Panostaja Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.11.2019-31.10.2020

 

Panostaja Oyj        Tilinpäätöstiedote      11.12.2020 klo 10.00


Korona heikensi tilikauden liikevaihtoa, mutta säästötoimet tukivat tulosta


1.8.2020-31.10.2020 (3 kk) 

 • Liikevaihto kasvoi kahdessa seitsemästä sijoituskohteesta. Kokonaisuutena konsernin liikevaihto heikkeni 15 % ja oli 40,7 milj. euroa (47,8 milj. euroa).
 • Liikevoitto parani kahdessa seitsemästä sijoituskohteesta. Koko konsernin liikevoitto laski vertailukaudesta ollen -0,7 milj. euroa (1,7 milj. euroa). Katsauskauden tulosta rasittaa Carrot –segmentistä tehty 3,3 milj. euron liikearvon arvonalentumistappio. Vertailukauden tulokseen sisältyy 1,3 milj.euron kuluvaraukset. 
 • Granon katsauskauden liikevaihto heikkeni 13 % edellisvuoden vertailukaudesta. Liikevoitto vahvistui ollen 3,2 milj. euroa (1,8 milj. euroa).
 • Tulos/osake (laimentamaton) oli -4,7 senttiä (-0,5 senttiä).

             
1.11.2019-31.10.2020 (12 kk) 

 • Liikevaihto kasvoi kahdessa seitsemästä sijoituskohteesta. Kokonaisuutena konsernin liikevaihto heikkeni 13 % ja oli 159,0 milj. euroa (182,9 milj. euroa).
 • Konsernin operatiivinen liikevoitto säilyi vertailukauden tasolla huolimatta laskeneesta liikevaihdosta.
 • Liikevoitto parani viidessä seitsemästä sijoituskohteesta. Koko konsernin liikevoitto laski vertailukaudesta ollen 0,8 milj. euroa (3,8 milj. euroa). Katsauskauden tulosta rasittaa Carrot –segmentistä tehty 3,3 milj. euron liikearvon arvonalentumistappio. Vertailukauden liikevoittoon sisältyy Ecosir Groupin myyntivoitto 1,6 milj. euroa, Granon YT-neuvotteluihin liittyvä kuluvaraus 1,0 milj. euroa sekä toiminnanohjausjärjestelmien uudelleenjärjestelyihin liittyvä 0,9 milj. euron arvonalentuminen.
 • Granon katsauskauden liikevaihto heikkeni 15 % edellisvuoden vertailukaudesta. Liikevoitto oli 4,8 milj. euroa (4,1 milj. euroa). Liikevaihtoon vaikutti erityisesti koronapandemian aiheuttama kysynnän lasku. Laskenut liikevaihto saatiin kuitenkin kompensoitua merkittävillä kustannussopeutuksilla lomautusten ja säästöjen muodossa. 
 • Katsauskaudella Panostaja solmi sopimuksen Tilatukku Group Oy:n osakekannan enemmistön myynnistä yrityksen toimivalle johdolle. Kaupasta kirjattiin Panostaja-konsernille noin 0,5 miljoonan euron myyntitappio.
 • Tulos/osake (laimentamaton) oli -8,3 senttiä (3,1 senttiä).


Voitonjakoehdotus
: Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,03 euroa osakkeelta.


Toimitusjohtaja Tapio Tommila: 
 

”Kahdentoista kuukauden katsauskaudella sijoituskohteiden yhteenlaskettu liikevaihto heikkeni 13 prosenttia vertailukaudesta. Sijoituskohteiden operatiivinen liikevoitto oli kuitenkin edelleen vertailukauden tasolla. Kannattavuus pystyttiin säilyttämään keväällä alkaneesta koronapandemiasta huolimatta sijoituskohteiden nopealla reagoinnilla ja suoritetuilla säästötoimilla.

Tilikauden neljännellä neljänneksellä Panostajan sijoituskohteiden yhteenlaskettu liikevaihto heikkeni 15 prosenttia. Merkittävimmin liikevaihto laski Granossa ja Carrotissa, joissa koronapandemian on edelleen vaikuttanut toimialojen kysyntätilanteeseen. Carrotin pidempään jatkuneen liikevaihdon laskun johdosta kirjasimme katsauskauden aikana Carrotille kohdistetusta liikearvosta 3,3 milj. euron arvonalentumisen, mikä painoi Panostajan neljännen neljänneksen raportoidun liikevoiton tappiolliseksi - 0,7 milj. euroon. Granon liikevaihdon selvästä laskusta huolimatta neljännen neljänneksen merkittävin liikevoiton kasvu toteutui Granossa. Myös Oscar Softwaren liikevoitto parani selvästi vertailukaudesta liikevaihdon kasvun jatkuessa.

Granon tulosta tukivat merkittävät säästö- ja sopeutustoimet, joita jatkettiin tilikauden loppuun saakka. Perinteisen painoliiketoiminnan laskua saatiin osittain kompensoitua uusilla liiketoimintamahdollisuuksilla, joista liikevaihtoa saatiin keväästä alkaen. Neljännellä neljänneksellä Granossa käynnistettiin yhteistoimintaneuvottelut, joissa tavoiteltiin toiminnan rakenteellista tehostamista ja asiakaskeskeisyyden kasvattamista. Neuvottelut saatiin päätökseen marraskuun alussa ja toimintojen uudelleenjärjestelyillä ja tehostamisella tavoitellaan noin 3,4 miljoonan euron vuosittaisia kustannussäästöjä, joista tilikaudella 2021 arvioidaan toteutuvan noin miljoona euroa.

Carrotin liikevaihto laski neljännellä neljänneksellä vertailukaudesta 40 % ja operatiivinen liiketappio oli -0,2 milj. euroa (0,1 milj. euroa). Liikearvon arvonalentumiskirjaus painoi raportoidun liiketappion -3,5 milj. euroon. Koronapandemia ja siihen liittyneet rajoitukset näkyvät edelleen liiketoiminnassa, mutta samalla yhtiössä jatkettiin keväällä aloitettua kehittämisprojektia, jonka tarkoituksena on tervehdyttää yhtiön toiminta ja saattaa yhtiö takaisin kasvupolulle.

Kesän jälkeen palautunut yrityskauppamarkkinan aktiivisuus on jatkunut katsauskaudella hyvällä tasolla ja uusien kohteiden tarjonta on ollut vilkasta. Markkinat tarjoavat edelleen mahdollisuuksia sekä valikoiduille uusille hankinnoille että irtaantumisille ja tulemme jatkamaan yrityskauppamahdollisuuksien aktiivista kartoittamista.

Koronapandemia ja siihen liittyvät vaikutukset Suomessa rauhoittuivat neljännen neljänneksen aikana, mutta katsauskauden jälkeen Suomessa vahvistunut pandemien toinen aalto voi vaikeutuessaan aiheuttaa merkittäviä vaikutuksia talouteen ja Panostajan sijoituskohteisiin.”

Keskeiset luvut

M€Q4Q412 kk12 kk
 8/20-
10/20
8/19-
10/19
11/19-
10/20
11/18-
10/19
Liikevaihto, milj. euroa40,747,8159,0182,9
Liikevoitto, milj. euroa-0,71,70,83,8
Tulos ennen veroja, milj. euroa-1,51,1-1,81,9
Tilikauden tulos, milj. euroa-1,50,4-3,42,5
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, €-0,047-0,005-0,0830,031
Oma pääoma / osake, €0,820,960,820,96
Liiketoiminnan kassavirta, milj. euroa4,53,223,610,8


Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin
M€ 
Q4Q412 kk12 kk
Liikevaihto8/20-
10/20
8/19-
10/19
11/19-
10/20
11/18-
10/19
Grano 29,033,3109,9129,7
Helakeskus2,02,17,68,0
Hygga1,11,14,14,7
Heatmasters0,81,54,04,2
CoreHW1,91,98,15,7
Carrot3,15,414,520,8
Oscar Software2,82,511,010,1
Muut 0,00,00,00,0
Eliminoinnit 0,0-0,1-0,2-0,3
Konserni yhteensä 40,747,8159,0182,9


Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin
M€ 
Q4Q412 kk12 kk
 

Liikevoitto
8/20-
10/20
8/19-
10/19
11/19-
10/20
11/18-
10/19
Grano 3,21,84,84,1
Helakeskus0,10,20,50,5
Hygga-0,2-0,1-0,3-0,2
Heatmasters0,00,30,30,2
CoreHW0,10,30,50,4
Carrot-3,50,1-4,0-0,4
Oscar Software0,2-0,11,10,2
Muut -0,6-0,8-2,0-1,1
Konserni yhteensä -0,71,70,83,8


Panostaja-konsernin liiketoiminta raportoidaan katsauskaudella kahdeksassa segmentissä, jotka ovat Grano, Helakeskus, Heatmasters, Hygga, CoreHW, Carrot, Oscar Software sekä Muut (emoyhtiö ja osakkuusyhtiöt).

Katsauskaudelta raportoidaan kaksi osakkuusyhtiötä, Gugguu Group Oy ja Spectra Yhtiöt Oy. Raportoitavien osakkuusyhtiöiden tulosvaikutus katsauskaudella oli 0,2 milj. euroa (0,2 milj. euroa), joka esitetään omalla rivillään konsernin tuloslaskelmassa.

Näkymät tulevalle tilikaudelle

Yrityskauppamarkkinalla on edelleen tarjolla paljon uusia kohteita ja markkina on siten aktiivinen. Omistusjärjestelyjen ja kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen tarve pk-yrityksissä säilyy, mutta markkinoiden suuri likviditeetin määrä ja myyjien kohonneet hintaodotukset tekevät kuitenkin toimintaympäristöstä haastavamman yritysostojen toteuttamiselle. Jatkamme edelleen strategiamme mukaisesti uusien mahdollisten sijoituskohteiden kartoittamista ja myös irtaantumisten mahdollisuuksia arvioidaan osana sijoituskohteiden omistajastrategioita. 

Eri sijoituskohteiden kysyntätilanteen arvioidaan kehittyvän lyhyellä aikavälillä seuraavasti:

 • CoreHW:n ja Oscar Softwaren kysyntätilanne on hyvä.
 • Granon, Hyggan, Helakeskuksen ja Heatmastersin kysyntätilanne on tyydyttävä.
 • Carrotin kysyntätilanne on heikko.

             
Yllä esitetty kysyntätilanne sisältää epävarmuutta mahdollisen COVID-19 pandemian vaikeutumisen osalta. Tämä voi vaikuttaa etenkin Granon, Carrotin ja Hyggan tulevaan kehitykseen ja siten muuttaa merkittävästi ja nopeasti yllä esitettyä arviota.


Panostaja Oyj
Hallitus


Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Tapio Tommila, 040 527 6311

Panostaja Oyj
Tapio Tommila
toimitusjohtaja

Liite


 

Liitteet

Download