Panostaja Oyj:n puolivuosikatsaus 1.11.2019-30.4.2020

 

Panostaja Oyj           Puolivuosikatsaus           4.6.2020        klo 10.00


Koronapandemia haastoi liiketoiminnan

1.2.2020-30.4.2020 (3 kk) 

  • Liikevaihto kasvoi kolmessa seitsemästä sijoituskohteesta. Kokonaisuutena konsernin liikevaihto heikkeni 13 % ja oli 41,2 milj. euroa (47,2 milj. euroa).
  • Liikevoitto parani kolmessa seitsemästä sijoituskohteesta. Koko konsernin liikevoitto laski vertailukaudesta ollen 1,0 milj. euroa (1,9 milj. euroa).  
  • Granon katsauskauden liikevaihto heikkeni 17 % edellisvuoden vertailukaudesta. Liikevoitto oli 1,2 milj. euroa (2,5 milj. euroa).
  • Tulos/osake (laimentamaton) oli -1,4 senttiä (0,2 senttiä).
  • Katsauskaudella Panostaja solmi sopimuksen Tilatukku Group Oy:n osakekannan enemmistön myynnistä yrityksen toimivalle johdolle. Kaupasta kirjattiin Panostaja-konsernille noin 0,5 miljoonan euron myyntitappio.

1.11.2019-30.4.2020 (6 kk) 

  • Liikevaihto kasvoi kolmessa seitsemästä sijoituskohteesta. Kokonaisuutena konsernin liikevaihto heikkeni 9 % ja oli 83,8 milj. euroa (92,2 milj. euroa).
  • Liikevoitto parani kolmessa seitsemästä sijoituskohteesta. Koko konsernin liikevoitto laski vertailukaudesta ollen 0,5 milj. euroa (2,1 milj. euroa). Vertailukauden liikevoittoon sisältyy Ecosir Groupin myyntivoitto 1,6 milj. euroa.
  • Granon katsauskauden liikevaihto heikkeni 13,5 % edellisvuoden vertailukaudesta. Liikevoitto oli 0,8 milj. euroa (2,2 milj. euroa).
  • Tulos/osake (laimentamaton) oli -3,2 senttiä (0,1 senttiä).


Toimitusjohtaja Tapio Tommila:  

”Kuuden kuukauden katsauskaudella sijoituskohteiden yhteenlaskettu liikevaihto heikkeni 9 % vertailukaudesta. Sijoituskohteiden operatiivinen liikevoitto oli puolen vuoden jälkeen vertailukauden tasolla pois lukien vertailukauden tulokseen sisältyvä Ecosir Groupin myyntivoitto 1,6 milj. euroa. Tilikauden toisella neljänneksellä sijoituskohteiden liikevaihto- ja kannattavuuskehitykseen vaikutti kuitenkin voimakkaasti maaliskuulla levinnyt koronapandemia ja siihen liittyneet talouden sulkutoimet.  

Toisen neljänneksen liikevaihto ja -voitto paranivat vertailukaudesta CoreHW, Oscar Softwaren ja Heatmastersin osalta. Samaan aikaan Granon liikevaihto ja -voitto laskivat selkeästi vertailukaudesta. Maaliskuulta Suomessa käynnistyneet koronapandemian hillitsemiseen liittyneet sulku- ja rajoitustoimet laskivat huomattavasti Granon kysyntää ja liikevaihtoa. Tilanteen johdosta käynnistetyistä uusista säästötoimista huolimatta selkeä liikevaihdon lasku heikensi myös liikevoittoa vertailukaudesta. Carrotin liikevaihto laski toisella neljänneksellä vertailukaudesta 26 % ja liiketappio säilyi vertailukauden tasolla. Maaliskuussa yrityksen toimitusjohtaja vaihtui ja yrityksessä käynnistettiin kehittämisprojekti, jonka tarkoituksena on tervehdyttää yhtiön toiminta ja saattaa yhtiö takaisin kasvupolulle. Koronapandemia on vaikuttanut myös Carrotin liiketoimintaan sulkutoimien ja yleisen epävarmuuden aiheuttaman taloudellisen aktiviteetin laskun myötä.

Koronapandemia vaikutti voimakkaasti myös yrityskauppamarkkinaan. Talouden sulkutoimien vaikutukset yritysten liiketoimintoihin ja näkymiin, epävarmuuden kasvu sekä lainarahan ehtojen heikkeneminen johtivat aktiviteetin selvään laskuun sekä monien markkinoilla olleiden hankkeiden pysähtymiseen. Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta toteutimme kuitenkin huhtikuussa Tilatukku Group osakekannan myynnin toimivalle johdolle. Luopuminen oli Panostajan strategian mukainen ja tuki portfolion aktiivista kehittämistavoitettamme.

Katsauskauden lopussa koronapandemian ja siihen liittyneiden talouden sulkutoimien vaikutukset näyttäisivät sijoituskohteissamme olevan toistaiseksi vakiintuneet ja tarvittavat toimet tilanteeseen vastaamiseksi on yhtiöissä toimeenpantu. Kaiken kaikkiaan sijoituskohteissamme on onnistuttu hyvin reagoimaan tähän poikkeukselliseen tilanteeseen. Seuraamme nyt tarkasti, miten talouden vaiheittaisen avaamisen toimet alkavat heijastua eri toimialojen kysyntätilanteeseen.”


Taloudellinen kehitys 1.11.2019-30.4.2020

M€

 
Q2Q26 kk6 kk12 kk
 2/20-
4/20
2/19-
4/19
11/19-
4/20
11/18-
4/19
11/18-
10/19
Liikevaihto, milj. euroa41,247,283,892,2182,9
Liikevoitto, milj. euroa1,01,90,52,13,8
Tulos ennen veroja, milj. euroa0,41,4-0,61,21,9
Tilikauden tulos, milj. euroa-0,41,1-1,70,42,5
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, €-0,010,00-0,030,000,03
Oma pääoma / osake, €0,880,960,880,960,96
Liiketoiminnan kassavirta, milj. euroa16,12,917,64,210,8


COVID 19 vaikutukset

Koronapandemian vaikutukset Panostajan ja sen sijoituskohteiden liiketoimintaan alkoivat maaliskuun puolivälissä, kun pandemia ja sen leviämisen estämiseksi tehdyt sulkutoimet ja rajoitukset leikkasivat kysyntää ja aiheuttivat yleistä epävarmuutta. Sekä globaalit että Suomen talouskasvua kuvaavat ennusteet ovat laskeneet merkittävästi pandemian puhjettua. Panostaja sijoituskohteineen ryhtyi heti pandemian alkaessa toimiin henkilöstönsä turvaamiseksi erilaisin järjestelyin.Tapaamisrajoitukset ja etätyöt otettiin käyttöön mahdollisuuksien mukaan. Tämän lisäksi yhtiöt ovat vastanneet laskeneeseen kysyntään säästöillä ja lomautuksilla. Yhtiöissä on myös tehty laajasti toimia rahoituksen turvaamiseksi kriisin mahdollista pitkittymistä varten. Tällaisia toimia ovat mm. rahoituksen joustot mukaan lukien lainanlyhennysten siirrot, fiskaaliluontoisten maksujen maksuaikojen täysimääräinen käyttö ja aktiivinen toiminta saamisten kotiuttamiseksi.

Panostaja testaa aineettomat ja aineelliset hyödykkeet arvonalentumisen varalta, kun on viitteitä siitä, että niiden arvo saattaa olla alentunut. Liikearvo ja muut taloudelliselta vaikutusajaltaan rajoittamattomat aineettomat hyödykkeet testataan arvonalentumisen varalta vähintään vuosittain. Arvonalentumistestausta varten liikearvo ja vaikutusajaltaan rajoittamattomat aineettomat hyödykkeet kohdistetaan rahavirtaa tuottaville yksiköille. Rahavirtaa tuottavien yksiköiden kerrytettävissä oleva rahamäärä perustuu käyttöarvolaskelmiin. Näiden laskelmien laatiminen edellyttää arvioiden käyttämistä. Panostaja on tunnistanut riskin arvonalentumiselle tietyissä sijoituskohteissaan ja laatinut arviot näiden tulevista näkymistä. Vallitsevan koronapandemian aikana arvioihin sisältyvä epävarmuus on merkittävä eikä arvonalentumiskirjaukselle ole tällä hetkellä arvion mukaan ollut tarvetta. Asiaa tullaan kuitenkin seuraamaan tarkasti ja arvioimaan uudelleen tilikauden aikana.


Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin
M€ 
Q2Q26 kk6 kk12 kk
 

Liikevaihto
2/20-
4/20
2/19-
4/20
11/19-
4/20
11/18-
4/19
11/18-
10/19
Grano 28,534,557,866,7129,7
Helakeskus2,02,13,84,08,0
Hygga1,01,22,12,44,7
Heatmasters1,10,82,21,64,2
CoreHW2,31,54,72,55,7
Carrot3,44,67,89,920,8
Oscar Software2,92,65,65,110,1
Muut 0,00,00,00,00,0
Eliminoinnit 0,0-0,1-0,1-0,1-0,3
Konserni yhteensä 41,247,283,892,2182,9


Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin
M€ 
Q2Q26 kk6 kk12 kk
 

Liikevoitto
2/20-
4/20
2/19-
4/20
11/19-
4/20
11/18-
4/19
11/18-
10/19
Grano 1,22,50,82,24,1
Helakeskus0,10,10,20,20,5
Hygga-0,10,0-0,1-0,1-0,2
Heatmasters0,10,00,2-0,10,2
CoreHW0,20,20,6-0,10,4
Carrot-0,2-0,2-0,6-0,6-0,4
Oscar Software0,30,10,50,20,2
Muut -0,5-0,7-1,10,3-1,1
Konserni yhteensä 1,01,90,52,13,8

Panostaja-konsernin liiketoiminta raportoidaan katsauskaudella kahdeksassa segmentissä, jotka ovat Grano, Helakeskus, Heatmasters, Hygga, CoreHW, Carrot, Oscar Software sekä Muut (emoyhtiö ja osakkuusyhtiöt).

Katsauskaudelta raportoi kaksi osakkuusyhtiötä, Gugguu Group Oy ja Spectra Yhtiöt Oy. Raportoitavien osakkuusyhtiöiden tulosvaikutus katsauskaudella oli 0,1 milj. euroa (0,1 milj. euroa), joka esitetään omalla rivillään konsernin tuloslaskelmassa.


Näkymät tilikaudelle 2020

Koronapandemian puhkeaminen ja sen hillitsemiseksi tehtävät toimet vaikuttavat markkinoihin, joilla Panostaja Oyj:n sijoituskohteet toimivat. Tällä on olennainen vaikutus Panostajan liikevaihtoon ja tulokseen tilikaudella 2020. Tilanteen taloudellisia vaikutuksia ei pystytä tällä hetkellä kokonaisuudessaan määrittämään, vaan vaikukset riippuvat viruksen leviämisen hillitsemiseksi tehtävien toimenpiteiden kestosta, suuruudesta ja markkinoiden elpymisen nopeudesta. Tämän vuoksi Panostaja perui 27.3.2020 aiemmin annetut näkymät tilikauden 2020 osalta eikä uutta näkymää ole annettu.


Panostaja Oyj

Hallitus


Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Tapio Tommila, 040 527 6311

Panostaja Oyj
Tapio Tommila
toimitusjohtaja


Puolivuosikatsaus sekä muuta sijoittajatietoa on saatavissa osoitteessa www.panostaja.fi/sijoittajille.


Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena omistajana suomalaisia kasvuyrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa konsernin omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita.

Panostajalla on seitsemän enemmistöomistuksessa olevaa sijoituskohdetta. Grano Oy on Suomen monipuolisin sisältöpalvelujen osaaja. Heatmasters Group tarjoaa metallien lämpökäsittelypalveluja Suomessa ja kansainvälisesti sekä valmistaa, kehittää ja markkinoi lämpökäsittelyteknologiaa. Hygga Oy on terveydenhuoltopalveluita sekä terveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmää tarjoava yritys. Suomen Helakeskus Oy on kalustehelojen keskeinen tukkukauppa Suomessa. CoreHW tarjoaa korkean lisäarvon
RF IC -suunnittelupalveluita. Carrot tarjoaa henkilöstövuokraus-, rekrytointi- ja ulkoistuspalveluita. Oscar Software tarjoaa toiminnanohjausjärjestelmiä sekä taloushallinnon palveluita.

Liite


 

Liitteet

Download