Panostaja Oyj:n liiketoimintakatsaus Q3 1.11.2019-31.7.2020

 

Panostaja Oyj           Liiketoimintakatsaus Q3     3.9.2020      klo 10.00


Panostaja Oyj:n liiketoimintakatsaus Q3 1.11.2019-31.7.2020


Kulusäästöt tukivat tulosta haasteellisessa markkinatilanteessa 

1.5.2020-31.7.2020 (3 kk) 

  • Liikevaihto kasvoi kahdessa seitsemästä sijoituskohteesta. Kokonaisuutena konsernin liikevaihto laski 20 % ja oli 34,5 milj. euroa (43,0 milj. euroa).
  • Liikevoitto parani viidessä seitsemästä sijoituskohteesta. Koko konsernin liikevoitto parani vertailukaudesta ollen 1,0 milj. euroa (0,0 milj. euroa).
  • Granon katsauskauden liikevaihto heikkeni 22 % edellisvuoden vertailukaudesta. Liikevoitto oli 0,7 milj. euroa (0,0 milj. euroa). Vertailukauden liikevoittoon sisältyy 0,9 milj. euron käyttöomaisuuden arvonalentuminen. 
  • Tulos/osake (laimentamaton) oli -0,4 senttiä (3,6 senttiä).

            

1.11.2019-31.7.2020 (9 kk) 

  • Liikevaihto kasvoi kolmessa seitsemästä sijoituskohteesta. Kokonaisuutena konsernin liikevaihto heikkeni 13 % ja oli 118,3 milj. euroa (135,2 milj. euroa).
  • Liikevoitto parani viidessä seitsemästä sijoituskohteesta. Koko konsernin liikevoitto laski vertailukaudesta ollen 1,5 milj. euroa (2,1 milj. euroa). Vertailukauden liikevoittoon sisältyy Ecosir Groupin myyntivoitto 1,6 milj. euroa ja 0,9 milj. euron käyttöomaisuuden arvonalentuminen.
  • Granon katsauskauden liikevaihto heikkeni 32 % edellisvuoden vertailukaudesta. Liikevoitto oli 1,5 milj. euroa (2,3 milj. euroa).
  • Tulos/osake (laimentamaton) oli -3,6 senttiä (3,7 senttiä).


Toimitusjohtaja Tapio Tommila:

”Yhdeksän kuukauden katsauskaudella sijoituskohteiden yhteenlaskettu liikevaihto heikkeni 13 % vertailukaudesta. Sijoituskohteiden operatiivinen liikevoitto oli yhdeksän kuukauden jälkeen kuitenkin lähes vertailukauden tasolla pois lukien vertailukauden tulokseen sisältyvä Ecosir Groupin myyntivoitto 1,6 milj. euroa ja 0,9 milj.euron käyttöomaisuuden arvonalentuminen.

Kolmannella neljänneksellä liikevaihtoa vertailukaudesta kasvattivat edelleen CoreHW ja Oscar Software, joiden liiketoimintaan koronapandemia on vaikuttanut vain vähäisesti. Samalla etenkin Granon ja Carrotin liikevaihto laski kolmannella neljänneksellä koronapandemian ja siihen liittyvän epävarmuuden seurauksena. Liikevaihdon laskun ja yleisen epävarmuuden kasvun seurauksena Panostajan sijoituskohteissa suoritettiin edelleen merkittäviä säästötoimia. Tehdyt säästötoimet tukivat sijoituskohteiden liikevoittotasoja ja kokonaisuudessa sijoituskohteiden operatiivinen liikevoitto säilyi kolmannella neljänneksellä vertailukauden tasolla.  

Granon kysynnän lasku kolmannella neljänneksellä kohdistui pääasiassa arkkipainamiseen sekä suurkuvatuotteisiin ja kauden liikevaihto laski 22% vertailukaudesta. Tehtyjen sopeuttamistoimien johdosta kolmannan neljänneksen operatiivinen liikevoitto nousi kuitenkin lähelle vertailukaden tasoa.

Carrotin liikevaihto laski kolmannella neljänneksellä vertailukaudesta  34%  yleisen taloudellisen aktiviteetin laskun myötä. Maaliskuussa käynnistettyä kehittämisprojektia jatketiin aktiivisesti ja yhtiön kulutaso pieneni selvästi. Yhtiössä myös edistettiin toimia kasvun rakentamiseksi laajentamalla toimintaa kahdelle uudelle paikkakunnalle.

Keväällä koronapandemia vaikutti voimakkaasti yrityskauppamarkkinaan, kun talouden sulkutoimien vaikutukset, epävarmuuden kasvu sekä lainarahan ehtojen heikkeneminen johtivat aktiviteetin selvään laskuun sekä monien markkinoilla olleiden hankkeiden pysähtymiseen. Kesän jälkeen yrityskauppamarkkinan aktiviteetti on kuitenkin lisääntynyt. Uusien hankkeiden tarjonta on taas selvästi piristynyt ja jatkamme aktiivista yritysostomahdollisuuksien kartoittamista.”


Covid 19 -vaikutukset

Koronapandemian vaikutukset Panostajan ja sen sijoituskohteiden liiketoimintaan alkoivat maaliskuun puolivälissä, kun pandemia ja sen leviämisen estämiseksi tehdyt sulkutoimet ja rajoitukset leikkasivat kysyntää ja aiheuttivat yleistä epävarmuutta. Sekä globaalit että Suomen talouskasvua kuvaavat ennusteet ovat laskeneet merkittävästi pandemian puhjettua. Panostaja sijoituskohteineen ryhtyi heti pandemian alkaessa toimiin henkilöstönsä turvaamiseksi erilaisin järjestelyin.Tapaamisrajoitukset ja etätyöt otettiin käyttöön mahdollisuuksien mukaan. Nällä malleilla työtä on jatkettu Panostajan yhtiöissä myös toisella vuosipuoliskolla. Tämän lisäksi yhtiöt ovat vastanneet laskeneeseen kysyntään säästöillä ja lomautuksilla. Yhtiöissä on myös tehty laajasti toimia rahoituksen turvaamiseksi kriisin mahdollista pitkittymistä varten. Tällaisia toimia ovat mm. rahoituksen joustot mukaan lukien lainanlyhennysten siirrot, fiskaaliluontoisten maksujen maksuaikojen täysimääräinen käyttö ja aktiivinen toiminta saamisten kotiuttamiseksi.

Panostaja testaa aineettomat ja aineelliset hyödykkeet arvonalentumisen varalta, kun on viitteitä siitä, että niiden arvo saattaa olla alentunut. Liikearvo ja muut taloudelliselta vaikutusajaltaan rajoittamattomat aineettomat hyödykkeet testataan arvonalentumisen varalta vähintään vuosittain. Arvonalentumistestausta varten liikearvo ja vaikutusajaltaan rajoittamattomat aineettomat hyödykkeet kohdistetaan rahavirtaa tuottaville yksiköille. Rahavirtaa tuottavien yksiköiden kerrytettävissä oleva rahamäärä perustuu käyttöarvolaskelmiin. Näiden laskelmien laatiminen edellyttää arvioiden käyttämistä. Panostaja on tunnistanut riskin arvonalentumiselle tietyissä sijoituskohteissaan ja laatinut arviot näiden tulevista näkymistä. Panostan sijoituskohteen Carrotin liikevaihdon ja liikevoiton kehitys on ollut ennakoitua heikompaa, jonka vuoksi osana liikearvon arvonalentumistestausta Panostaja on käynyt läpi Carrotin näkymiä sekä toimintaan ja liiketoimintaympäristöön liittyviä oletuksia. Carrotin arvonalentumistestien perusteella Carrotin konserniliikearvoa kirjataan alas 3,3 milj. eurolla. Carrotin jäljelle jäävän liikearvon määrä on 4,6 milj. euroa. Muiden Panostajan sijoiskohteiden osalta vallitsevan koronapandemian aikana arvioihin sisältyvä epävarmuus on merkittävä eikä arvonalentumiskirjaukselle ole tällä hetkellä arvion mukaan ollut tarvetta. Asiaa tullaan kuitenkin seuraamaan tarkasti ja arvioimaan uudelleen tilikauden aikana.


Avainluvut
M€ 
Q3Q39 kk9 kk12 kk
 5/20-
7/20
5/19-
7/19
11/19-
7/20
11/18-
7/19
11/18-
10/19
Liikevaihto, milj. euroa34,543,0118,3135,2182,9
Liikevoitto, milj. euroa1,00,01,52,13,8
Tulos ennen veroja, milj. euroa0,3-0,5-0,30,71,9
Tilikauden tulos, milj. euroa-0,21,7-1,92,12,5
Jakautuminen:     
     Emoyhtiön osakkeenomistajille-0,21,9-1,91,91,6
     Määräysvallattomille0,0-0,20,00,20,9
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, €0,000,36-0,040,040,03
Korolliset nettovelat65,854,665,854,653,7
Nettovelkaantumisaste %90,268,490,268,467,5
Omavaraisuusaste %34,042,634,042,641,3
Oma pääoma / osake, €0,871,000,871,000,96


Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin
M€ 
Q3Q39 kk9 kk12 kk
 

Liikevaihto
5/20-
7/20
5/19-
7/19
11/19-
7/20
11/18-
7/19
11/18-
10/19
Grano 23,129,680,996,4129,7
Helakeskus1,82,05,65,98,0
Hygga1,01,23,13,64,7
Heatmasters1,01,03,12,64,2
CoreHW1,51,26,23,85,7
Carrot3,65,611,415,520,8
Oscar Software2,62,58,27,610,1
Muut 0,00,00,00,00,0
Eliminoinnit 0,0-0,1-0,2-0,2-0,3
Konserni yhteensä 34,543,0118,3135,2182,9


Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin
M€ 
Q3Q39 kk9 kk12 kk
 

Liikevoitto
5/20-
7/20
5/19-
7/19
11/19-
7/20
11/18-
7/19
11/18-
10/19
Grano 0,70,01,52,34,1
Helakeskus0,20,10,40,30,5
Hygga0,10,00,0-0,1-0,2
Heatmasters0,10,00,3-0,10,2
CoreHW-0,20,10,40,10,4
Carrot0,00,1-0,5-0,5-0,4
Oscar Software0,50,11,00,30,2
Muut -0,4-0,5-1,5-0,3-1,1
Konserni yhteensä 1,00,01,52,13,8

         
Näkymät tilikaudelle 2020

Koronapandemian puhkeaminen ja sen hillitsemiseksi tehtävät toimet vaikuttavat markkinoihin, joilla Panostaja Oyj:n sijoituskohteet toimivat. Tällä on olennainen vaikutus Panostajan liikevaihtoon ja tulokseen tilikaudella 2020. Tilanteen taloudellisia vaikutuksia ei pystytä tällä hetkellä kokonaisuudessaan määrittämään, vaan vaikukset riippuvat viruksen leviämisen hillitsemiseksi tehtävien toimenpiteiden kestosta, suuruudesta ja markkinoiden elpymisen nopeudesta. Tämän vuoksi Panostaja perui 27.3.2020 aiemmin annetut näkymät tilikauden 2020 osalta eikä uutta näkymää ole annettu.

Panostaja Oyj

Hallitus


Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Tapio Tommila, 040 527 6311

Panostaja Oyj

Tapio Tommila
toimitusjohtajaTämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuotisraportointia ja julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot. Tässä liiketoimintakatsauksessa esitettävät taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia.


Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena omistajana suomalaisia kasvuyrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa konsernin omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita.

Panostajalla on seitsemän enemmistöomistuksessa olevaa sijoituskohdetta. Grano Oy on Suomen monipuolisin sisältöpalvelujen osaaja. Heatmasters Group tarjoaa metallien lämpökäsittelypalveluja Suomessa ja kansainvälisesti sekä valmistaa, kehittää ja markkinoi lämpökäsittelyteknologiaa. Hygga Oy on terveydenhuoltopalveluita sekä terveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmää tarjoava yritys. Suomen Helakeskus Oy on kalustehelojen keskeinen tukkukauppa Suomessa. CoreHW tarjoaa korkean lisäarvon RF IC -suunnittelupalveluita. Carrot tarjoaa henkilöstövuokraus-, rekrytointi- ja ulkoistuspalveluita. Oscar Software tarjoaa toiminnanohjausjärjestelmiä sekä taloushallinnon palveluita.

Liite


 

Liitteet

Download