jatkuu, eikä ensimmäinen vuosineljännes vielä kaikilta osin vastannut odotuksiamme. Ensimmäisen vuosineljänneksen kannattavuuskehitys oli pääosin oikeansuuntaista ja liikevoitto kasvoi kolmessa sijoituskohteessa neljästä, mutta haasteita aiheuttivat etenkin materiaalihintojen voimakas kallistuminen Granon liiketoiminnassa ja omikronin aiheuttamat henkilöstön poikkeuksellisen suuret poissaolot Hyggan klinikkaliiketoiminnassa. Oscar Softwaressa tehdyt kustannusvaikutteiset kasvuinvestoinnit heikensivät kannattavuutta. CoreHW:ssa asiakasprojektiaktiviteetti ja siten myös kannattavuus kehittyivät selkeästi positiiviseen suuntaan.

Katsauskauden jälkeen maailmantilanne on kokenut äkillisen muutoksen epävarmempaan suuntaan Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Kriisillä ei ole suoria välittömiä vaikutuksia sijoituskohteidemme liiketoimintaan, mutta sodan ja siihen liittyvien talouspakotteiden pidempiaikaiset vaikutukset ovat vaikeasti ennakoitavissa ja niillä voi olla negatiivisia vaikutuksia myös sijoituskohteidemme toimintaympäristöihin.”


Avainluvut
M€ 
Q1Q112 kk
 11/21-
1/22
11/20-
1/21
11/20-
10/21
Liikevaihto, milj. euroa 35,833,6133,0
Liikevoitto, milj. euroa -0,9-1,12,0
Tulos ennen veroja, milj. euroa -1,4-1,80,0
Tilikauden tulos, milj. euroa -0,9-2,5-1,0
Jakautuminen:    
     Emoyhtiön osakkeenomistajille -0,7-1,8-1,7
     Määräysvallattomille -0,2-0,70,7
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, € -0,01-0,03-0,03
Korolliset nettovelat 59,866,256,3
Nettovelkaantumisaste % 90,997,083,1
Omavaraisuusaste % 38,234,337,2
Oma pääoma / osake, € 0,740,780,75


Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin
M€
Q1Q112 kk
Liikevaihto11/21-
1/22
11/20-
1/21
11/20-
10/21
Grano 28,927,3107,9
Hygga2,01,98,1
CoreHW2,01,66,1
Oscar Software2,92,811,0
Muut 0,00,00,0
Eliminoinnit 0,00,0-0,1
Konserni yhteensä 35,833,6133,0


Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin
M€
Q1Q112 kk
Liikevoitto11/21-
1/22
11/20-
1/21
11/20-
10/21
Grano 0,3-0,15,6
Hygga-0,2-0,3-0,2
CoreHW-0,2-0,4-1,4
Oscar Software-0,10,20,3
Muut -0,6-0,6-2,2
Konserni yhteensä -0,9-1,12,0

Panostaja-konsernin liiketoiminta raportoidaan katsauskaudella viidessä segmentissä, jotka ovat Grano, Hygga, CoreHW, Oscar Software sekä Muut (emoyhtiö ja osakkuusyhtiöt).

Katsauskaudelta raportoi yksi osakkuusyhtiö Gugguu Group Oy. Raportoitavien osakkuusyhtiöiden tulosvaikutus katsauskaudella oli -0,0 milj. euroa (0,1 milj. euroa), joka esitetään omalla rivillään konsernin tuloslaskelmassa.  

Panostaja toteutti katsauskaudella Carrot Palvelut Group Oy:n osakkeiden myynnin yhtiön henkilöomistajille. Kaupan seurauksena Panostajan omistus Carrot Palvelut Group Oy:ssa laski 19 %:iin ja Carrot-segmentti poistui Panostajan konserniraportoinnista.

Näkymät tilikaudelle 2022 

Yrityskauppamarkkinalla on edelleen tarjolla paljon uusia kohteita ja markkina on siten aktiivinen. Omistusjärjestelyjen ja kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen tarve pk-yrityksissä säilyy, mutta markkinoiden suuri likviditeetin määrä ja myyjien kohonneet hintaodotukset tekevät toimintaympäristöstä kuitenkin haastavamman yritysostojen toteuttamiselle. Jatkamme edelleen strategiamme mukaisesti uusien mahdollisten sijoituskohteiden kartoittamista, ja myös irtaantumisten mahdollisuuksia arvioidaan osana sijoituskohteiden omistajastrategioita.  

Eri sijoituskohteiden kysyntätilanteen arvioidaan kehittyvän lyhyellä aikavälillä seuraavasti: 

•        Oscar Softwaren kysyntätilanne säilyy hyvänä.  

•        Granon, Hyggan ja CoreHW:n kysyntätilanne säilyy tyydyttävänä.


Yllä esitetty kysyntätilanne sisältää epävarmuutta mahdollisen COVID-19 pandemian vaikeutumisen sekä Ukrainan sodan mahdollisesti aiheuttamien vaikeasti ennakoitavien talousvaikutusten osalta. Koronapandemian vaikeutuminen voi vaikuttaa etenkin Granon ja Hyggan tulevaan kehitykseen ja siten muuttaa merkittävästi ja nopeasti yllä esitettyä arviota. Ukrainan sodan ja siihen liittyvien talouspakotteiden vaikutukset lisäävät yleistä taloudellista epävarmuutta Suomessa ja globaalisti, millä voi olla negatiivisia vaikutuksia sijoituskohteiden kysyntätilanteeseen tai materiaalien saatavuuteen ja siten materiaalihintoihin ja toimituskykyyn.

Panostaja Oyj

Hallitus


Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Tapio Tommila, 040 527 6311

Panostaja Oyj

Tapio Tommila
toimitusjohtaja


Kaikki tässä liiketoimintakatsaustiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat Panostajan ja sijoituskohteiden johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden tilasta ja kehittymisestä. Toteutuvat tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset.

Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuotisraportointia ja julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot. Tässä liiketoimintakatsauksessa esitettävät taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia.


Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena omistajana kasvavia palvelu- ja ohjelmistoalojen yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa konsernin omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita.

Panostajalla on neljä enemmistöomistuksessa olevaa sijoituskohdetta. Grano Oy on Suomen monipuolisin sisältöpalvelujen osaaja. Hygga Oy on terveydenhuoltopalveluita sekä terveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmää tarjoava yritys. CoreHW tarjoaa korkean lisäarvon RF IC -suunnittelupalveluita. Oscar Software tarjoaa toiminnanohjausjärjestelmiä sekä taloushallinnon palveluita.

Liite


 

Liitteet

Download