Panostaja Oyj:n liiketoimintakatsaus Q3 1.11.2018-31.7.2019

 

Panostaja Oyj           Liiketoimintakatsaus Q3        5.9.2019      klo 10.00


Kesän liikevaihtokehitys odotuksiamme heikompi - toimet sijoituskohteissa etenevät

1.5.2019-31.7.2019 (3 kk) 

  • Panostaja myi KL-Varaosat Oy:n Kaha Ab:lle. Kaupasta kirjattiin 2,7 milj.euron myyntivoitto ennen veroja.
  • Granon katsauskauden liikevaihto laski edellisen vuoden tasolta ja liikevoitto oli 0,0 milj. euroa (1,8 milj.euroa). Granon katsauskaudelle sisältyy 0,9 milj. euron arvonalentumiskirjaus ja vertailukauden tulokseen sisältyy 0,4 milj. euroa käyttöomaisuuden myyntivoittoja.
  • Liikevaihto kasvoi kolmessa kahdeksasta sijoituskohteesta. Kokonaisuutena konsernin liikevaihto laski 7,3 % ja oli 45,0 milj. euroa (48,5 milj. euroa).
  • Liikevoitto parani kolmessa kahdeksasta sijoituskohteesta ja koko konsernin liikevoitto heikkeni selvästi vertailukaudesta ollen 0,0 milj. euroa (1,0 milj. euroa).
  • Tulos/osake (laimentamaton) oli 3,6 senttiä (-0,0 senttiä).

1.11.2018-31.7.2019 (9 kk) 

  • Liikevaihto kasvoi kolmessa kahdeksasta sijoituskohteessa. Kokonaisuutena konsernin liikevaihto kasvoi 6 % ja oli 140,5 milj. euroa (132,5 milj. euroa).
  • Liikevoitto parani kolmessa kahdeksasta sijoituskohteessa, mutta koko konsernin liikevoitto heikkeni 4,2 milj. eurosta 2,1 milj. euroon.
  • Tulos/osake (laimentamaton) oli 3,7 senttiä (51,3 senttiä). 


Toimitusjohtaja Tapio Tommila:

”Katsauskauden alussa teimme sopimuksen KL-Parts Oy:n osakekannan enemmistön myynnistä Oy Kaha Ab:lle. Panostaja luopui kaupassa koko 75 prosentin omistusosuudestaan KL-Parts Oy:ssä ja kirjasi kaupasta 2,7 miljoonan euron myyntivoiton ennen veroja. Toteutettu järjestely oli hyvä päätös pitkäjänteiselle kehitystyöllemme ja se vahvisti merkittävästi kassavarojamme.  

Katsauskaudella sijoituskohteiden yhteenlaskettu liikevaihto laski 7,3 prosenttia ja liikevoitto laski vertailukaudesta ollen 0,0 milj.euroa (1,0 milj. euroa). Merkittävä katsauskauden liikevoittoa laskenut tekijä oli Granon toiminnanohjausjärjestelmien uudelleenjärjestelyihin liittyvä 0,9 mij. euron arvonalennuskirjaus. Kokonaisuutena arvioituna tilikauden kolmannen neljänneksen liikevaihto- ja kannattavuuskehitys jäivät odotuksiamme heikommiksi.  

Granossa liikevaihto ja liikevoitto jäivät katsauskaudella odotettua alemmalle tasolle. Pääsyynä kehitykselle oli hyvin alkaneen kevään jälkeen erityisesti heikko kesäkuu, jolloin volyymit laskivat kaikilla tuotealueilla. Kilpailukyvyn varmistamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi Grano on katsauskaudella uudistanut toimintamalliaan ja organisaatiorakennettaan. Katsauskauden jälkeen yhtiössä on käynnistetty yhteistoimintaneuvottelut, jotka voivat johtaa enintään 140 henkilön lomauttamiseen, osa-aikaistamiseen tai irtisanomiseen. 

Alkutilikauden heikosta liikevaihdon kehityksestä kärsineiden Carrotin ja Selogin liikevaihdot jäivät vielä katsauskaudella tavoiteltua alhaisemmiksi, mutta katsauskaudella Carrotin liikevoitto palautui kuitenkin positiiviseksi. Näissä yhtiöissä johto on vienyt eteenpäin toimia liikevaihdon kasvattamiseksi ja jatkamme edelleen toimenpiteiden vaikuttavuuden seuraamista käänteen varmistamiseksi. Merkittävimmän tulosparannuksen katsauskaudella teki CoreHW, jossa kysyntä asiakasprojekteille on säilynyt hyvänä. 

Yrityskauppamarkkinan aktiivisuus on edelleen jatkunut katsauskaudella hyvällä tasolla ja uusien kohteiden tarjonta on ollut hyvää. Markkinat tarjoavat mahdollisuuksia sekä uusille hankinnoille että irtaantumisille.” 


AVAINLUVUT
M€ 
Q3Q39 kk9 kk12 kk
 5/19-
7/19
5/18-
7/18
11/18-
7/19
11/17-
7/18
11/17-
10/18
Liikevaihto, milj. euroa45,048,5140,5132,5185,2
Liikevoitto, milj. euroa0,01,02,14,24,1
Tulos ennen veroja, milj. euroa-0,50,40,72,71,5
Tilikauden tulos, milj. euroa1,70,52,128,727,1
Jakautuminen:     
  Emoyhtiön osakkeenomistajille1,90,01,926,724,1
  Määräysvallattomille-0,20,50,22,03,0
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, €0,040,000,040,510,46
Korolliset nettovelat54,659,454,659,458,1
Nettovelkaantumisaste %68,469,368,469,369,0
Omavaraisuusaste %42,641,142,641,140,4
Oma pääoma / osake, €1,001,061,001,061,02


Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin
M€ 
Q3Q39 kk9 kk12 kk
 

Liikevaihto
5/19-
7/19
5/18-
7/18
11/18-
7/19
11/17-
7/18
11/17-
10/18
Grano 29,632,196,4100,9136,6
Selog2,02,55,46,89,4
Helakeskus2,01,95,96,08,2
Hygga1,21,33,64,05,4
Heatmasters1,01,32,63,54,8
CoreHW1,20,73,82,53,7
Carrot5,66,715,56,713,0
Oscar Software2,52,17,62,14,4
Muut 0,00,00,00,00,0
Eliminoinnit -0,1-0,1-0,2-0,1-0,2
Konserni yhteensä 45,048,5140,5132,5185,2


Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin
M€ 
Q3Q39 kk9 kk12 kk
 

Liikevoitto
5/19-
7/19
5/18-
7/18
11/18-
7/19
11/17-
7/18
11/17-
10/18
Grano 0,01,82,35,88,4
Selog0,00,20,00,40,8
Helakeskus0,10,10,30,2-2,7
Hygga0,00,1-0,1-0,1-0,2
Heatmasters0,00,2-0,10,10,2
CoreHW0,1-0,10,1-0,6-0,6
Carrot0,1-0,2-0,5-0,2-0,1
Oscar Software0,10,00,30,00,1
Muut -0,5-1,0-0,3-1,3-1,8
Konserni yhteensä 0,01,02,14,24,1


Panostaja-konsernin liiketoiminta raportoidaan katsauskaudella yhdeksässä segmentissä, jotka ovat Grano, Selog, Helakeskus, Heatmasters, Hygga, CoreHW, Carrot, Oscar Software sekä Muut (emoyhtiö ja osakkuusyhtiöt).

Muut-segmentissä raportoi emoyhtiön lisäksi katsauskaudelta kaksi osakkuusyhtiötä Gugguu Group Oy ja Spectra Yhtiöt Oy. Raportoitavien osakkuusyhtiöiden liiketoiminta on kehittynyt positiivisesti ja osakkuusyhtiöiden tulosvaikutus katsauskaudella oli 0,1 milj. euroa (vertailukaudella 0,3 milj. euroa sisältäen Ecosir Groupin tulosvaikutuksen), joka esitetään omalla rivillään konsernin tuloslaskelmassa liikevoiton alapuolella.


Näkymät tilikaudelle 2019

Yrityskauppamarkkinan aktiivisuus on jatkunut katsauskaudella hyvällä tasolla ja uusia kohteita on ollut hyvin tarjolla. Omistusjärjestelyjen ja kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen tarve pk-yrityksissä säilyy ja oman aktiivisen toiminnan täydentäessä ulkoapäin tulevaa ostokohteiden tarjontaa markkinoilla on riittävästi yritysostomahdollisuuksia. Panostajan strategiaa on tarkoitus toteuttaa hallituilla yritysostoilla nykyisiin sijoituskohteisiin, mutta myös uusia mahdollisia sijoituskohteita kartoitetaan aktiivisesti. Myös irtaantumisten mahdollisuuksia arvioidaan osana sijoituskohteiden omistajastrategioita.

Eri sijoituskohteiden kysyntätilanteen arvioidaan kehittyvän lyhyellä aikavälillä seuraavasti

  • CoreHW:n, Oscar Softwaren, Carrotin ja Heatmastersin kysyntätilanne säilyy hyvänä.
  • Granon ja Hyggan kysyntätilanne säilyy tyydyttävänä. Selogin ja Helakeskuksen kysyntätilanne laskee tyydyttäväksi (aiemmin hyvä). 


Panostaja Oyj

Hallitus


Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Tapio Tommila, 040 527 6311

Panostaja Oyj
Tapio Tommila
toimitusjohtaja


Tämä ei ole IAS 34 –standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuotisraportointia ja julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot. Tässä liiketoimintakatsauksessa esitettävät taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia. 


Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena omistajana suomalaisia kasvuyrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita. www.panostaja.fi 

Liite

 

Liitteet

Download