Panostaja Oyj:n liiketoimintakatsaus Q1 1.11.2020-31.1.2021

 

Panostaja Oyj               Liiketoimintakatsaus Q1     16.3.2021      klo 10.00


Korona vaikeutti edelleen liiketoimintaa, mutta yrityskauppamarkkinalla positiivinen vire

1.11.2020-31.1.2021 (3 kk) 

  • Liikevaihto laski kuudessa seitsemästä sijoituskohteesta. Kokonaisuutena konsernin liikevaihto heikkeni 10 % ja oli 38,5 milj. euroa (42,6 milj. euroa).
  • Liikevoitto parani neljässä seitsemästä sijoituskohteesta. Koko konsernin liikevoitto laski vertailukaudesta ollen -1,3 milj. euroa (-0,6 milj. euroa).
  • Granon katsauskauden liikevaihto heikkeni 6 % edellisvuoden vertailukaudesta. Liikevoitto vahvistui ollen -0,1 milj. euroa (-0,4 milj. euroa).
  • Tulos/osake (laimentamaton) oli -3,4 senttiä (-1,9 senttiä).
  • Katsauskauden jälkeen allekirjoitettiin sopimus Suomen Helakeskus Oy:n koko osakekannan myynnistä.

Toimitusjohtaja Tapio Tommila:  

”Kolmen kuukauden katsauskaudella sijoituskohteiden yhteenlaskettu liikevaihto heikkeni 10 prosenttia vertailukaudesta ja myös liikevoitto laski vertailukaudesta. Keväällä 2020 Suomessa levinnyt korona-pandemia ei vaikuttanut vielä vertailukauden lukuihin, mutta katsauskaudella vaikutukset näkyivät edelleen selvästi. Merkittävimmin katsauskauden liikevaihto laski Granossa, Carrotissa ja myös CoreHW:ssa. Liikevaihto puolestaan kasvoi merkittävästi Hyggassa, jossa ostopalvelun käynnistys kasvatti klinikkaliiketoiminnan volyymejä.  

Granon liikevaihdon laskun taustalla on katsauskauden viimeisen kuukauden aikana etenkin perinteisen painoliiketoiminnan laskenut kysyntä. Yhtiön tulosta kuitenkin tukivat toteutetut säästö- ja sopeutustoimet ja liikevaihdon laskusta huolimatta yhtiön liikevoitto parani hieman vertailukaudesta. Carrotin liikevaihdon kehitys oli katsauskaudella erittäin heikko ja liikevaihto jäi 50 % alle vertailukauden tason. Voimakkaan kulujen sopeuttamisen ja tehtyjen tehostamistoimien johdosta yhtiön kannattavuus parani vertailukaudesta. Yhtiön liiketulos jäi kuitenkin edelleen tappiolle ja toimet yhtiön liiketoiminnan käänteen tekemiseksi jatkuvat. CoreHW:n liikevaihdon laskun taustalla olivat hidastunut uusasiakashankinta sekä asiakkaiden päätösten viivästyminen ja niitä seuranneet viivästykset projektien aloituksessa. Viime tilikauden vahvan kasvun myötä yhtiön henkilöstömäärä on kasvanut vertailukaudesta, mikä painaa yhitön kannattavuutta toteutuneiden asiakasprojektien määrän jäädessä tavoiteltua alhaisemmaksi. Vapaita resursseja on kuitenkin hyödynnetty oman tuotteen kehityksen kiihdyttämiseksi.

Hyggan liikevaihto kasvoi katsauskaudella selvästi 1.11.2020 käynnistyneen Helsingin kaupungin ostopalveluliiketoiminnan myötä. Käynnistämiseen liittyneet kulut ja uusien toimintamallien käyttöönotto kuitenkin painoivat katsauskauden tulosta, joka laski -0,3 milj. euroa tappiolliseksi. Ostopalvelutoiminnan käynnistämisestä aiheutuneiden kulujen arvioidaan olevan pääosin takanapäin. 

Yrityskauppamarkkinan aktiivisuus on jatkunut katsauskaudella hyvällä tasolla ja uusien kohteiden tarjonta on ollut vilkasta. Markkinat tarjoavat edelleen mahdollisuuksia sekä valikoiduille uusille hankinnoille että irtaantumisille. Katsauskauden jälkeen 18.2.2021 Panostaja ilmoitti, että se on allekirjoittanut sopimuksen koko Suomen Helakeskus Oy:n osakekannan myynnistä HTF Group Oy:lle. Panostaja on ollut Suomen Helakeskuksen omistajana pitkään ja nyt toteutettu irtaantuminen tukee portfoliomme aktiivista kehittämistavoitetta.

Koronapandemia ja siihen liittyvät vaikutukset Suomessa ovat jälleen vaikeutuneet katsauskauden aikana ja tilikauden toisen neljänneksen odotetaan jatkuvan pandemian vuoksi vielä haasteellisena. Tämä voi aiheuttaa merkittäviä vaikutuksia Panostajan sijoituskohteisiin.”

Avainluvut
M€ 
Q1Q112 kk
 11/20-
1/21
11/19-
1/20
11/19-
10/20
Liikevaihto, milj. euroa38,542,6159,0
Liikevoitto, milj. euroa-1,3-0,60,8
Tulos ennen veroja, milj. euroa-2,0-1,0-1,8
Tilikauden tulos, milj. euroa-2,5-1,4-3,4
Jakautuminen:   
     Emoyhtiön osakkeenomistajille-1,8-1,0-4,4
     Määräysvallattomille-0,7-0,40,9
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, €-0,03-0,02-0,08
Korolliset nettovelat66,281,064,0
Nettovelkaantumisaste %97,0104,390,1
Omavaraisuusaste %34,336,533,6
Oma pääoma / osake, €0,780,950,82


Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin
M€ 
Q1Q112 kk
 

Liikevaihto
11/20-
1/21
11/19-
1/20
11/19-
10/20
Grano 27,329,2109,9
Helakeskus1,81,87,6
Hygga1,91,14,1
Heatmasters1,01,14,0
CoreHW1,62,48,1
Carrot2,14,314,5
Oscar Software2,82,811,0
Muut 0,00,00,0
Eliminoinnit 0,0-0,1-0,2
Konserni yhteensä 38,542,6159,0


Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin
M€ 
Q1Q112 kk
 

Liikevoitto
11/20-
1/21
11/19-
1/20
11/19-
10/20
Grano -0,1-0,44,8
Helakeskus0,00,00,5
Hygga-0,30,0-0,3
Heatmasters0,00,10,3
CoreHW-0,40,50,5
Carrot-0,2-0,4-4,0
Oscar Software0,20,21,1
Muut -0,6-0,6-2,0
Konserni yhteensä -1,3-0,60,8

Panostaja-konsernin liiketoiminta raportoidaan katsauskaudella kahdeksassa segmentissä, jotka ovat Grano, Helakeskus, Heatmasters, Hygga, CoreHW, Carrot, Oscar Software sekä Muut (emoyhtiö ja osakkuusyhtiöt).

Katsauskaudelta raportoi kaksi osakkuusyhtiötä, Gugguu Group Oy ja Spectra Yhtiöt Oy. Raportoitavien osakkuusyhtiöiden tulosvaikutus katsauskaudella oli 0,1 milj. euroa (0,1 milj. euroa), joka esitetään omalla rivillään konsernin tuloslaskelmassa.

Näkymät tilikaudelle 2021

Yrityskauppamarkkinalla on edelleen tarjolla paljon uusia kohteita ja markkina on siten aktiivinen. Omistusjärjestelyjen ja kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen tarve pk-yrityksissä säilyy, mutta markkinoiden suuri likviditeetin määrä ja myyjien kohonneet hintaodotukset tekevät kuitenkin toimintaympäristöstä haastavamman yritysostojen toteuttamiselle. Jatkamme edelleen strategiamme mukaisesti uusien mahdollisten sijoituskohteiden kartoittamista ja myös irtaantumisten mahdollisuuksia arvioidaan osana sijoituskohteiden omistajastrategioita. 

Eri sijoituskohteiden kysyntätilanteen arvioidaan kehittyvän lyhyellä aikavälillä seuraavasti:

  • CoreHW:n ja Oscar Softwaren kysyntätilanne säilyy hyvänä.
  • Hyggan ja Heatmastersin kysyntätilanne säilyy tyydyttävä.
  • Carrotin kysyntätilanne säilyy heikkona ja Granon lyhyen aikavälin kysyntätilanne on muuttunut heikoksi.

    Granolla perinteisen arkkipainamisen kysyntätilanne on heikko, johtuen koronan käynnissä olevasta kolmannesta aallosta sekä tähän liittyvistä rajoituksista. Tästä syystä Granon Q2:n näkymä sisältää merkittävästi epävarmuutta.
             
             

Yllä esitetty kysyntätilanne sisältää epävarmuutta mahdollisen COVID-19 pandemian vaikeutumisen osalta. Tämä voi vaikuttaa etenkin Granon, Carrotin ja Hyggan tulevaan kehitykseen ja siten muuttaa merkittävästi ja nopeasti yllä esitettyä arviota.

             
Panostaja Oyj

Hallitus

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Tapio Tommila, 040 527 6311

Panostaja Oyj
Tapio Tommila
toimitusjohtaja


Kaikki tässä liiketoimintakatsaustiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat Panostajan ja sijoituskohteiden johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden tilasta ja kehittymisestä. Toteutuvat tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset.

Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuotisraportointia ja julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot. Tässä liiketoimintakatsauksessa esitettävät taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia.        


Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena omistajana suomalaisia kasvuyrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa konsernin omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita.

Panostajalla on kuusi enemmistöomistuksessa olevaa sijoituskohdetta. Grano Oy on Suomen monipuolisin sisältöpalvelujen osaaja. Heatmasters Group tarjoaa metallien lämpökäsittelypalveluja Suomessa ja kansainvälisesti sekä valmistaa, kehittää ja markkinoi lämpökäsittelyteknologiaa. Hygga Oy on terveydenhuoltopalveluita sekä terveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmää tarjoava yritys. CoreHW tarjoaa korkean lisäarvon RF IC -suunnittelupalveluita. Carrot tarjoaa henkilöstövuokraus-, rekrytointi- ja ulkoistuspalveluita. Oscar Software tarjoaa toiminnanohjausjärjestelmiä sekä taloushallinnon palveluita.

Liite


 

Liitteet

Download