Panostaja Oyj:n liiketoimintakatsaus Q1 1.11.2019-31.1.2020

 

Panostaja Oyj            Liiketoimintakatsaus Q1 11.3.2020          klo 10.00


Sijoituskohteiden kehitys kahtiajakoista

1.11.2019–31.1.2020 (3 kk) 

  • Liikevaihto kasvoi neljässä kahdeksasta sijoituskohteesta. Kokonaisuutena konsernin liikevaihto heikkeni 4 % ja oli 45,0 milj. euroa (46,7 milj. euroa).
  • Liikevoitto parani viidessä kahdeksasta sijoituskohteesta. Koko konsernin liikevoitto laski vertailukaudesta ollen -0,5 milj. euroa (0,2 milj. euroa).  Vertailukauden liikevoittoon sisältyy Ecosir Groupin myyntivoitto 1,6 milj. euroa.
  • Granon katsauskauden liikevaihto heikkeni 10 % edellisvuoden vertailukaudesta. Liikevoitto oli -0,4 milj. euroa (-0,3 milj. euroa).
  • Tulos/osake (laimentamaton) oli -1,9 senttiä (-0,1 senttiä).             


Toimitusjohtaja Tapio Tommila: 
 

”Tilikauden ensimmäisen neljänneksen sijoituskohteiden liikevaihto- ja kannattavuuskehitys oli kahtiajakoista. CoreHW:n, Heatmastersin ja Tilatukun liikevaihdon kehitys oli hyvää, mutta toisaalta Granossa ja Carrotissa liikevaihdon kehitys oli katsauskaudella odotuksiamme selvästi heikompaa. Kokonaisuutena sijoituskohteiden yhteenlaskettu liikevaihto laski katsauskaudella 4 prosenttia vertailukaudesta.

Panostajan katsauskauden liiketappio oli -0,5 milj. euroa laskien 0,7 milj. euroa vertailukaudesta. Vertailukauden tulokseen sisältyy 1,8 milj. euroa myyntivoittoja. Granon heikko liikevaihtokehitys näkyi myös liikevoitossa, mikä laski tehdyistä tehostamistoimista huolimatta -0,4 milj. euroon vertailukauden -0,3 milj. euron tasolta. Carrotin liikevoitto säilyi vertailukauden tasolla. CoreHW:lla katsauskauden vahva liikevaihto näkyi myös merkittävänä parannuksena liikevoitossa, mikä kasvoi 0,5 milj. euroon vertailukauden -0,3 milj. euron tasolta.

Katsauskaudella Granon viime tilikaudella toteutettujen yhteistoimintaneuvottelujen toimenpiteet ovat edenneet suunnitellusti ja ne ovat tukeneet osaltaan liiketuloksen kehitystä. Tilikauden 2019 lopussa Selog Group ja Tilatukku yhdistyivät ja katsauskaudella yhtiö on toiminut Tilatukku nimellä. Yhdistyminen on odotusten mukaisesti tukenut yhtiön liikevaihdon kehitystä. Carrotin liiketoiminnassa talvi on kausiluontoisesti hiljainen, mutta silti katsauskauden liikevaihdon taso alitti odotuksemme.
  
Katsauskaudella Panostaja jakoi osinkoa 0,05 euroa osakkeelta.

Yrityskauppamarkkinan aktiivisuus on tilikauden alussa jatkunut hyvällä tasolla ja uusien kohteiden tarjonta on ollut hyvää. Katsauskauden jälkeen koronaviruksen myötä kasvanut epävarmuus talouden kehityksestä voi vaikuttaa yrityskauppamarkkinan sentimenttiin sekä myös nykyisten sijoituskohteidemme näkymiin.” 


Avainluvut 
M€ 
Q1Q112 kk
 11/19-
1/20
11/18-
1/19
11/18-
10/19
Liikevaihto, milj. euroa45,046,7190,2
Liikevoitto, milj. euroa-0,50,23,6
Tulos ennen veroja, milj. euroa-1,0-0,21,7
Tilikauden tulos, milj. euroa-1,4-0,72,5
Jakautuminen:   
  Emoyhtiön osakkeenomistajille-1,0-0,11,6
  Määräysvallattomille-0,4-0,70,9
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, €-0,020,000,03
Korolliset nettovelat81,057,553,7
Nettovelkaantumisaste %104,372,267,5
Omavaraisuusaste %36,539,841,3
Oma pääoma / osake, €0,940,960,96


Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin
M€ 
Q1Q112 kk
 

Liikevaihto
11/19-
1/20
11/18-
1/19
11/18-
10/19
Grano 29,232,3129,7
Tilatukku2,41,87,3
Helakeskus1,81,98,0
Hygga1,11,24,7
Heatmasters1,10,84,2
CoreHW2,41,05,7
Carrot4,35,320,8
Oscar Software2,82,610,1
Muut 0,00,00,0
Eliminoinnit -0,1-0,1-0,3
Konserni yhteensä 45,046,7190,2


Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin
M€ 
Q1Q112 kk
 

Liikevoitto
11/19-
1/20
11/18-
1/19
11/18-
10/19
Grano -0,4-0,34,1
Tilatukku0,10,0-0,2
Helakeskus0,00,10,5
Hygga0,0-0,1-0,2
Heatmasters0,1-0,10,2
CoreHW0,5-0,30,4
Carrot-0,4-0,4-0,4
Oscar Software0,20,20,2
Muut -0,61,0-1,1
Konserni yhteensä -0,50,23,6

Panostaja-konsernin liiketoiminta raportoidaan katsauskaudella yhdeksässä segmentissä, jotka ovat Grano, Tilatukku, Helakeskus, Heatmasters, Hygga, CoreHW, Carrot, Oscar Software sekä Muut (emoyhtiö ja osakkuusyhtiöt).

Katsauskaudelta raportoi kaksi osakkuusyhtiötä, Gugguu Group Oy ja Spectra Yhtiöt Oy. Raportoitavien osakkuusyhtiöiden tulosvaikutus katsauskaudella oli 0,1 milj. euroa (0,0 milj. euroa), joka esitetään omalla rivillään konsernin tuloslaskelmassa.


Näkymät tilikaudelle 2020

Yrityskauppamarkkinalla on edelleen tarjolla paljon uusia kohteita ja markkina on siten aktiivinen. Omistusjärjestelyjen ja kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen tarve pk-yrityksissä säilyy, mutta markkinoiden suuri likviditeetin määrä ja myyjien kohonneet hintaodotukset tekevät kuitenkin toimintaympäristöstä haastavamman yritysostojen toteuttamiselle. Jatkamme edelleen strategiamme mukaisesti uusien mahdollisten sijoituskohteiden kartoittamista ja myös irtaantumisten mahdollisuuksia arvioidaan osana sijoituskohteiden omistajastrategioita. Katsauskauden jälkeen Korona-viruksen aiheuttama talouden epävarmuus tulee vaikuttamaan Suomen talouteen vuonna 2020 ja sitä kautta myös yrityskauppamarkkinaan sekä yleiseen taloudelliseen kehitykseen. 

Eri sijoituskohteiden kysyntätilanteen arvioidaan kehittyvän lyhyellä aikavälillä seuraavasti:

  • CoreHW:n, Oscar Softwaren, Carrotin ja Heatmastersin kysyntätilanne säilyy hyvänä.
  • Granon, Hyggan, Tilatukun ja Helakeskuksen kysyntätilanne säilyy tyydyttävänä.

             

Panostaja Oyj

Hallitus

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Tapio Tommila, 040 527 6311


Panostaja Oyj

Tapio Tommila
toimitusjohtaja


Kaikki tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat Panostajan ja sijoituskohteiden johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden tilasta ja kehittymisestä. Toteutuvat tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset.

Tämä ei ole IAS 34 –standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuotisraportointia ja julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot. Tässä liiketoimintakatsauksessa esitettävät taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia.        


Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena omistajana suomalaisia kasvuyrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa konsernin omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita.

Panostajalla on kahdeksan enemmistöomistuksessa olevaa sijoituskohdetta. Grano Oy on Suomen monipuolisin sisältöpalvelujen osaaja. Heatmasters Group tarjoaa metallien lämpökäsittelypalveluja Suomessa ja kansainvälisesti sekä valmistaa, kehittää ja markkinoi lämpökäsittelyteknologiaa. Hygga Oy on terveydenhuoltopalveluita sekä terveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmää tarjoava yritys. Suomen Helakeskus Oy on kalustehelojen keskeinen tukkukauppa Suomessa. Tilatukku (ent. Selog Oy) on sisäkattomateriaalien erikoisliike ja tukkukauppa. CoreHW tarjoaa korkean lisäarvon RF IC -suunnittelupalveluita. Carrot tarjoaa henkilöstövuokraus-, rekrytointi- ja ulkoistuspalveluita. Oscar Software tarjoaa toiminnanohjausjärjestelmiä sekä taloushallinnon palveluita.

Liite

 

Liitteet

Download