Panostaja Oyj:n liiketoimintakatsaus Q1 1.11.2018-31.1.2019

 

Panostaja Oyj          Liiketoimintakatsaus Q1        7.3.2019 klo 10.00


1.11.2018-31.1.2019 (3 kk) 

  • Panostaja hankki merkittävän vähemmistöomistuksen Gugguu Oy:stä ja myi vähemmistöomistuksensa Ecosir Group Oy:stä
  • Granon katsauskauden liikevaihto heikkeni vertailukaudesta 5 %. Liikevoitto heikkeni vertailukauden 1,1 milj. eurosta -0,3 milj. euroon.
  • Liikevaihto kasvoi kolmessa yhdeksästä sijoituskohteesta. Kokonaisuutena konsernin liikevaihto kasvoi 12 % ja oli 50,3 milj. euroa (44,9 milj. euroa).
  • Liikevoitto parani kolmessa yhdeksästä sijoituskohteesta. Konsernin liikevoitto heikkeni vertailukaudesta ollen 0,3 milj. euroa (1,7 milj. euroa). Katsauskauden liikevoittoon sisältyy Ecosir Groupin myyntivoitto 1,6 milj. euroa. Vertailukauden liikevoittoa parantaa 1,3 milj. euron tuotto arvonlisäveron vähennysoikeuteen liittyen.
  • Tulos/osake (laimentamaton) oli -0,1 senttiä (50,9 senttiä).


Toimitusjohtaja Tapio Tommila: Aktiivinen alkuvuosi vähemmistökaupoissa

”Heti tilikauden alussa hankimme merkittävän vähemmistöomistuksen korkealaatuisia ja ekologisia lastenvaatteita valmistavasta Gugguu Oy:stä. Yhteinen taipaleemme Gugguun kanssa on lähtenyt hyvin liikkeelle ja yhtiön hallitusta on vahvistettu brändi- ja kansainvälistymisosaamisella. Pian Gugguun hankinnan jälkeen teimme toisen vähemmistöomistuksen yrityskaupan, kun myimme omistuksemme Ecosir Groupista kansainväliselle omistajaryhmälle, joka tulee tukemaan yhtiön kansainvälistymisen seuraavaa vaihetta. Kirjasimme myynnistä 1,6 miljoonan euron myyntivoiton ennen veroja.

Tilikauden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto- ja kannattavuuskehitys olivat selvästi odotuksiamme heikompaa. Sijoituskohteiden yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi edelleen viime tilikaudella hankittujen sijoituskohteiden vaikutuksesta 12 prosenttia, mutta vanhojen sijoituskohteiden osalta liikevaihto kuitenkin kasvoi vain KL-Varaosissa. Merkittävää muutosta sijoituskohteiden lyhyen aikavälin markkinanäkymissä ei kuitenkaan ole tapahtunut, vaikka joitain merkkejä kysyntätilanteen asteittaisesta heikkenemisestä onkin havaittavissa.

Granon liikevaihto jäi katsauskaudella selvästi odotuksiamme alhaisemmaksi. Yhtiön eri tuotealueiden mahdollisuuksien ja toiminnan mittakaavaetujen hyödyntäminen ovat vielä kesken ja keskitymme Granossa toiminnan kehittämiseen tavoitellun liikevaihtotason varmistamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi. Yhtiön uutena toimitusjohtajana aloitti joulukuussa Mikko Moilanen ja jatkamme hänen johdollaan toimenpiteitä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Carrotin katsauskauden liikevaihdon kehitykseen heijastui henkilöstön vaihtuvuus alueorganisaatioissa. Korvaavat rekrytoinnit on saatu toteutettua pikaisella aikataululla, mutta seuraamme silti tarkasti muutosten läpivientiä Carrotissa tuloskäänteen varmistamiseksi. CoreHW:n asiakasprojektien osuus jäi katsauskaudella edelleen tavoiteltua alhaisemmaksi. Vaikka asiakastyöstä vapaana olleita resursseja on pystytty hyödyntämään omien tuotteiden kehittämisen vauhdittamiseen, toimia potentiaalisten asiakasprojektien nopeammaksi kotiuttamiseksi jatketaan yhtiössä laajasti. Helakeskuksessa toimet kannattavuuskehityksen kääntämiseksi alkoivat katsauskaudella vaikuttaa ja yhtiö teki selvän tulosparannuksen.

Yrityskauppamarkkinan aktiivisuus on katsauskaudella säilynyt hyvällä tasolla ja uusia kohteita on ollut hyvin tarjolla. Aktiviteetti näyttäisi jatkuvan korkealla tasolla myös kevättä kohti. Jatkamme edelleen aktiivista yrityskauppamahdollisuuksien kartoittamista, mutta kiinnitämme kuitenkin tällä hetkellä erityisesti huomiomme nykyisten sijoituskohteiden kehityksen tukemiseen.”


Avainluvut
M€ 
Q1Q112 kk
 11/18-
1/19
11/17-
1/18
11/17-
10/18
Liikevaihto, milj. euroa50,344,9199,7
Liikevoitto, milj. euroa0,31,75,3
Tulos ennen veroja, milj. euroa-0,11,22,7
Tilikauden tulos, milj. euroa-0,727,227,1
Jakautuminen:   
  Emoyhtiön osakkeenomistajille-0,126,524,1
  Määräysvallattomille-0,70,63,0
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, €-0,000,510,46
Korolliset nettovelat57,538,658,1
Nettovelkaantumisaste %72,246,569,0
Omavaraisuusaste %39,838,140,4
Oma pääoma / osake, €0,961,101,02


Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin
M€ 
Q1Q112 kk
 

Liikevaihto
11/18-
1/19
11/17-
1/18
11/17-
10/18
Grano 32,334,0136,6
KL-Varaosat3,63,414,4
Selog1,81,99,4
Helakeskus1,91,98,2
Hygga1,21,45,4
Heatmasters0,81,04,8
CoreHW1,01,33,7
Carrot5,3 13,0
Oscar Software2,6 4,4
Muut 0,00,00,0
Eliminoinnit -0,10,0-0,2
Konserni yhteensä 50,344,9199,7


Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin
M€
Q1Q112 kk
 

Liikevoitto
11/18-
1/19
11/17-
1/18
11/17-
10/18
Grano -0,31,18,4
KL-Varaosat0,10,21,2
Selog0,00,00,8
Helakeskus0,10,0-2,7
Hygga-0,1-0,2-0,2
Heatmasters-0,1-0,10,2
CoreHW-0,30,1-0,6
Carrot-0,4 -0,1
Oscar Software0,2 0,1
Muut 1,00,6-1,8
Konserni yhteensä 0,31,75,3

Muut-segmentissä raportoi emoyhtiön lisäksi katsauskaudelta kaksi osakkuusyhtiötä: Gugguu ja Spectra. Osakkuusyhtiöiden tulosvaikutus katsauskaudella oli 0,0 milj. euroa (0,0 milj. euroa), joka huomioidaan konsernin tuloslaskelmassa liikevoiton alapuolella. Katsauskaudella Panostaja myi omistuksensa osakkuusyhtiö Ecosir Groupista. Panostaja kirjasi myynnistä 1,6 milj. euron myyntivoiton ennen veroja. Katsauskauden lopussa osuudet osakkuusyhtiöissä oli 2,4 milj. euroa.


Näkymät tilikaudelle 2019

Yrityskauppamarkkinan aktiivisuus on jatkunut katsauskaudella hyvällä tasolla ja uusia kohteita on ollut hyvin tarjolla. Omistusjärjestelyjen ja kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen tarve pk-yrityksissä säilyy ja oman aktiivisen toiminnan täydentäessä ulkoapäin tulevaa ostokohteiden tarjontaa markkinoilla on riittävästi yritysostomahdollisuuksia. Panostajan strategiaa on tarkoitus toteuttaa hallituilla yritysostoilla nykyisiin sijoituskohteisiin, mutta myös uusia mahdollisia sijoituskohteita kartoitetaan aktiivisesti. Myös irtaantumisten mahdollisuuksia arvioidaan osana sijoituskohteiden omistajastrategioita.

Eri sijoituskohteiden kysyntätilanteen arvioidaan kehittyvän lyhyellä aikavälillä seuraavasti:

  • Selogin, Helakeskuksen, CoreHW:n, KL-Varaosien, Carrotin ja Oscar Softwaren kysyntätilanne säilyy hyvänä
  • Granon, Heatmastersin ja Hyggan kysyntätilanne säilyy tyydyttävänäPanostaja Oyj

Hallitus

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Tapio Tommila, 040 527 6311Panostaja Oyj

Tapio Tommila
toimitusjohtaja

Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuotisraportointia ja julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot. Tässä liiketoimintakatsauksessa esitettävät taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia.


Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena omistajana suomalaisia kasvuyrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita. www.panostaja.fi               

Liite

 

Liitteet

Download