Panostajan vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Johdanto

Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena enemmistöomistajana suomalaisia pk- yrityksiä. Panostajan tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille ja sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa omistaja- arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita.

Panostaja on sitoutunut toimimaan vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti aktiivisena omistajana. Huomioimme uusia sijoituspäätöksiä tehtäessä ja sijoituskohteita kehitettäessä taloudellisten näkökohtien lisäksi myös ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät (environmental, social, governance, ESG). Uskomme, että näiden näkökohtien huomioiminen päätöksentekoprosesseissa ja omistamiseen liittyvissä toimenpiteissä on keskeistä sijoituskohteidemme sekä Panostajan pitkän aikavälin menestymisen kannalta.

Vastuullisuustyömme tavoitteena on kehittää entistä arvokkaampia, kilpailukykyisempiä ja vastuullisempia yrityksiä. Ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyvän riskienhallinnan lisäksi sijoituskohteemme voivat pyrkiä parhaiden käytäntöjen avulla lisäämään tulonlähteitään, innovoimaan uusia tuotteita ja toimintatapoja sekä pienentämään kustannuksiaan.

Panostajan vastuullisen sijoittamisen periaatteet kuvaavat lähestymistapaamme vastuulliseen liiketoimintaan. Selvityksessä esitetään päätöksenteko- ja omistajuuskäytäntöjä, joita sovelletaan Panostajan toiminnassa.

Kuvaus ESG -asioiden liittämisestä Panostajan sijoituspäätöksen- tekoprosessiin ja omistajakäytäntöihin

Sijoitusvaihe

Huomioimme ESG – asiat sijoituskohteiden kartoittamisessa, due diligence -analyyseissä sekä sijoituspäätöksiä tehtäessä.

Sijoituskohteiden kartoittamisvaiheessa teemme alustavan ESG – analyysin, jossa arvioimme ESG – asioiden potentiaaliset vaikutukset kohdeyhtiön liiketoimintaan ja arvoon sekä tunnistamme ne asiat, joita on edelleen selvitettävä ESG due diligence -tarkastuksessa. Sijoituskohteiden kartoituksen yhteydessä suljemme myös pois tietyillä toimialoilla toimivat yritykset (poissulkevat kriteerit).

Sijoitusmahdollisuuksia arvioitaessa suoritamme sijoituskohteesta aina perusteellisen due diligence – analyysin. Due diligence – tarkastuksen yhteydessä käymme aina läpi myös ESG – asiat

Due diligence -arvioinnin perusteella saatamme pidättyä sijoittamasta yrityksiin, jotka sisältävät merkittäviä puutteita tai riskejä ESG -asioissa. Heikko ESG-arvioinnin tulos ei kuitenkaan automaattisesti estä sijoituksen tekemistä. Mikäli havaittuihin puutteisiin löydetään korjaavat toimenpiteet, vastuullisuusasioiden kehittäminen voi olla yksi merkittävä arvonluontiväline omistusajallemme.

Sijoitusesitykseen sisällytetään yhteenveto due diligence -analyysin tuloksista sekä suosituksia liittyen mahdollisten ESG-riskien lieventämiseksi ja ESG-mahdollisuuksien hyödyntämiseksi.

Omistusaika

Sijoituskohteidemme arvonkehitys perustuu aktiiviseen omistajuuteen, jonka perustana on yritysten pitkäaikainen kehittäminen. Ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvät riskit vaihtelevat yhtiöittäin ja toimialoittain. Mitoitamme vastuullisuustyömme sijoituskohteidemme resurssien ja vastuullisuuskysymysten olennaisuuden mukaisesti. Jokaiselle sijoituskohteelle tehdään oma yritysvastuukehityssuunnitelma, joka palvelee parhaiten arvon kasvattamista kyseisessä yhtiössä. Toiminnallemme on keskeistä omistaja-arvoon vaikuttavien olennaisten vastuullisuuskysymysten systemaattinen seuranta ja johtaminen sijoituskohteiden omistajana.

Panostajan sijoituskohteiden ostajat, joita ovat pääomasijoittajat ja teolliset ostajat, asettavat myös tiukkoja vaatimuksia hankkimilleen yrityksille, joten Panostajan sijoituskohteiden vastuullisuuskehityksellä on myönteisiä vaikutuksia myös yhtiöiden arvostukseen yritystä myytäessä.

Poissulkevat kriteerit

Panostaja ei tee sijoituksia seuraaville toimialoille: asekauppa ja aseteollisuus, tupakkateollisuus, uhkapelit ja aikuisviihde

Raportointi

Sijoituskohteiden hallitukset johtavat, seuraavat ja arvioivat ESG -asioille asetettujen tavoitteiden toteutumista vuosittain toimitettavien ESG-raporttien avulla. Tarvittaessa ja erityisesti sijoituskohteen ensimmäisenä omistusvuonna sijoituskohteen hallitus voi seurata ESG –asioiden tilanteen kehittymistä lyhemmissäkin jaksoissa.

Panostajan hallitus käsittelee yhteenvedon sijoituskohteiden ESG-asioista kerran vuodessa.