Panostaja Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.11.2017-31.10.2018

 

Panostaja Oyj          Tilinpäätöstiedote         13.12.2018 klo 9.00

1.8.2018-31.10.2018 (3 kk) 

 • Granon katsauskauden liikevaihto kasvoi viime tilikauden yritysostojen seurauksena 6 % edellisvuoden vertailukaudesta. Liikevoitto parani 2,6 milj. euroon vertailukauden 1,9 milj. eurosta.
 • Liikevaihto kasvoi viidessä yhdeksästä sijoituskohteesta. Kokonaisuutena konsernin liikevaihto kasvoi 22 % ja oli 56,6 milj. euroa (46,4 milj. euroa).
 • Liikevoitto parani kuudessa yhdeksästä sijoituskohteesta. Katsauskauden tulokseen sisältyy Helakeskus-segmentin konsernin liikearvon arvonalentumistappio 3,0 milj. euroa ja koko konsernin liikevoitto heikkeni vertailukaudesta ollen 0,2 milj. euroa (0,8 milj. euroa).
 • Katsauskauden jälkeen Panostaja hankki merkittävän vähemmistöomistuksen Gugguu Oy:stä ja myi vähemmistöomistuksensa Ecosir Group Oy:stä
 • Tulos/osake (laimentamaton) oli -5,1 senttiä (6,8 senttiä).

1.11.2017-31.10.2018 (12 kk) 

 • Liikevaihto kasvoi viidessä yhdeksästä sijoituskohteessa. Kokonaisuutena konsernin liikevaihto kasvoi 32 % ja oli 199,7 milj. euroa (150,7 milj. euroa).
 • Liikevoitto parani kuudessa yhdeksästä sijoituskohteessa ja koko konsernin liikevoitto parani 2,9 milj. eurosta 5,3 milj. euroon.
 • Panostaja irtaantui KotiSunista ja kirjasi myynnistä 32,9 miljoonan euron myyntivoiton ennen veroja.
 • Panostaja hankki enemmistön Carrot Palvelut Oy:stä sekä Oscar Softwaresta.
 • Panostaja maksoi pois kaikki emoyhtiön korolliset velat 22,3 milj. euroa ja teki sopimuksen uudesta 15,0 milj. euron yritysostolimiitistä.
 • Tulos/osake (laimentamaton) oli 46,2 senttiä (3,5 senttiä).


Voitonjakoehdotus
: Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,05 euroa osakkeelta.


Toimitusjohtaja Juha Sarsama: Gugguu - uusi avaus vähemmistösijoituksiin

”Päätimme aktiivisen yrityskauppavuoden kahteen vähemmistöomistuksen yrityskauppaan. Katsauskauden päättymisen jälkeen sijoitimme Gugguu Oy:n osakkeisiin ja Panostajasta tuli yhtiöön merkittävä vähemmistöomistaja. Gugguu on vuonna 2012 perustettu vahvasti kasvava yritys, joka suunnittelee ja valmistaa korkealaatuisia lastenvaatteita ekologisista sekä laadukkaista materiaaleista. Yritys on aloittanut kansainvälistymisen ja tavoitteenamme on vauhdittaa Gugguun kasvua. Gugguu on ensimmäinen sijoituskohde, jossa lähdemme mukaan suoraan vähemmistösijoittajan roolissa. Näemme tämän sijoitusmallin mielenkiintoisena lisänä toimintamallimme ja uskomme sen tarjoavan meille uusia mielenkiintoisia sijoitusmahdollisuuksia.

Katsauskauden päättymisen jälkeen myimme vähemmistöomistuksemme Ecosiristä kansainväliselle omistajaryhmälle. Ecosirille rakennettiin toimiva kansainvälistymisstrategia, jonka toteuttamisen seuraavaa vaihetta uudet omistajat tulevat nyt tukemaan. Panostaja kirjaa myynnistä arviolta noin 1,4 miljoonan euron myyntivoiton ennen veroja marraskuun 2018 tulokseen.

Katsauskaudella Panostajan sijoituskohteiden yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 22 prosenttia. Vahvan kasvun taustalla ovat hankitut uudet sijoituskohteet sekä osin Granon viime tilikaudella tekemien yritysostojen vaikutus. Helakeskuksen liikevaihdon lievä lasku jatkui katsauskaudella edelleen ja katsauskauden aikana kirjasimme Helakeskukselle kohdistetusta liikearvosta 3,0 milj. euron arvonalentumisen, mikä painoi Panostajan katsauskauden liikevoiton 0,2 milj. euroon. Ilman liikearvon alaskirjauksen huomioimista Panostajan katsauskauden liikevoitto kuitenkin parani 2,4 milj. euroa vertailukaudesta. Vertailukaudelle sisältyneiden emoyhtiön yritysjärjestelyihin liittyneiden kulujen lisäksi suurin kannattavuusparannus katsauskaudella toteutui Granossa.

Tulosparannuksesta huolimatta Granon tulos oli kuitenkin odotuksiamme heikompi. Yhtiö on tehnyt onnistuneen muuntautumisen printtiyhtiöstä kokonaisuuksien toimittajaksi, mutta uusien palvelualueiden mahdollisuuksien hyödyntäminen on vielä kesken. Näemme edelleen mahdollisuuksia Granon toiminnan tehostamisessa ja jatkamme toimia kannattavuuden edelleen parantamiseksi. CoreHW:n liikevaihto oli katsauskaudella selvästi kahta edellistä neljännestä parempi mikä heijastui myös yhtiön kannattavuuteen. Jatkamme edelleen yhtiön liikevaihdon palautumisen seurantaa.

Kehitystoimenpiteet sijoituskohteissa jatkuivat. KL-Varaosat aloitti uuden toimipisteen perustamisen Lahteen ja jatkoi näin tulevan kasvun rakentamista. Megaklinikka uudisti brändinsä ja muutti nimensä Hyggaksi. Hygga otti myös merkittävän askeleen omassa kasvustrategiassaan käynnistämällä pilottiprojektin toiminnanohjausjärjestelmän laajentamisesta perusterveydenhuollon puolelle. Uskomme tämän avaavan yhtiölle merkittäviä kasvumahdollisuuksia uudella markkinalla. CoreHW:n omien tuotteiden kehitys on edennyt suunnitellusti ja alustavat testitulokset ovat erittäin lupaavia. 

Panostajan taloudellisena tavoitteena oli kumulatiivinen osakekohtainen tulos 0,80 euroa viisivuotiskaudella 2014-2018. Tämä päättynyt neljännes oli tavoitekauden viimeinen etappi ja kumulatiiviseksi osakekohtaiseksi tulokseksi muodostui 0,80 euroa. Viisi vuotta sitten asetettu tavoite saavutettiin.

Yrityskauppamarkkinan aktiivisuus on jatkunut katsauskaudella hyvällä tasolla ja uusien kohteiden tarjonta on ollut vilkasta. Markkinat tarjoavat edelleen mahdollisuuksia sekä valikoiduille uusille hankinnoille että irtaantumisille ja tulemme jatkamaan yrityskauppamahdollisuuksien kartoittamista aktiivisesti.

Tiedotimme tilikauden lopussa, että tulen jäämään pois toimitusjohtajan tehtävästä 31.12.2018. Nykyinen varatoimitusjohtajamme Tapio Tommila jatkaa seuraajanani ensi vuoden alusta. Olen varma, että Panostaja jatkaa entistä parempana Tapion johdolla ja olen todella innostunut jatkamaan työtä tutun teamin kanssa uudessa roolissani sijoitusjohtajana keskittyen uusien sijoituskohteiden kartoittamiseen ja nykyisten sijoitustemme kehittämiseen.”


Keskeiset luvut

M€  Q4 Q4 12 kk 12 kk
  8/18-
10/18
8/17-
10/17
11/17-
10/18
11/16-
10/17
Liikevaihto, milj. euroa 56,6 46,4 199,7 150,7
Liikevoitto, milj. euroa 0,2 0,8 5,3 2,9
Tulos ennen veroja, milj. euroa -0,8 0,2 2,7 1,2
Tilikauden tulos, milj. euroa -1,6 5,3 27,1 6,9
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, € -0,05 0,07 0,46 0,04
Oma pääoma / osake, € 1,01 0,59 1,01 0,59
Liiketoiminnan kassavirta, milj. euroa 4,3 7,8 8,2 15,6


Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin
M€ 
Q4 Q4 12 kk 12 kk
 

Liikevaihto
8/18-
10/18
8/17-
10/17
11/17-
10/18
11/16-
10/17
Grano  35,7 33,6 136,6 105,3
KL-Varaosat 3,8 3,6 14,4 13,5
Selog 2,6 2,8 9,4 10,8
Helakeskus 2,1 2,3 8,2 8,9
Hygga 1,3 1,3 5,4 6,0
Heatmasters 1,3 1,8 4,8 5,3
CoreHW 1,1 1,0 3,7 1,0
Carrot 6,3   13,0  
Oscar Software 2,3   4,4  
Muut  0,0 0,0 0,0 0,0
Eliminoinnit  -0,1 0,0 -0,2 -0,1
Konserni yhteensä  56,6 46,4 199,7 150,7


Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin
M€ 
Q4 Q4 12 kk 12 kk
 

Liikevoitto
8/18-
10/18
8/17-
10/17
11/17-
10/18
11/16-
10/17
Grano  2,6 1,9 8,4 6,3
KL-Varaosat 0,3 0,3 1,2 1,0
Selog 0,4 0,3 0,8 0,8
Helakeskus -2,9 0,2 -2,7 0,5
Hygga 0,0 -0,2 -0,2 -1,6
Heatmasters 0,2 0,0 0,2 -0,2
CoreHW 0,0 0,0 -0,6 0,0
Carrot 0,1   -0,1  
Oscar Software 0,1   0,1  
Muut  -0,5 -1,7 -1,8 -4,0
Konserni yhteensä  0,2 0,8 5,3 2,9

Panostaja-konsernin liiketoiminta raportoidaan katsauskaudella kymmenessä segmentissä, jotka ovat Grano, Selog, Helakeskus, KL-Varaosat, Heatmasters, Hygga, CoreHW, Carrot, Oscar Software sekä Muut (emoyhtiö ja osakkuusyhtiöt).

Muut-segmentissä raportoi emoyhtiön lisäksi katsauskaudelta kaksi osakkuusyhtiötä Ecosir Group Oy ja Spectra Yhtiöt Oy. Raportoitavien osakkuusyhtiöiden liiketoiminta on kehittynyt positiivisesti ja osakkuusyhtiöiden tulosvaikutus katsauskaudella oli 0,3 milj. euroa (0,2 milj. euroa), joka esitetään omalla rivillään konsernin tuloslaskelmassa liikevoiton alapuolella. Katsauskaudella Panostaja myi osuutensa vähemmistösijoituksia tekevästä pääomasijoitusyhtiö Juuri Partners Oy:stä.


Näkymät tilikaudelle 2019

Yrityskauppamarkkinan yleinen aktiivisuus on jatkunut katsauskaudella hyvällä tasolla ja uusia kohteita on ollut hyvin tarjolla. Omistusjärjestelyjen ja kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen tarve pk-yrityksissä säilyy ja oman aktiivisen toiminnan täydentäessä ulkoapäin tulevaa ostokohteiden tarjontaa markkinoilla on riittävästi yritysostomahdollisuuksia. Panostajan strategiaa on tarkoitus toteuttaa hallituilla yritysostoilla nykyisiin sijoituskohteisiin, mutta myös uusia mahdollisia sijoituskohteita kartoitetaan aktiivisesti. Myös irtaantumisten mahdollisuuksia arvioidaan osana sijoituskohteiden omistajastrategioita.

Eri sijoituskohteiden kysyntätilanteen arvioidaan kehittyvän lyhyellä aikavälillä seuraavasti:

 • Selogin, Helakeskuksen, CoreHW:n, KL-Varaosien, Carrotin ja Oscar Softwaren kysyntätilanne säilyy hyvänä
 • Granon ja Heatmastersin kysyntätilanne säilyy tyydyttävänä ja Hyggan (ent. Megaklinikka) kysyntätilanne paranee kokonaisuudessa tyydyttävälle tasolle lisenssiliiketoiminnan painoarvon kasvaessa (aikaisemmin heikko)


Tiedotustilaisuus

Panostaja järjestää tiedotustilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle 13.12.2018 klo 10.00-11.00 hotelli Scandic Simonkentällä, kokoustila Mansku, Simonkatu 9, Helsinki.


Panostaja Oyj

Hallitus

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Juha Sarsama, 040 774 2099


Panostaja Oyj

Juha Sarsama

toimitusjohtaja

Liite

 

Liitteet

Download