Panostaja Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.11.2018-31.10.2019

 

Panostaja Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.11.2018-31.10.2019

Panostaja Oyj                                             Tilinpäätöstiedote                 13.12.2019 klo 9.00


Aktiivisia toimia kannattavuuden kehittämiseksi - kuluvaraukset painoivat tulosta.


1.8.2019-31.10.2019 (3 kk) 

 • Liikevaihto kasvoi kolmessa kahdeksasta sijoituskohteesta. Kokonaisuutena konsernin liikevaihto heikkeni 6 % ja oli 49,7 milj. euroa (52,8 milj. euroa).
 • Liikevoitto parani neljässä kahdeksasta sijoituskohteesta. Koko konsernin liikevoitto parani vertailukaudesta ollen 1,5 milj. euroa (-0,1 milj. euroa). Vertailukauden tulokseen sisältyy Helakeskus-segmentin konsernin liikearvon arvonalentumistappio 3,0 milj. euroa.
 • Granon katsauskauden liikevaihto heikkeni 7 % edellisvuoden vertailukaudesta. Liikevoitto oli 1,8 milj. euroa (2,6 milj. euroa). Tulokseen sisältyy 1,0 milj. euron YT-kuluvaraus.
 • Katsauskauden lopussa Selog Group ja Tilatukku yhdistyivät.
 • Tulos/osake (laimentamaton) oli -0,5 senttiä (-5,1 senttiä).
 • Panostajan jakoi syyskuussa lisäosinkoa 1,6 milj. euroa (0,03 euroa osakkeelta).

1.11.2018-31.10.2019 (12 kk) 

 • Liikevaihto kasvoi kolmessa kahdeksasta sijoituskohteessa. Kokonaisuutena konsernin liikevaihto kasvoi 3 % ja oli 190,2 milj. euroa (185,2 milj. euroa).
 • Liikevoitto parani neljässä kahdeksasta sijoituskohteessa ja koko konsernin liikevoitto heikkeni 4,1 milj. eurosta 3,6 milj. euroon.
 • Tilikaudella Panostaja myi KL-Varaosat Oy Kaha Ab:lle. Kaupasta kirjattiin 2,7 milj. euron myyntivoitto ennen veroja.
 • Tilikaudella Panostaja hankki vähemmistöomistuksen Gugguu Oy:sta sekä luopui Ecosir Groupin omistuksesta.
 • Tulos/osake (laimentamaton) oli 3,1 senttiä (46,2 senttiä).


Voitonjakoehdotus
: Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,05 euroa osakkeelta.


Toimitusjohtaja Tapio Tommila:

”Katsauskaudella Panostajan sijoituskohteiden yhteenlaskettu liikevaihto laski 6 prosenttia vertailukaudesta. Laskun taustalla olivat pääasiassa Granon, Carrotin ja Selogin liikevaihtojen lasku. Granon liikevaihto laski 7 prosenttia johtuen perinteisen arkkipainamisen laskusta sekä suurkuvatuotteiden ja valomainosten vertailukautta alhaisemmasta volyymista. Selogin liikevaihtoon vaikutti merkittävästi kiristynyt kilpailu ja Carrotilla tilikauden aikana tehdyt muutokset. Katsauskauden kovimman kasvun puolestaan teki CoreHW kasvattamalla liikevaihtoaan yli 50 prosenttia vertailukauteen nähden.

Panostajan katsauskauden liikevoitto oli 1,5 milj. euroa parantuen 1,6 milj. euroa vertailukaudesta. Vertailukauden tulosta painoi Helakeskuksen liikearvosta kirjattu 3,0 milj. euron arvonalentuminen. Katsauskauden liikevoittoa puolestaan rasittaa Granon yhteistoimintaneuvotteluiden kustannusten kuluvaraus 1,0 milj. euroa sekä Selogin yritysjärjestelyyn liittyvä 0,3 milj. euron kuluvaraus. CoreHW:n katsauskauden vahva liikevaihdon kasvu heijastui yhtiön liikevoittoon, joka kasvoi 0,3 milj. euroon edellisvuoden 0,0 milj. euron tasolta.

Grano sai katsauskaudella päätökseen yhteistoimintaneuvottelut konsernin kilpailukyvyn parantamisesta ja toimintojen tehostamisesta johtuvista uudelleenjärjestelyistä. Neuvotteluiden tuloksena henkilöstön määrä Grano-konsernin eri toimipisteissä vähenee noin 100 henkilöllä ja tehostamisella tavoitellaan noin neljän ja puolen miljoonan euron vuosittaisia kustannussäästöjä, joista tilikaudella 2020 arvioidaan toteutuvan yli puolet.

Aivan tilikauden lopussa Selog Group ja pääkaupunkiseudulla toimiva Tilatukku yhdistyivät, kun Tilatukku siirtyi Selog Groupin omistukseen. Uskomme tämän yhdistymisen vahvistavan merkittävästi Selog Groupin asemaa markkinoilla ja tukevan yhtiön kannattavuuskehitystä jatkossa. Carrotin liikevaihto jäi katsauskaudella tavoitellusta tasosta, mutta yhtiö on kuitenkin voinut keskittyä uudella organisaatiolla toimintansa kehittämiseen ja kasvun pohjan rakentamiseen. Tulemme edelleen seuraamaan Selogin ja Carrotin liikevaihdon kehitystä tavoitellun suunnan varmistamiseksi. 

Katsauskaudella Panostaja jakoi ylimääräisen osingon 0,03 euroa osakkeelta. Olemme viimeisen kahden vuoden aikana tehneet sekä onnistuneita irtautumisia, että hankkineet useita uusia sijoituskohteita. Panostajan taloudellinen asema, voitonjakopolitiikka sekä sijoitustoiminnan toteutuneet tulokset ja näkymät antoivat hyvän perustan ylimääräiselle osingolle.   

Yrityskauppamarkkinassa uusien kohteiden tarjonta on edelleen jatkunut aktiivisena. Markkinoilla on kuitenkin paljon sijoitettavaa pääomaa ja kilpailu hyvistä sijoituskohteista on kovaa. Osin myös myyjien hintaodotukset ovat nousseet yrityskauppojen toteuttamisen esteeksi. Jatkamme aktiivisesti kiinnostavien uusien sijoitusmahdollisuuksien kartoittamista, mutta tulemme edelleen säilyttämään maltin yritysostokohteiden arvioinnissa.”

Keskeiset luvut

M€ Q4Q412 kk12 kk
 8/19-
10/19
8/18-
10/18
11/18-
10/19
11/17-
10/18
Liikevaihto, milj. euroa49,752,8190,2185,2
Liikevoitto, milj. euroa1,5-0,13,64,1
Tulos ennen veroja, milj. euroa1,0-1,11,71,5
Tilikauden tulos, milj. euroa0,4-1,62,527,1
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, €-0,01-0,050,030,46
Oma pääoma / osake, €0,961,020,961,02
Liiketoiminnan kassavirta, milj. euroa3,24,310,88,2


Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin
M€ 
Q4Q412 kk12 kk

Liikevaihto
8/19-
10/19
8/18-
10/18
11/18-
10/19
11/17-
10/18
Grano 33,335,7129,7136,6
Selog1,92,67,39,4
Helakeskus2,12,18,08,2
Hygga1,11,34,75,4
Heatmasters1,51,34,24,8
CoreHW1,91,15,73,7
Carrot5,46,320,813,0
Oscar Software2,52,310,14,4
Muut 0,00,00,00,0
Eliminoinnit -0,1-0,1-0,3-0,2
Konserni yhteensä 49,752,8190,2185,2


Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin
M€ 
Q4Q412 kk12 kk

Liikevoitto
8/19-
10/19
8/18-
10/18
11/18-
10/19
11/17-
10/18
Grano 1,82,64,18,4
Selog-0,20,4-0,20,8
Helakeskus0,2-2,90,5-2,7
Hygga-0,10,0-0,2-0,2
Heatmasters0,30,20,20,2
CoreHW0,30,00,4-0,6
Carrot0,10,1-0,4-0,1
Oscar Software-0,10,10,20,1
Muut -0,8-0,5-1,1-1,8
Konserni yhteensä 1,5-0,13,64,1

Panostaja-konsernin liiketoiminta raportoidaan katsauskaudella yhdeksässä segmentissä, jotka ovat Grano, Selog, Helakeskus, Heatmasters, Hygga, CoreHW, Carrot, Oscar Software sekä Muut (emoyhtiö ja osakkuusyhtiöt).

Katsauskaudelta raportoi kaksi osakkuusyhtiötä, Gugguu Group Oy ja Spectra Yhtiöt Oy. Raportoitavien osakkuusyhtiöiden tulosvaikutus katsauskaudella oli 0,2 milj. euroa (0,3 milj. euroa), joka esitetään omalla rivillään konsernin tuloslaskelmassa. Yhtiö hankki heti katsauskauden alussa merkittävän vähemmistöomistuksen korkealaatuisia ja ekologisia lastenvaatteita valmistavasta Gugguu Oy:stä. Yhtiö luopui katsauskaudella osuudestaan Ecosir Group Oy:ssä, kun Ecosir Groupin liiketoiminta siirtyy kansainvälisen sijoittajaryhmän pääomistukseen.


Näkymät tilikaudelle 2020

Yrityskauppamarkkinalla on edelleen tarjolla paljon uusia kohteita ja markkina on siten aktiivinen. Omistusjärjestelyjen ja kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen tarve pk-yrityksissä säilyy, mutta markkinoiden suuri likviditeetin määrä ja myyjien kohonneet hintaodotukset tekevät kuitenkin toimintaympäristöstä haastavamman yritysostojen toteuttamiselle. Jatkamme edelleen strategiamme mukaisesti uusien mahdollisten sijoituskohteiden kartoittamista ja myös irtaantumisten mahdollisuuksia arvioidaan osana sijoituskohteiden omistajastrategioita. 

Eri sijoituskohteiden kysyntätilanteen arvioidaan kehittyvän lyhyellä aikavälillä seuraavasti:

 • CoreHW:n, Oscar Softwaren, Carrotin ja Heatmastersin kysyntätilanne säilyy hyvänä.
 • Granon, Hyggan, Selogin ja Helakeskuksen kysyntätilanne säilyy tyydyttävänä.


Tiedotustilaisuus

Panostaja järjestää tiedotustilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle 13.12.2019 klo 10.00-11.00 hotelli Scandic Simonkenttä, kokoustila Espa, Simonkatu 9, Helsinki.

Panostaja Oyj

Hallitus


Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Tapio Tommila, 040 527 6311


Panostaja Oyj
Tapio Tommila
toimitusjohtaja

Liite

 

Liitteet

Download