Panostaja Oyj:n uutiskirjeen tilaajarekisterin tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjä

  Panostaja Oyj (y-tunnus 0585148-8)
  Kalevantie 2
  33100 Tampere

 2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

  Milla Store
  Kalevantie 2
  33100 Tampere
  panostaja@panostaja.fi
  Puh. +358 50 685 70

 3. Rekisterin nimi

  Panostajan uutiskirjeen tilaajarekisteri

 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Panostajan uutiskirjeen jakelu uutiskirjeen tilanneille tahoille. Tietoja voidaan käyttää myös Panostajan ja sen yhteistyökumppaneiden muuhun markkinointiin, viestintään, mielipide- tai markkinatutkimuksiin sekä Panostajan liiketoiminnan ja palveluiden suunnittelemiseen ja kehittämiseen.

  Panostajalla on oikeus käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia palvelujensa tarjoamisessa ja toteuttamisessa. Tällöin henkilötietoja voidaan siirtää palveluntarjoajille siinä määrin kuin se on tarpeen palvelujen toteuttamiseksi.

 5. Rekisterin tietosisältö

  Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • tilaajan sähköpostiosoite
  • mahdolliset muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot
 6. Säännönmukaiset tietolähteet

  Rekisteri koostuu rekisteröidyn itsensä antamista tiedoista.

 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

  Panostaja ei luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin satunnaisesti luovuttaa Suomen lain mukaisesti.

  Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 8. Rekisterin suojauksen periaatteet

  Tietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne tahot, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä ko. tietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

 9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

  Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

 10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

  Rekisteröity voi milloin tahansa peruuttaa uutiskirjeen tilauksen. Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Tällainen kielto voidaan milloin tahansa antaa kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.